Anja Peters – Kontigo Care

Investor Relations

Bolagsstyrning

Anja Peters, CFO Kontigo Care

Årsstämma 2024   Tisdag 28 maj 2024
Valberedning 2024Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2024Ladda ner
Valberedningens förslagLadda ner
FullmaktsformulärLadda ner
Bilaga A. Villkor optionsprogram personaloptioner 2024-1Ladda ner
Bilaga A. Villkor optionsprogram teckningsoptioner 2024-2Ladda ner
Årsredovisning 2023Ladda ner
Extra bolagsstämma 2024   Tisdag 2 april 2024
Kallelse till extra bolagstämma 2 april 2024Ladda ner
FullmaktsformulärLadda ner
Styrelsens förslagLadda ner
Styrelsens redogörelse enligt ABL 13:6Ladda ner
Revisors yttrandeLadda ner

Extrastämma 2023

Extra bolagsstämma 2023   Måndag 6 november 2023
Kallelse till extra bolagstämma 6 november 2023Ladda ner
FullmaktsformulärLadda ner
Styrelsens förslagLadda ner
Styrelsens redogörelse enligt ABL 13:6Ladda ner
Revisors yttrandeLadda ner

Årsstämma 2023

Årsstämma 2023   Tisdag 30 maj 2023
Valberedning 2023Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2023Ladda ner
Valberedningens förslagLadda ner
FullmaktsformulärLadda ner
Bilaga A. Villkor teckningsoptionsprogramLadda ner
Anförande av VD vid bolagsstämma 2023-05-30
Ladda ner
Årsredovisning 2022Ladda ner

Årsstämma 2022

Årsstämma 2022   Tisdag 21 juni 2022
Valberedning 2022Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2022Ladda ner
Valberedningens förslagLadda ner
FullmaktsformulärLadda ner
Årsredovisning 2021Ladda ner
Anförande av styrelsens ordförande vid bolagsstämma 2022-06-21Ladda ner
Anförande av VD vid bolagsstämma 2022-06-21Ladda ner

Årsstämma 2021

Årsstämma 2021   Onsdag 23 juni 2021
Kallelse till årsstämma 2021Ladda ner
PoströstningTill poströstning
Valberedningens förslag årsstämma 2021Ladda ner
Fullmaktsformulär till årsstämma 2021Ladda ner
Årsredovisning 2020Ladda ner
Valberedning 2021Ladda ner
Anförande av styrelsens ordförandeLadda ner
Anförande av VDLadda ner

Extra bolagsstämma 2020

Kallelse till extra bolagsstämma 2020Ladda ner
Bilaga 1 till kallelse till extra bolagsstämma 2020Ladda ner
Bilaga 2 till kallelse till extra bolagsstämma 2020Ladda ner
Valberedningens förslag extra bolagsstämma 2020Ladda ner
Fullmaktsformulär till extra bolagsstämma 2020Ladda ner

Årsstämma 2020

Kallelse till årsstämma 2020Ladda ner
Fullständigt beslutsförslag teckningsoptionsprogramLadda ner
Bilaga A1 teckningsoptionsvillkorLadda ner
Valberedningens förslag årsstämma 2020Ladda ner
Formulär för förhandsröstning och anmälan årsstämma 2020

Det ifyllda formuläret måste vara Kontigo Care AB tillhanda senast fredagen den 26 juni 2020. Formuläret kan skickas med e-post till ir@kontigocare.com eller med post till Kontigo Care AB, Påvel Snickares Gränd 12, 753 20 Uppsala. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av ett aktuellt registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte ha en giltighetstid som är längre än fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets hemsida www.kontigocare.com och sänds till aktieägare som begär det.

För frågor om stämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Kontigo Care på telefon 079-063 49 93 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).
Ladda ner
Anförande av VDLadda ner
Anförande av styrelseordförandeLadda ner
Frågeställning från Aktieägare samt svar från bolagetLadda ner
FullmaktsformulärLadda ner
Årsredovisning 2019Ladda ner
Valberedning 2020Ladda ner

Årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma 2019Ladda ner
Fullständiga beslutsförslagLadda ner
Årsredovisning 2018Ladda ner
FullmaktsformulärLadda ner
Valberedning 2019 Ladda ner

Årsstämma 2018

Kallelse till årsstämma 2018Ladda ner
Fullständiga beslutsförslagLadda ner
Årsredovisning 2017Ladda ner
FullmaktsformulärLadda ner
Valberedning 2018Ladda ner

Årsstämma 2017

Kallelse till Årsstämma 2017Ladda ner
Fullständiga beslutsförslagLadda ner
Valberedningens förslag till styrelseLadda ner
Årsredovisning 2016Ladda ner
Fullmaktsformulär Ladda ner

Extra Bolagsstämma 2016

Kallelse till extra bolagsstämmaLadda ner
Styrelsens förslagLadda ner
Styrelsens redogörelseLadda ner
Revisors yttrandeLadda ner
Årsredovisning 2015 inkl. revisionsberättelse Ladda ner
Fullmaktsformulär Ladda ner

Årsstämma 2016

Fullständiga beslutsförslag årsstämma 2016Ladda ner

Om Kontigo Care AB

Kontigo Care AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under svensk lag. Bolagets styrning utgår från svensk lagstiftning, såsom den svenska aktiebolagslagen, avtalet med marknadsplatsen Nasdaq First North, samt andra relevanta lagar, regler och riktlinjer.

Certified Adviser

Redeye AB

Telefon: 08-121 576 90

E-post: certifiedadviser @ redeye.se

Hemsida: www.redeye.se

Revisor

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB
Box 179
751 04 Uppsala

Huvudansvarig revisor är Tobias Albing, medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer