Delåret och kvartal 2 i sammandrag Omsättningen uppgick ackumulerat till 0 MSEK (0 MSEK). Omsättningen Q2 uppgick till 0 MSEK (0 MSEK) Rörelseresultat före avskrivningar uppgick ackumulerat till –8,93 MSEK (-0,42 MSEK). Rörelseresultatet före avskrivningar Q2 uppgick till -5,14 MSEK (-0,39 MSEK). Resultat efter finansiella poster uppgick ackumulerat till –8,95 MSEK (- 0,42MSEK). Resultat efter […]

Delåret och kvartal 2 i sammandrag

 • Omsättningen uppgick ackumulerat till 0 MSEK (0 MSEK). Omsättningen Q2 uppgick till 0 MSEK (0 MSEK)
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick ackumulerat till –8,93 MSEK (-0,42 MSEK).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar Q2 uppgick till -5,14 MSEK (-0,39 MSEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick ackumulerat till –8,95 MSEK (- 0,42MSEK).
 • Resultat efter finansiella poster Q2 uppgick till -5,15 MSEK (-0,39 MSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick ackumulerat till -8,95 MSEK ( -0,42 MSEK)
 • Resultatet efter skatt Q2 uppgick till -5,15 MSEK (-0,39 MSEK)
 • Resultat per aktie uppgick ackumulerat till -2,68 SEK (-0,41 SEK).
 • Resultat per aktie Q2 uppgick till -1,90 SEK (-0,41 SEK).
 • Likviditeten uppgick till 12,81 MSEK (0,47 MSEK) per den 30 juni 2015. Likviditeten för Q2 uppgick till 12,81 MSEK (0,47 MSEK). Likviditeten uppgick till 7,7 MSEK per den 28 augusti 2015.
 • Årsstämman i mars beslutade bl a om byte av bolagskategori, uppdelning av bolagets aktie (2:1) samt en utvidgad och förstärkt styrelse med Peter von Ehrenheim (f d VD för GE Healthcare Life Sciences) samt Erik Weiman (f d Landstingsråd i Uppsala län).
 • Samarbetsavtal slöts med behandlingshemmet Korpberget under maj månad. Samarbetet avser Bolagets produkt TripleA. 

En fulltecknad företrädesemission tillförde Bolaget 16,72 MSEK före emissionskostnader om 2,57 MSEK varav 1,8 MSEK avser garantiersättning i anslutning till garantigivning i företrädesemissionen.

 • Bolagets aktie noterades på Nasdaq First North den 23 juni 2015.
 • Kontigo Care har efter periodens utgång tecknat avsiktsförklaring med Uppsala. Spelberoendecentrum angående pilotprojekt för effektivare spelberoendevård.

Med ”Bolaget” eller ”Kontigo Care” avses Kontigo Care AB med org nr 556956-2795.

Uppgifterna inom parantes avser föregående år. All verksamhet bedrivs i Kontigo Care AB.

Bolaget är publikt (publ).

Kommentar till delårsrapporten – VD Daniel Benitez

För en alkoholist är det första året i nykterhet det absolut svåraste. Dagens beroendevård är inte dålig men med små medel kan den bli mycket bättre. Det är här Kontigo Care kommer in med modern teknologi och ett forskningsinriktat synsätt för att förbättra diagnostik, vård och eftervård av alkoholberoende.

Under perioden har vi på Kontigo Care haft ett tydligt fokus på att färdigställa och planera lansering av bolagets första produktserie TripleA. Vi har fått ett fantastiskt stöd och mottagande från såväl alkoholberoende som personer verksamma inom vården.

Det första halvåret har även varit ett stort avstamp avseende att gå från att vara ett mindre företag med en lovande prototyp till att bygga en kompetent organisation med ett strukturerat arbetssätt mot gemensamma mål. Lanseringen av TripleA förväntas ske under september månad och det kapital som har tillförts bolaget genom nyemissioner under året har gjort det möjligt.

Parallellt med att TripleA lanseras och går in i en försäljningsfas fortsätter vidareutvecklingen av produkten. Vi prioriterar att få marknadsnärvaro på en första referensmarknad, Sverige, avseende vård och eftervård av alkoholberoende samtidigt som utvecklad teknologi snabbt kan anpassas för nya marknadssegment och områden som spelberoende och ätstörningar samt sjö- och luftfartssäkerhet där nykterhet i tjänsten är av yttersta vikt. Kontigo Care står väl rustade att ta en stark position inom alkoholrelaterad beroendevård inom den snabbt växande marknaden som brukar kallas mHealth.

För min egen del är jag både stolt och glad att jag blivit tillfrågad att medverka i SVT:s populära programserie Fråga doktorn. Datumet är ännu inte fastställt men preliminärt under september. Titta gärna om du har möjlighet!

Daniel Benitez, VD Kontigo Care AB
IR: ir@kontigocare.com
0708-73 88 88
Internet: www.kontigocare.com

Kort om Kontigo Care

Grunden i Kontigo Cares första produkt- och tjänsteutbud utgörs av en trådlös alkoholmätare i fickformat, en mobilapp och ett system för datahantering. Alkoholmätaren är av högsta kvalitet och anpassad för att uppfylla alla relevanta krav för medicintekniska produkter (ISO 13485). Alkoholmätaren används som en del av produkten TripleA men kan i framtiden även användas i andra produkter där mätning av alkohol i utandningsluft ingår. Förstärkt eftervård genom TripleA syftar till att öka chanserna för alkoholberoende personer att bibehålla sin nykterhet genom två huvudfunktioner, terapiföljsamhet samt slumpmässiga nykterhetstest. TripleA är i första hand ett stöd för vårdtagaren att fullfölja sin eftervårdsplan genom att kontinuerligt och automatiskt sända information till vårdgivaren om vårdtagarens framsteg och avvikelser.