Fortsatt stabil tillväxt under första kvartalet 2019

VD Ulf Kindefält kommenterar:

Jag kan nu sammanfatta mitt första kvartal i Kontigo Care och har lärt känna bolaget, mina medarbetare, flera viktiga samarbetspartner och förstås en del av våra kunder. Kontigo Care’s utveckling under de senaste åren och organisationens förmåga att skapa en gedigen marknadsposition i den kommunala marknaden för beroendevård gör mig trygg i att Bolaget har en ljus framtid. Efterfrågan efter våra tjänster ökar stabilt och gör att vi tillsammans tar oss an framtiden med tillförsikt. Intresset från andra internationella marknader visar även att vår lösning för digitalisering av beroendevård även kommer kunna spridas utanför Sverige.

Under första kvartalet 2019 ökade Kontigo Cares omsättning till 4,0 miljoner kronor vilket innebär en tillväxt med 27 % jämfört med första kvartalet 2018 och 10 % bättre än fjärde kvartalet 2018. Det är vårt bästa kvartal hittills och vi har goda förhoppningar om att fortsätta växa i samma takt eller bättre under de kommande kvartalen. Det besparingsprogram som initierades under hösten 2018 fortlöper och ger successivt effekt som planerat.

Vi har idag ca 410 licenser på den svenska marknaden och avtal med inte mindre än 100 av Sveriges 290 kommuner vilket ger en god grund för fortsatt tillväxt. Utöver det tecknar vi löpande avtal med mindre oberoende beroendeterapeuter som successivt bidrar till att sprida Previct i den svenska beroendevården. Previct är numera väl känt inom beroendevården i Sverige varmed vi ser en ökning av kundinitierade kontakter och efterfrågan. Samtidigt som vi fortsätter att söka och skapa nya kunder i den kommunala sektorn ökar vi våra insatser mot våra existerande kommunkunder i syfte att öka spridningen till flera vårdgivare och till ökad nyttjandegrad. Previct nyttjas redan med gott resultat för spelberoende i vissa kommuner och vi ser goda möjligheter att sprida denna tillämpning till en högre andel av våra befintliga kunder. Previct har även använts i pilotprojekt för drogberoende med gott resultat. Utvärdering av dessa resultat och eventuella justeringar av lösningen fortlöper.

Samhällets strävan mot snabbare digitalisering av vården och regeringens mål om att Sverige ska vara världsledande inom e-hälsa är viktiga faktorer för Bolagets fortsatta positiva utveckling. Bolagets lösning för att framgångsrikt digitalisera beroendevården får regelbundet uppmärksamhet i medier, kommuner, samhällsorganisationer och myndigheter och även bland andra aktörer inom den svenska vårdmarknaden. Tydligt blir även att implementeringstakten av digitala lösningar kräver strukturerat förändringsarbete. Detta är synliggjort av flera kända aktörer och ledare under den senaste året och kommer bli en avgörande faktor för spridningen av digitala lösningar inom vårdsektorn.

Hälsoekonomiska beräkningar utförda tillsammans med ett urval av våra svenska kommunkunder visar hur våra kunder har kunnat sänka sina kostnader med Previct. Dessa resultat delas med våra övriga kunder och tjänar som inspiration till förändring i arbetssätt inom kommunernas beroendevård och ytterst till en ökad användning av Previct.

På den internationella marknaden så har pilotprojektet i Finland med den rikstäckande aktören A-klinikka som startade under hösten 2018 planenligt avslutats 1 april 2019. Resultatet är positivt varmed vi har tecknat ett utökat och förlängt pilotprojekt med A-klinikka för resterande del av 2019 (se händelser efter periodens slut). Syftet med förlängningen är att etablera ett distributörsamarbete för den finska marknaden. Våra samtal med andra möjliga internationella partners fortgår och vi har goda förhoppningar om att dessa kommer leda till samarbeten i minst ett annat land under 2019. Intresset i andra marknader är tydligt och vi ser fram mot att successivt sprida Previct till andra marknader under de kommande åren.

Mitt första kvartal tillsammans med Kontigo Care har varit inspirerande och lärorikt. Mina erfarenheter från den landstingsdrivna akutsjukvården kan som väntat appliceras även inom den kommunala vården. Sammantaget bedömer jag utsikterna som gynnsamma för en fortsatt stabil tillväxt i Bolaget och ser fram mot att tillsammans med mina medarbetare och styrelse fortsätta utvecklingen av vår lösning, öka spridningen bland våra kunder och till nya kunder samt att etablera oss på fler marknader. Starten på året har varit mycket inspirerande och vi ser tillsammans fram mot att fortsätta vår positiva utveckling under 2019.

Ulf Kindefält, VD, Kontigo Care AB (publ)

  •  Kontigo Cares omsättning för det första kvartalet 2019 uppgick till KSEK 3 991 (3 144).    Tillväxttakten under det första kvartalet 2019, jämfört med det första kvartalet 2018 uppgick till 27%.  
  •  Rörelseresultatet för det första kvartalet 2019 var KSEK -779 (-2 186). Nettoresultatet för det första kvartalet 2019 uppgick till KSEK -816 (-2 225) eller SEK -0,04 (-0,11) per aktie.
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det första kvartalet 2019 till          KSEK -895 (-993) eller SEK -0,04 (-0,05) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets slut till KSEK 7 177 (vid föregående årsskifte 8 851) vilket motsvarar SEK 0,31 (0,38 vid föregående årsskifte) per aktie.
  •  Eget kapital uppgick vid periodens utgång till KSEK 16 903 (vid föregående årsskifte 17 718) eller SEK 0,73 (0,77 vid föregående årsskifte) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 66 % (66 % vid föregående årsskifte). 
  •  Under första kvartalet 2019 och efter periodens slut (se ”händelser efter periodens slut”), slöt Kontigo Care avtal med sammanlagt 10 kommuner avseende leverans av Bolagets eHälsoplattform Previct®. Bolaget har efter dessa avtal kontrakt med totalt 100 svenska kommuner som tillsammans omfattar cirka 3,0 miljoner invånare, d.v.s. cirka 30 % av Sveriges befolkning.  

Händelser efter periodens slut

  •  I april 2019 tecknades ett förlängt och utökat pilotprojektsavtal för bolagets eHälsoplattform Previct® med A-klinikka Oy. A-klinikka Oy är Finlands ledande tjänsteleverantör inom beroendevård och avtalet gäller t o m 2019-12-31. Syftet är att under perioden etablera ett distributörsamarbete för den finska marknaden att gälla fr o m 2020.
  •  I april tecknades 4 nya avtal med kommunkunder med en total befolkning på 89 000 invånare. En kommun med 33 000 invånare, en med 30 000 invånare, en med 17 000 invånare och en kommun med 9 000 invånare.

För mer information, vänligen kontakta:  Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com

IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj kl 08:30 CET.


Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.