KALENDARIUM

Finansiell Kalender

Delårsrapport januari-mars 20192019-05-10
Årsstämma 2019

Kontigo Cares årsstämma kommer att hållas 27 maj 2019 kl 10:30 i bolagets lokaler, Påvel Snickares gränd 12, Uppsala.
Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska skicka en skriftlig begäran om detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas in i kallelsen till stämman.
För att med säkerhet få ärendet behandlat bör sådan begäran ha inkommit till Kontigo Care AB, att: ”Årsstämma” Påvel Snickares gränd 12, 753 20 Uppsala senast den 12 April 2019.
Årsredovisning för 2018 kommer att offentliggöras på Kontigo Cares hemsida minst 3 veckor före årsstämman och skickas ut till dem som så önskar.
2019-05-27
Delårsrapport januari-juni 20192019-08-21
Delårsrapport januari-september 20192019-10-16
Bokslutskommuniké januari-december 20192020-02-07

Event

Inga planerade event