Investor Relations

Kontigo Care AB (publ) eftersträvar vid varje tidpunkt att vara så transparenta och tillgängliga som möjligt gentemot marknaden. Detta som ett led i att underlätta för externa parter att bilda sig en rättvis bild av bolaget samt underlätta analys av bolagets verksamhet.

Bolaget följer alla de gällande regelverk och bestämmelser som berör denna typ av bolag samt lägger stor vikt vid att producera och publicera aktuell och tillförlitlig information. Den huvudsakliga kommunikationskanalen bolaget använder är bolagets hemsida. Nyheter av kurspåverkande karaktär meddelas via officiella kanaler och i enlighet med gällande regelverk.

Tveka inte att kontakta oss om du saknar något i vår kommunikation. Du kan också maila ir@kontigocare.com.


Aktieinformation


Finansiella rapporter och dokument

Bolagsstyrning

Styrelse och ledning

Investera i Kontigo Care

Bolagspresentationer

Kalendarium

Pressmeddelanden