Bolagsstyrning

BOLAGSSTYRNING

 

Kontigo Care AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under svensk lag. Bolagets styrning utgår från svensk lagstiftning, såsom den svenska aktiebolagslagen (SFS 2005:551), avtalet med marknadsplatsen Nasdaq First North, samt andra relevanta lagar, regler och riktlinjer.

 

 

Bolagsordning

Bolagsordningen är beslutad på årsstämma den 29 maj 2017 och registrerades av Bolagsverket den 8 juni 2017.

§ 1 Firma
Bolagets firma är Kontigo Care AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av mobila vård- och hälsotjänster (mHealth) såsom stöd- och kontrollfunktioner vid missbruksbehandling och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 1 750 000 kronor och högst 7 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

§ 6 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 7 Styrelse
Styrelsen skall bestå av tre till åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits.

§ 8 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall ut- ses ett registrerat revisionsbolag, eller en eller två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter.

§ 9 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikestidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 10 Föranmälan
För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl. 16 den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 11 Ärenden på årsstämma
På årsstämman ska följande ärenden behandlas

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisningen

7. Beslut om

  • fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  • dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall till revisorerna

9. Val av styrelsen och i förekommande fall revisorer

10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen

§ 12 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

 

 

Årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma 2019Ladda ner
Fullständiga beslutsförslagLadda ner
Årsredovisning 2018Ladda ner
FullmaktsformulärLadda ner
Valberedning 2019 Ladda ner

Årsstämma 2018

Kallelse till årsstämma 2018Ladda ner
Fullständiga beslutsförslagLadda ner
Årsredovisning 2017Ladda ner
FullmaktsformulärLadda ner
Valberedning 2018Ladda ner

Årsstämma 2017

Kallelse till Årsstämma 2017Ladda ner
Fullständiga beslutsförslagLadda ner
Valberedningens förslag till styrelseLadda ner
Årsredovisning 2016Ladda ner
Fullmaktsformulär Ladda ner

Extra Bolagsstämma 2016

Kallelse till extra bolagsstämmaLadda ner
Styrelsens förslagLadda ner
Styrelsens redogörelseLadda ner
Revisors yttrandeLadda ner
Årsredovisning 2015 inkl. revisionsberättelse Ladda ner
Fullmaktsformulär Ladda ner

Årsstämma 2016

Fullständiga beslutsförslag årsstämma 2016Ladda ner

 

 

Revisor

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB
Box 179
751 04 Uppsala

Huvudansvarig revisor är Tobias Albing, medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer

Aktieinformation
Bolagspresentationer
Bolagsstyrning
Finansiella rapporter och dokument
Investera i Kontigo Care
Kalendarium
Pressmeddelanden
Styrelse och ledning