Styrelsen för Kontigo Care AB föreslår årsstämman den 12 maj 2016 att besluta om nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Emissionen är garanterad upp till dess högsta belopp om ca 18,8 mkr genom erhållna tecknings- och garantiförbindelser. 

Förslaget i korthet:

Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital skall ökas med högst ca 711 934,77 kronor genom en kontant nyemission av högst 6 265 026 nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Aktierna ska emitteras till en teckningskurs om 3,00 kronor per aktie. Teckningsrätt för de nya aktierna skall med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare registrerade hos Euroclear Sweden AB på avstämningsdagen den 23 maj 2016. Var och en som är registrerade hos Euroclear Sweden AB som aktieägare per avstämningsdagen erhåller en (1) teckningsrätt per aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Detta innebär att en (1) gammal aktie berättigar till nyteckning av en (1) ny aktie. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter sker på teckningslista. Betalning för aktier som inte tecknas genom betalning ska erläggas senast tre bankdagar efter besked om tilldelning. Teckning skall ske under perioden 24 maj – 10 juni 2016.

För utförligare information om beslutsförslaget hänvisas till bolagets kallelse till årsstämma som bland annat finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.kontigocare.com