Ulf Kindefält – Kontigo Care

Investor Relations

Bolagsordning

Ulf Kindefält, VD Kontigo Care

Bolagsordningen är beslutad på årsstämma den 21 juni 2022 och registrerades av Bolagsverket den 4 juli 2022.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Kontigo Care AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av mobila vård- och hälsotjänster (mHealth) såsom stöd- och kontrollfunktioner vid missbruksbehandling och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 750 000 kronor och högst 7 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

§ 6 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av tre till åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall ut- ses ett registrerat revisionsbolag, eller en eller två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter.

§ 9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikestidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 10 Föranmälan

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl. 16 den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 11 Poströstning och fullmaktsinsamling

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen
 7. Beslut om
  • fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  • dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall till revisorerna
 9. Val av styrelsen och i förekommande fall revisorer
 10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.