Kvartal 4 i sammandrag Omsättningen uppgick ackumulerat under 2015 till 0 MSEK (0 MSEK). Rörelseresultat före avskrivningar uppgick ackumulerat till -14,24 MSEK (-1,20 MSEK). Rörelseresultatet före avskrivningar Q4 uppgick till -2,17 MSEK (-0,27 MSEK). Resultat efter finansiella poster uppgick ackumulerat till -14,29 MSEK (-1,21 MSEK). Resultat efter finansiella poster Q4 uppgick till – 2,19 MSEK […]

Kvartal 4 i sammandrag

 • Omsättningen uppgick ackumulerat under 2015 till 0 MSEK (0 MSEK).
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick ackumulerat till -14,24 MSEK (-1,20 MSEK).

Rörelseresultatet före avskrivningar Q4 uppgick till -2,17 MSEK (-0,27 MSEK).

 • Resultat efter finansiella poster uppgick ackumulerat till -14,29 MSEK (-1,21 MSEK).

Resultat efter finansiella poster Q4 uppgick till – 2,19 MSEK (-0,28 MSEK).

 • Resultat per aktie uppgick ackumulerat till – 3,10 SEK (-0,94 SEK).

Resultat per aktie Q4 uppgick till -0,35 SEK (-0,18 SEK).

 • Likviditeten uppgick till 1,35 MSEK (1,56 MSEK) per den 31 december 2015.
 • Almi Företagspartners tillväxtlån för innovativa företag erhölls med 3,5 MSEK efter periodens utgång.
 • Styrelsen har efter styrelsemöte den 22 februari börjat planera för nyemission som bedöms komma att äga rum under andra kvartalet 2016.

Med ”Bolaget” eller ”Kontigo Care” avses Kontigo Care AB med org nr 556956-2795. Uppgifterna inom parantes avser föregående år. All verksamhet bedrivs i Kontigo Care AB. Bolaget är publikt (publ).

Kort om Kontigo Care

Kontigo Care grundades 2013 och är ett företag som utvecklar m-Healthsystem med inriktning på beroendevård. Genom forskning och nära samarbete med vårdgivare kombinerat med kvalitetssäkrad utveckling skapas unika produkter som ska hjälpa den privata och offentliga beroendevården att förbättra och effektivisera preventionsmetoder, behandlingsmetoder och eftervård.

Kontigo Cares första produkt, TripleA, ger en mer kostnadseffektiv och tillgänglig vård för alkoholberoende. Produkten består av en trådlös alkoholmätare, en app och en vårdportal. Alkoholmätaren används som en del av produkten TripleA men kan i framtiden även komma att användas i andra produkter där mätning av alkohol i utandningsluft ingår.

Kommentar till bokslutskommunikén – VD Daniel Benitez

Jag kommer skriva en hel sida men det ni ska komma ihåg är följande: En mamma som förlorat sitt arbete och vars barn placerats i familjehem fick möjlighet att testa TripleA för några månader sedan. Idag har hon arbete och hennes barn bor hemma hos sin mor.

Ett ”hopplöst” fall av alkoholism ville testa TripleA efter upprepade ambulansfärder, en ångest utan botten och en dödlig sorg över att barnen var förlorade. Vi trodde att det här fallet var för tufft och att beroendet i det stadiet var för starkt för att TripleA skulle hjälpa. Men så fel vi hade… Idag har han varit nykter i fyra månader och har en fantastisk relation med sin familj.

I fredags, den 26 februari, fick jag ännu ett mail från en alkoholist som lovordar TripleA.

Ni som har investerat i den här lösningen har redan räddat människors liv och återfört föräldrar till förtvivlade barn. Kontigo Care har systematiskt arbetat fram en lösning som bara är i sin linda och som kommer hjälpa hundratusentals, antagligen miljontals människor att återfå ett värdigt liv. För två år sedan sa jag och vår forskningschef Markku Hämäläinen att vi en dag kommer kunna förutse och förhindra återfall. För en månad sedan fick jag se tydliga indikationer på att vi inte är långt därifrån.

Det fjärde kvartalet har präglats av hårt och fokuserat arbete att få ut Kontigo Cares första produkt, TripleA, på marknaden. Vi har tecknat viktiga ramavtal med stora vårdkoncerner som Humana och Feelgood och kan med stolthet konstatera att intresset från landets kommuner tilltar även om endast ett fåtal använder TripleA i behandling mot alkoholism ännu. Det är särskilt glädjande att hemmakommunen Uppsala är en av dem.

Pilotprojektet med Uppsala Spelberoendecentrum har uppvisat tydliga resultat. Att omdömet försämras kraftigt genom att dricka alkohol är ingen hemlighet. För de som dricker och samtidigt engagerar sig i olika former av spel och dobbel brukar det sällan ha ett gott slut. Spelmissbrukare som vanligtvis dricker när de spelar, har större möjlighet att komma ur sitt spelberoende om de håller sig nyktra. I pilotprojektet görs platsobundna nykterhets-kontroller med TripleA och resultaten pekar entydigt på att TripleA är en värdefull pusselbit i att få bukt med spelberoendet för vissa grupper spelberoende. Jag anser att det är av yttersta vikt att alkohol inte har en plats i någon form av missbruksbehandling. Alkohol gör inte bara att behandlingen inte fäster utan skapar även en grogrund för kraftiga återfall.

Som nykter alkoholist, med en mycket god förståelse för hur TripleA fungerar i behandling av alkoholister, är jag helt övertygad om att försäljningen kommer att ta fart. Min personliga övertygelse är att Kontigo Care har alla förutsättningar att kunna bli ett av de ledande teknik- och forskningsföretagen i världen inom beroendevård. Marknaden är gigantisk och lidandet är svårt att föreställa sig om man inte själv upplevt det som beroende eller medberoende.

Daniel Benitez, VD, Kontigo Care AB

Produktlanseringar

TripleA – förstärkt behandling för bestående nykterhet

TripleA är ett vårdsystem för behandling av alkoholberoende. Systemet består av en trådlös alkoholmätare, en app och en vårdportal. TripleA är en CE-märkt medicinteknisk produkt och uppfyller de krav som ställs inom EU. Produkten har utvecklats i nära samarbete med vården och stort fokus har satts på användbarhet för en bred målgrupp.

TripleA erbjuds till bland annat behandlingshem, företagshälsovård, öppenvård och eftervård. Produkten fungerar som ett extra stöd för patienten mellan vårdbesöken och ger vårdgivaren möjlighet att följa patienten över hela behandlingsperioden vilket öppnar för kunskap och kommunikation mellan patient och vårdgivare.

Nykterhet under och efter behandling är nyckeln till all lyckad vård. Genom att patienten regelbundet får bevisa sin nykterhet, deltagande i terapeutisk verksamhet samt beskriva sitt mående ökar chanserna att bibehålla nykterhet över tid. Även vid högriskkonsumtion och beroendeutredningar är TripleA ett bra redskap för att tidigt upptäcka ett riskbeteende och därmed förhindra ett eventuellt missbruk. TripleA kan i framtiden också utvecklas för att fungera som kontrollverktyg vid arbetsplatser och permissioner.

TripleA förväntas bli en viktig pusselbit i forskningssammanhang. Nykterhetsmonitorering via TripleA ger facit över hur väl en behandling fungerar på längre sikt och ger därmed unika möjligheter att bedriva forskning kring alkoholism. Kliniska studier och systematisk insamling av bakgrundsdata kan via dataanalys skapa modeller som hjälper vårdgivarna att förstå individuella aspekter av sjukdomen. Detta medför att vårdgivaren kan individanpassa och effektivisera vården samtidigt som man minskar både lidande och kostnader.

Kort om marknaden

Sjukdomen alkoholism och dess följder medför en stor ekonomisk belastning för samhället och ger också enorma konsekvenser i form av mänskligt lidande för anhöriga, nära vänner och andra närstående som far illa i det kaos som ofta följer i alkoholismens spår. Förutom direkta sjukvårdskostnader är minskad produktivitet, sjukskrivningar samt psykisk ohälsa vanligt förekommande.

Det finns ca 300 000 alkoholister i Sverige. Utöver dessa bedöms det finnas ytterligare
ca 1 000 000 personer som är högriskkonsumenter. Av dessa beräknar man att ca 500 000 tar skada av sin konsumtion. Det innebär att 800 000 personer, 12 % eller var åttonde vuxen i Sverige behöver ändra sin relation till alkohol eller ta itu med ett redan utvecklat beroende.

I Sverige finns cirka 230 behandlingshem som tillsammans tillhandahåller ca 27 000 vårdplatser. Merparten drivs i privat regi och till en stor del av nationella aktörer som Nämndemansgården, Humana, Aleris, Iris, Attendo, Frösunda och Frälsningsarmén. En behandlingsdag med övernattning kostar ca 2 000 SEK vilket innebär att en sex veckor lång primärbehandling kostar ca 80 000 SEK.

Kontigo Cares produkt TripleA riktar sig till bland annat behandlingshem, företagshälsovård, öppenvården samt eftervården. Genom att stödja den beroende att bibehålla nykterheten och följa terapin under vård och eftervård bedöms möjligheterna till långvarig nykterhet öka.

Den globala marknaden för alkoholmätare förutspås växa kraftigt och vara värd cirka 3,2 miljarder dollar 2018 (jämfört med 285 musd 2011). Den kraftiga tillväxten bedöms till största delen komma från Kontigo Cares marknadssegment inom vårdsektorn.

Källor: CAN, WinterGreen Research

Händelser under fjärde kvartalet

TripleA lanserades i början av oktober

Kontigo Cares m-Health lösning TripleA gick in i kommersiell fas efter cirka 18 månaders utveckling. Produkten registrerades den 1 oktober 2015 hos Läkemedelsverket som en medicinteknisk produkt. De första enheterna av TripleA nådde vårdgivare på den svenska marknaden strax efter registreringen.

Under oktober påbörjades kliniska studier i VINNOVA-projektet

Kontigo Care meddelade under november 2014 att bolaget tilldelats 4,7 mkr från VINNOVA för ett forskningsprojekt inom ramen för programmet Innovationer för framtidens hälsa. Forskningsprojektet som genomförs i samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Nämndemansgården har fortlöpt enligt plan och nådde i början av oktober 2015 fasen där kliniska studier med alkoholberoende personer påbörjades.

Samarbetet med Korpberget Behandlingscenter realiserades ej

Kontigo Care meddelade i maj i år att samarbete mellan Bolaget och Korpberget Behandlingscenter påbörjats. Överenskommelsen utvecklades ej på det sätt som Kontigo Care önskat och parterna beslutade i oktober att ej realisera det planerade samarbetet. 

Kontigo Care avvisade anklagelser om patentintrång

I en artikel publicerad av Dagens Nyheter framställs att Kontigo Care anklagas för patentintrång avseende sin produkt TripleA (”Kontigo Care anklagas för patentintrång”, DN.se den 23 november 2015). Kontigo Care avvisar påståendet som ogrundat och anser att det ej föreligger något patentintrång och tillika ej heller någon stämningsansökan gällande patentintrång. Kontigo Cares ståndpunkt bygger på grundliga analyser av befintliga patent och dess skyddsomfång, genomförda av en välkänd patentbyrå i samband med utvecklingen av TripleA. I oktober 2015 anlitades ytterligare en oberoende patentexpert som bekräftar Kontigo Cares bestämda uppfattning att bolagets TripleA ej gör intrång på registrerade patent.

Bolaget har sänt ett genmäle till Dagens Nyheter. Genmälet finns tillgängligt på:  http://www.kontigocare.com/genmale-artikel-dn/

Tecknade avtal med Uppsala Kommun avseende platsobundna nykterhetskontroller

I upphandling utförd av Uppsala Kommun har Kontigo Care med sin medicintekniska produkt TripleA tilldelats uppdraget som leverantör av tjänst för platsobundna nykterhetskontroller. Avtalet träffades i december med ett ordervärde uppgående till 0,45 MSEK.

 Kontigo Care tecknade ramavtal med bolag inom Humana-koncernen

Kontigo Care har tecknade under december månad ramavtal med bolagen som utgör Humanas affärsområde Individ och familj avseende Kontigo Cares produkt TripleA. Avtalet gäller i ett år med option på årsvis förlängning och omfattar samtliga 46 bolag inom Humanas affärsområde Individ och familj.

Kontigo Care och Feelgood Företagshälsovård AB tecknade ramavtal

Kontigo Care och Feelgood Företagshälsovård AB tecknade i december ramavtal för leverans av Kontigo Cares produkt TripleA. Feelgood Företagshälsovårds kundkrets omfattar ca 10 000 företag med över 500 000 anställda.  

Händelser efter periodens utgång

Förändring skedde i Kontigo Cares styrelse

Peter von Ehrenheim meddelade i januari att han av tidsskäl ej kan fullfölja sitt engagemang som styrelseledamot i Kontigo Care. Ehrenheim kommer istället framgent att ingå i Kontigo Cares Advisory Board. Bolagets styrelse kommer att bli fulltalig när nästa bolagsstämma har hållits.

Kontigo Care erhöll Almis tillväxtlån för innovativa företag

Kontigo Care beviljades ett tillväxtlån från Almi Företagspartner Uppsala AB om 3,5 MSEK i januari. Lånet har en löptid om 72 månader, varav 12 månader amorteringsfritt. Företagsinteckningar om 3,5 mkr tagits ut för lånet.

Allmänt

Personal

Antalet anställda uppgick per den 31 december 2015 till 17 personer (6 personer). Medelantalet heltidsanställda för perioden uppgick till 15 personer (5 personer). Medelåldern är cirka 42 år och könsfördelningen är 12 män och 5 kvinnor.

Aktien

Kontigo Cares aktie är sedan den 23 juni 2015 noterad vid Nasdaq OMX First North. Per handelsdag den 31 december 2015 var sista avslutet på kurs 7,50 SEK per aktie vilket motsvarar ett börsvärde om cirka 46,99 MSEK baserat på 6 265 026 utestående aktier.

Bolaget har utestående optionsprogram som berättigar till nyteckning av aktier enligt tabellen nedan. Optionsprogrammen har i förekommande fall varit föremål för omräkning i anledning av uppdelning av Bolagets aktie beslutad av årsstämma den 23 mars 2015.

Option
Antal aktier som kan tecknas
Löptid 
Teckningskurs

genom optionsrätterna
t o m
per aktie

Unity
2 934 200
31-maj-16
9,50 kr

Personal
240 000
01-jun-16
6,25 kr

Personal
150 000
01-sep-16
12,50 kr

Personal
200000
09-dec-16
18,75 kr

Med stöd av optionsrätter i optionsprogrammen har VD, Daniel Benitez, rätt att teckna
40 000 aktier via bolag. Vissa anställda i Bolaget har tillsammans rätt att teckna 412 118 aktier med stöd av innehavda optionsrätter, varav 311 720 aktier kan nytecknas av gruppen ledande befattningshavare.

Finansiell utveckling

 • Finansiering och finansiell ställning:

Det egna kapitalet uppgick till 11,97 MSEK (5,01 MSEK) per den 31 december 2015.  Eget kapital per aktie vid full utspädning uppgick till 1,90 SEK (3,05 SEK). Soliditeten var på rapportdagen 65,1 %. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till

– 2,67 MSEK (0,9 MSEK) under perioden. Periodens kassaflöde uppgick till – 5,33 MSEK (0,83 MSEK).

 • Intäkter: Kontigo Care har nått en kommersiell fas avseende den första generationen av TripleA. Bolagets styrelse följer noga orderingången i Bolaget och bedöms ha god beredskap att lösa framtida finansiering.
 • Kostnader: Bolaget bedömer att nuvarande organisation är tillräcklig för att hantera fortsatt utveckling av bolagets teknologibas (inkl TripleA) samt framtida kunduppdrag inom de närmaste tolv månaderna.
 • Risker och osäkerhetsfaktorer: Det kan inte uteslutas att det kommer att ta längre tid än Bolaget förväntar att nå ett positivt kassaflöde från verksamheten. TripleA har fått ett mycket gott mottagande i såväl testutförande som hos kunder men det behöver inte vara synonymt med att erhålla betalande kunder i den takt Bolaget förväntar.
 • Om försäljningstakten inte väsentligt förbättras bedöms en nyemission komma att bli aktuell under andra kvartalet 2016.
 • Rättelse av fel: Bolaget har under 2014 felaktigt intäktsfört del av bidrag från Vinnova om 1 590 tkr. Denna skulle rätteligen ha skuldförts per 2014-12-31 och intäktsförts först under 2015 i takt med upparbetade kostnader. Detta har fått till effekt att bolaget har redovisat en intäkt avseende bidrag från Vinnova om 1 590 tkr under 2015 och samtidigt har bolaget justerat det balanserade resultatet i motsvarande mån.

Nyckeltal

År
2015
2014
2015
2014

TSEK
Okt-dec
Okt-Dec
Jan-Dec
Jan-Dec

Netto omsättning
3

3

EBITDA
-2 175
-272
-14 238
-1 191

EBIT
-2 175
-272
-14 238
-1 191

Periodens resultat
-2 187
-283
-14 285
-1 206

Rörelsemarginal  %
0
0
0
0

Vinstmarginal  %
0
0
0
0

Soliditet vid periodens utgång  %
65,1
64,8
65,1
64,8

Räntabilitet på eget kapital  %
-18,3
-5,6
-119,3
-24,1

Eget kapital per aktie

före utspädning  kr
1,9
3,13
1,9
3,13

efter utspädning  kr
1,9
3,05
1,9
3,05

Aktiens slutkurs för perioden
7,5
20
7,5
20

P/E-tal
neg
neg
neg
neg

Resultat per aktie

före utspädning  kr
-0,35
-0,18
-3,10
-0,95

efter utspädning  kr
-0,35
-0,18
-3,10
-0,95

Antal aktier vid periodens slut

före utspädning
6 265 026
1 600 000
6 265 026
1 600 000

efter utspädning
6 305 026
1 645 000
6 305 026
1 645 000

Utestående optioner *
3 524 200
295 000
3 524 200
295 000

Genomsnittligt antal aktier

före utspädning
6 251 109
1 600 000
4 600 488
1 266 666

efter utspädning
6 251 109
1 600 000
4 600 488
1 266 666

Antal anställda

i genomsnitt
17
7
15
5

vid periodens slut
17
6
17
6

* Avser det antal aktier utestående optionsrätter kan påkalla lösen på.

Resultaträkning

År
2015
2014
2015
2014

TSEK
Okt-Dec
Okt-Dec
Jan-Dec
Jan-Dec

Nettoomsättning
3

3

Aktiverat arbete för egen räkning
2 148
3 013
9 512
5 484

Övriga rörelseintäkter
2 332
1 590
3 668
1 590

Nettoomsättning
4 483
4 603
13 183
7 074

Övriga externa kostnader
-4 641
-3 908
-19 997
-6 628

Personalkostnader
-2 017
-967
-7 424
-1 637

Av skrivning immateriella anläggningstillgångarAv skrivning materiella anläggningstillgångarÖvriga rörelsekostnaderRörelseresultat
-2 175
-272
-14 238
-1 191

Ränteintäkter
0
0
1
0

Räntekostnader
-12
-11
-47
-15

Resultat efter finansiella poster
-2 187
-283
-14 285
-1 206

Resultat före skatt
-2 187
-283
-14 285
-1 206

SkattPeriodens resultat
-2 187
-283
-14 285
-1 206

Resultat per aktie före utspädning, kr
-0,35
-0,18
-3,10
-0,95

Resultat per aktie efter utspädning, kr
-0,35
-0,18
-3,10
-0,95

Antal aktier
6 265 026
1 600 000
6 265 026
1 600 000

Genomsnittligt antal utestående aktier
6 251 109
1 600 000
4 600 488
1 266 666

Balansräkning

TILLGÅNGAR
2015-12-31
2014-12-31

TSEK

Tecknat ej inbetalt aktiekapital

291

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
14 995
5 484

Materiella anläggningstillgångar

Övriga anläggningstillgångar
1054

Summa anläggningstillgångar
16 049
5 775

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
188

Övriga fordringar
694
306

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
111
91

Kassa och bank
1 345
1 559

Summa omsättningstillgångar
2 338
1 956

SUMMA TILLGÅNGAR
18 387
7 731

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER
2015-12-31
2014-12-31

TSEK

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital
712
80

Ej reg aktiekapital

3

Fritt eget kapital

Överkursfond
28 731
6 133

Balanserat resultat
-3 186

Periodens resultat
-14 285
-1 206

Summa eget kapital
11 972
5 010

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder till kreditinstitut
292
472

Summa långfristiga skulder
292
472

Kortfristiga skulder

Räntebärande kortfristiga skulder
167

Leverantörsskulder
2 844
1 015

Övriga skulder
375
141

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2 737
1 093

Summa kortfristiga skulder
6 123
2 249

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
18 387
7 731

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
-500
-500

Summa säkerhet och ansvarsförbindelser
0
0

Kassaflödesanalys

År
2015
2014
2015
2014

TSEK
Okt-Dec
Okt-Dec
Jan-Dec
Jan-Dec

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat
-2 175
-272
-14 238
-1 191

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
-1 590

-1 980

Erhållen ränta
0
0
1

Erlagd ränta
-12
-11
-47
-15

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar i rörelsekapitalet
-3 777
-283
-16 265
-1 206

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
-126
-295
-305
-687

Ökning/minskning av kortfristiga skulder
1 234
1478
3 694
2 721

Kassaflöde från den löpande verksamheten
-2 669
900
-12 876
828

Investeringsverksamheten

Investeringar materiella anläggningstillgångar
-508

-1 054

Investeringar immateriella anläggningstillgångar
-2148
-3 013
-9 512
-5 484

Kassaflöde från investeringsverksamheten
-2 656
-3 013
-10 566
-5 484

Finansieringsverksamheten

Aktiekapital
2
20
632
50

Nyemission
-11
2 939
25 303
6 178

Emissionsutgifter

-13
-2 708
-13

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-9
2 946
23 227
6 215

Periodens kassaflöde
-5 334
833
-215
1 559

Likvida medel vid periodens början
6 679
726
1 559
0

Likvida medel vid periodens slut
1 345
1 559
1 345
1 559

Summa disponibla likvida medel
1 345
1 559
1 345
1 559

Förändringar i det egna kapitalet

Aktiekapital
Ej reg aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Ansamlad förlust
Summa e. kapital

Ingående balans per 12 sept 2013
50

50

Nyemission
30
3
6 146

6 179

Fondemission

0

Balanserat resultat

0

Emissionsutgift

-13

-13

Summa resultat för perioden

-1 206
-1 206

Utgående balans 31 Dec 2014
80
3
6 133
-1 206
5 010

Ingående balans per 1 Jan 2015
80
3
6 133
-1 206
5 010

Nyemission
242
-3
25 306

25 545

Fondemission
390

390

Balanserat resultat

-1 980
-3 186

Emissionsutgift

-2 708

-2 708

Summa resultat för perioden

-14 285
-13 079

Utgående balans 31 Dec 2015
712
0
28 731
-17 471
11 972

Förändringar i antal

Utestående aktier

Jan-Dec

Jan-Dec

2015

2014

Antal aktier per den 1 januari

1 600 000

1 000 000

Riktad emission

600 000

200 000

Uppdelning av aktier

2 200 000

Riktad emission

1 865 026

400 000

Antal vid periodens utgång

6 265 026

1 600 000

Principer för delårsrapportens upprättande

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Inkomstskatter

Kontigo Care redovisar mot bakgrund av bolagets ställning inte värdet av underskottsavdrag som en tillgång i balansräkningen. Det ackumulerade skattemässiga underskottet uppgår per den 31 december 2015 till -17,5 MSEK.

Nästa redovisningstillfälle

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2016 kommer att publiceras måndagen den 30 maj 2016.

Årsstämman kommer att hållas måndagen den 30 maj 2016. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå någon utdelning.

Uppsala den 29 februari 2016

Styrelsen för Kontigo Care AB

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kontakt

IR- och pressfrågor:
Annika Johansson, kommunikationschef och bolagsjurist
Tel: 46 (0)73-970 85 57, Email: ir@kontigocare.com 

Allmänna frågor:
Email: info@kontigocare.com 

Kontigo Care AB
Dragarbrunnsgatan 35
753 30 Uppsala

Eminova Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.
Tel: 08-684 211 00 Email: info@eminova.se  Fax: 08-684 211 29  www.eminova.se