FORTSATT TILLVÄXT OCH BREAK-EVEN UNDER TREDJE KVARTALET 2019

VD Ulf Kindefält kommenterar: 

Styrelsens ordförande delgav vid årsstämman i maj 2019 att Bolagets prognos för innevarande år visar att Kontigo Care väntas göra ett positivt resultat på EBITDA-nivå någon gång i höst, sannolikt från november månad. Denna delårsrapport visar ett break-evenresultat på EBITDA-nivå för Kontigo Care redan under tredje kvartalet 2019. Resultatet för det tredje kvartalet innehåller dock redovisningstekniska effekter och engångseffekter som kommenteras nedan.

Rörelseresultatet i det tredje kvartalet är KSEK +29. EBITDA (resultat före avskrivningskostnader om KSEK -678) uppgår i tredje kvartalet till KSEK +707.

Av detta positiva resultat på KSEK +707 beror KSEK +381 på en redovisningsteknisk effekt som uppstår när personalen är ledig (bolaget löser upp en semesterlöneskuld när personalen är ledig som minskar personalkostnaderna samma månad).

Bolaget har vidare under perioden fått EU-bidrag på KSEK +191 men har också haft kostnader för detta EU-bidrag på ca KSEK -458. Detta försvagar resultatet med KSEK -267. Rensat för redovisningstekniska effekter och engångseffekter hade bolaget i tredje kvartalet en positiv EBITDA på KSEK + 593.

Bolaget vill dock understryka att EBITDA på månadsbasis ännu inte är stabilt positiv; EBITDA i september var KSEK -272. Icke desto mindre stärker denna delårsrapport företaget i dess uppfattning att den prognos om break-even på EBITDA-nivå före årsskiftet som prognos är på väg att uppfyllas.

Under tredje kvartalet 2019 ökade Kontigo Cares omsättning till 4,6 miljoner kronor vilket innebär en tillväxt med 5,0 % jämfört med andra kvartalet 2019. Omsättningen de tre första kvartalen 2019 är 33,9 % bättre än motsvarande period 2018. Det tredje kvartalet 2019 är vårt bästa kvartal hittills och vi har goda förhoppningar om att fortsätta växa även i de kommande kvartalen, dock i något lägre takt under fjärde kvartalet 2019 som en effekt av besparingsprogram inom svenska kommuner. Vi väntar oss dock att våra insatser för att stimulera breddinförande tillsammans med andra planerade aktiviteter och våra ökande intäkter från Finland och Norge successivt kommer göra att vår tillväxttakt kommer öka igen. Det besparingsprogram som initierades under hösten 2018 har nu fått full effekt som planerat vilket bl a bidrar till det knappt positiva rörelseresultatet i tredje kvartalet. Detta bekräftar att vi närmar oss bestående positiva resultat på kvartalsbasis.

Vi har idag ca 430 licenser på den svenska marknaden och avtal med inte mindre än 112 av Sveriges 290 kommuner vilket ger en god grund för fortsatt tillväxt. Flera nya kommunavtal förväntas under de kommande månaderna. Utöver det tecknar vi löpande avtal med mindre oberoende beroendeterapeuter och företagshälsovård som successivt bidrar till att sprida Previct i den svenska beroendevården. Previct är numera väl känt inom beroendevården i Sverige varmed vi ser en ökning av kundinitierade kontakter och efterfrågan.

Samtidigt som vi fortsätter att söka och skapa nya kunder i den kommunala sektorn ökar vi våra insatser mot våra existerande kommunkunder i syfte att öka spridningen till flera vårdgivare och till ökad nyttjandegrad.

Vi har under det tredje kvartalet noterat att kommunernas besparingsprogram även drabbar beroendevården i vissa kommuner. Detta trots att Bolagets eHälsotjänst Previct inte bara innebär förbättrad beroendevård utan också innebär möjlighet till besparingar i socialtjänstens budget i form av t ex färre eller kortare behandlingshemsplaceringar.

Glädjande är dock att se att andra kommuner agerar tvärtom och utökar antalet licenser för att ytterligare dra fördel av de vinster och besparingsmöjligheter som Previct ger inom beroendevården. De positiva vittnesmålen från terapeuter och patienter är entydiga när det gäller eHälsolösningens möjlighet att effektivisera och hjälpa patienter och familjer.

Kontigo Care förbereder ökade informationsinsatser för att informera myndigheter och kommuner om att Previct innebär både bättre vård och bättre kommunal ekonomi.

Samverkan mellan olika typer av aktörer med intressen inom beroendevården, e-hälsa och kommunal öppenvård blir allt viktigare. Möjligheterna till effektivisering som Previct ger beroendevården går helt i linje med de visioner som regeringen utfäst i Vision e-hälsa 2025 vilket bekräftas i alla samarbeten, seminarier och workshops som Bolaget deltagit i under året och inte allra minst de senaste månaderna.

För att förstärka nyttjandegraden och bidra till ett breddinförande för att nå än större kliniska och hälsoekonomiska vinster har vi bland annat inlett ett samarbete med konsultföretaget Acceptus. Konsultföretaget stödjer företag och organisationer inom hälsa, vård och omsorg. Acceptus har kunskap och erfarenhet av verksamhetsnära utveckling, som omfattar funktionell kravställning, förändringsledning, utbildning, implementering av digitala tjänster och journalsystem. Kontigo Care’s kompetens och kunskap inom beroendevård och teknik för digitalisering via eHälsolösningar och Acceptus kompetens av effektiva implementeringar är en stark kombination som vi menar kommer ge avgörande effekt i de organisationer där vi kommer samarbeta.

Efterfrågan på våra tjänster – både alkohol- och spelberoende – ökar sammantaget stabilt och gör att vi tillsammans tar oss an framtiden med tillförsikt.

Besparingen inom socialtjänsten i flera kommuner gör att kompetensutvecklingen vid behandling av specifikt spelberoende inte sker i den takt som behövs för att många kommuner ska kunna ge den vård som denna grupp av patienter kräver. Previct nyttjas dock redan med gott resultat för spelberoende i vissa kommuner och vi ser goda möjligheter att sprida denna tillämpning till en högre andel av våra befintliga kunder. Nätverksträffar och inspirationsdagar gör att best practice delas med mycket gott resultat.

Samhällets strävan mot snabbare digitalisering av vården och regeringens mål om att Sverige ska vara världsledande inom e-hälsa är viktiga faktorer för Bolagets fortsatta positiva utveckling. Bolagets lösning för att framgångsrikt digitalisera beroendevården får regelbundet uppmärksamhet i medier,

kommuner, samhällsorganisationer och myndigheter och även bland andra aktörer inom den svenska vårdmarknaden. Tydligt blir även att implementeringstakten av digitala lösningar kräver strukturerat förändringsarbete, därav samarbetet med Acceptus. Tillsammans med många intressenter och leverantörer av digitala vårdtjänster driver vi via deltagande i till exempel seminarier och workshops, även frågor om utveckling av befintlig vårdstruktur och till exempel behov av nya ersättningssystem när det gäller digitala vårdtjänster och eHälsoverktyg – såsom Previct.

På den internationella marknaden har pilotprojektet i Finland med den rikstäckande aktören A-klinikka fortsatt på ett positivt sätt. Bearbetningen av marknaden har accelererats och fått bra respons från potentiella kunder i Finland. A-klinikka’s position som den största aktören i Finland inom beroendevård utgör en unik möjlighet till att effektivt nå ut i den finska marknaden. Uppmärksamheten i media har varit stor under de senaste månaderna. Tillsammans med A-klinikka arbetar vi med de förberedelser som krävs för det fördjupade samarbetet.

Vårt partnerskap med MDC e-care AS på den norska marknaden som ingicks i början av augusti 2019 har fått en bra start och ett pilotprojekt med 5 kommuner har påbörjats i oktober 2019. De första patienterna aktiverades första november. Projektet är planerat att löpa över ca 3 månader för att avslutas i det första kvartalet 2020. Vi siktar på att ha permanenta distributörsavtal på plats under första halvåret 2020 i båda länderna. Den totala potentialen i de båda nordiska länderna är i nivå med marknadspotentialen i Sverige varför vi på sikt under de kommande åren ser möjligheter till en god förstärkning av Bolagets intäkter.

Intresset i andra marknader är fortsatt tydligt och vi ser fram mot att successivt sprida Previct till ytterligare marknader under de kommande åren.

I oktober lanserades en betydande uppgradering av Previct-plattformen vilken har rönt stor uppmärksamhet och positiva återkopplingar från marknaden.   En tydlig utveckling av funktionaliteten för att stödja behandling av psykisk ohälsa, vilket är nära kopplat till beroendeproblematik, har tillförts i kombination med andra egenskaper som positivt stödjer den pågående expansionen till andra marknader och segment.

Utvecklingen av bolagets försäljning och det positiva gensvaret vi får från marknaden på daglig basis gör att vi ser fram mot avslutningen på 2019 med tillförsikt. Vi ser fram mot vidare produktutveckling, nya marknader och nya arbetssätt för att ytterligare nå ut i svensk och internationell beroendevård.

Ulf Kindefält, VD, Kontigo Care AB (publ)

  • Kontigo Cares omsättning för det tredje kvartalet 2019 uppgick till KSEK 4 598 (3 329). Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till KSEK 12 969 (9 686). Tillväxttakten för de första nio månaderna 2019, jämfört med samma period 2018 uppgick till 33,9%.
  • Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2019 var KSEK 29 (-898) och för niomånadersperioden KSEK -1 388 (-5 085). Nettoresultatet för det tredje kvartalet 2019 uppgick till KSEK -2 (-935) och för niomånadersperioden till KSEK -1 489 (-5 196) eller SEK -0,06 (-0,23) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det tredje kvartalet 2019 till KSEK 346 (-208) och för niomånadersperioden till KSEK 922 (-3 926) eller SEK 0,04 (-0,18) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets slut till KSEK 6 673 (vid föregående årsskifte 8 851) vilket motsvarar SEK 0,29 (0,38 vid föregående årsskifte) per aktie.
  • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till KSEK 16 498 (vid föregående årsskifte 17 717) eller SEK 0,72 (0,77 vid föregående årsskifte) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 65 % (66 % vid föregående årsskifte).
  • Under årets tre första kvartal 2019 och efter periodens slut (se ”händelser efter periodens slut”), slöt Kontigo Care avtal med sammanlagt 21 kommuner avseende leverans av Bolagets eHälsoplattform Previct®. Bolaget har efter dessa avtal kontrakt med totalt 112 svenska kommuner som tillsammans omfattar cirka 3,5 miljoner invånare, d.v.s. cirka 35 % av Sveriges befolkning.
  • I augusti 2019 tecknades ett pilotprojektavtal för bolagets eHälsoplattform Previct® med det norska eHälsoföretaget MDC e-care AS vilket syftar till att etablera ett distributörsamarbete för den norska marknaden under 2020.

Rapporten återfinns på bolagets hemsida, se http://ir.kontigocare.com/wp-content/uploads/kontigo-care-delarsrapport-q3-2019.pdf

För mer information, vänligen kontakta:  Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com

IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november kl. 08:45 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.