DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN  1 januari 2016 till 30 juni 2016  Delåret och andra kvartalet i sammandrag Nettoomsättningen uppgick ackumulerat till 0,41 MSEK (0 MSEK). Nettoomsättningen uppgick till 0,22 MSEK (0 MSEK) under det andra kvartalet. Rörelseresultat före avskrivningar uppgick ackumulerat till – 11,93 MSEK (– 8,93 MSEK). Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till – 6,50 MSEK […]

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 

1 januari 2016 till 30 juni 2016 

Delåret och andra kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick ackumulerat till 0,41 MSEK (0 MSEK). Nettoomsättningen uppgick till 0,22 MSEK (0 MSEK) under det andra kvartalet.
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick ackumulerat till – 11,93 MSEK (– 8,93 MSEK).

Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till – 6,50 MSEK (- 5,14 MSEK) under det andra kvartalet.

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -11,02 MSEK (-8,95 MSEK). Resultat efter finansiella poster uppgick till -6,05 MSEK (- 5,15 MSEK) under det andra kvartalet.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,76 SEK (-2,68 SEK). Resultat per aktie uppgick till -0,96 SEK (-1,09 SEK) under det andra kvartalet
 • Företrädesemission beslutad av årsstämman den 12 maj 2016 tillförde Bolaget ca 18,8 MSEK före emissionskostnader, varav merparten tillfördes efter periodens utgång. Därtill emitterades aktier för ytterligare ca 2,1 MSEK inom övertilldelningsoptionen med stöd av bemyndigande från årsstämma. Dessutom emitterades aktier för 1,4 MSEK i ersättning till garanter.
 • Henrik Nordlindh efterträdde grundaren Daniel Benitez som ny VD den 16 maj 2016. Henrik Nordlindh har tidigare haft flertalet ledande befattningar inom internationell marknadsföring och försäljning. Daniel Benitez invaldes som styrelseledamot i Bolaget på årsstämman den 12 maj 2016.
 • Kontigo Cares kvalitetsledningssystem beviljas den 16 juni 2016 certifiering
  enligt ISO 13485.
 • Kontigo Care blev som första bolag utvalt i samverkansprojektet Växtzon. Projektet Växtzon finansieras med 38 Mkr från EU:s strukturfond genom Tillväxtverket och pågår till 2018.
 • Kontigo Care förstärker sin säljorganisation med tre nya medarbetare.

Med ”Bolaget” eller ”Kontigo Care” avses Kontigo Care AB med org nr 556956-2795. Uppgifterna inom parentes avser föregående år. All verksamhet bedrivs i Kontigo Care AB. Bolaget är publikt (publ).

Kommentar till delårsrapporten – VD Henrik Nordlindh

Kontigo Care är inne i ett oerhört spännande skede där vi har flyttat fokus från den initiala produktutvecklingen till kommersialisering av vår första produkt, TripleA. Produkten har mottagits väl av våra kunder och vi ser redan att den hjälper användarna till ett nyktrare liv. 

Under våren genomförde vi en lyckad emission som tillsammans med utnyttjad övertilldelningsoption tillförde bolaget cirka 20,9 MSEK före emissionskostnader och glädjande är även att vi nu har drygt 400 nya aktieägare. I samband med emissionen träffade jag många engagerade personer som hade höga förväntningar på den framtida utvecklingen. Det känns därför bra att berätta att vi sedan dess har investerat i den intäktsdrivande delen av bolaget. Med tre nyrekryteringar har vi fem säljare som dagligen arbetar med att föra ut TripleA på marknaden och jag bedömer att vi kommer att se ökande försäljning innan vi stänger böckerna för 2016.

I juni certifierades Kontigo Care enligt ISO 13485 för medicintekniska produkter, vilket är en viktig milstolpe för oss. Vi har investerat mycket tid i att bygga ett system som säkerställer hög kvalitet i både produkter och processer även när bolaget är betydligt större än idag. Den omfattande certifieringen ger Kontigo Care ytterligare trovärdighet och har uppmärksammats positivt av våra kunder. Vi är övertygade om att den kommer att bidra till att skapa fler framtida affärer.

Kontigo Care har också som första bolag blivit utvalt till samverkansprojektet Växtzon. Projektet ska stötta innovativa bolag som anses ha potential att nå 100 miljoner kr i omsättning och vi är såklart otroligt stolta att Kontigo Care blivit utvalt på de grunderna. Samarbetet har påbörjats och kommer under 2016/2017 leda till nya intäktsskapande samarbeten såväl som till ökad insikt och kännedom om hur TripleA förbättrar beroendevården.

I samband med emissionen informerade vi att bolaget har avtal med 4 kommuner och 15 privata vårdgivare. Samtliga samarbeten fortlöper och vi ser betydande utvecklingspotential inom ett flertal av dem, samtidigt som vi också förväntar oss en ökande tillströmning av nya kunder.

Den kommande tiden är vår högsta prioritet att driva bolaget mot lönsamhet. På vägen dit kommer vi att rädda allt fler liv och minska det mänskliga lidandet.

Henrik Nordlindh, VD, Kontigo Care AB

Kort om verksamheten

Kontigo Care AB grundades 2013 och utvecklar mHealth-system med inriktning på beroendevård. Bolaget har sedan starten 2013 utvecklat ett unikt system, TripleA, som möjliggör diagnos, vård och eftervård av alkoholberoende på distans. Genom forskning och nära samarbete med vårdgivare, kombinerat med kvalitetssäkrad utveckling, skapas unika produkter för en mer kostnadseffektiv och tillgänglig vård oberoende av behandlingsform.

Kontigo Cares initiala mål är att utveckla mHealth-produkter som gör att fler tillfrisknar från missbruk. Det långsiktiga målet är att kunna förutsäga ett återfall i missbruk innan det har inträffat.

Produktlanseringar

TripleA – förstärkt behandling för bestående nykterhet

TripleA är ett vårdsystem för behandling av alkoholberoende. Systemet består av en trådlös alkoholmätare, en app och en vårdportal. TripleA är en CE-märkt medicinteknisk produkt som uppfyller de krav som ställs inom EU. Produkten har utvecklats i nära samarbete med vården och stort fokus har satts på användbarhet för en bred målgrupp.

TripleA erbjuds till bland annat öppenvård, behandlingshem och företagshälsovård. Produkten fungerar som ett extra stöd för patienten mellan vårdbesöken och ger vårdgivaren möjlighet att följa patienten över hela behandlingsperioden vilket öppnar för kunskap och kommunikation mellan patient och vårdgivare.

TripleA förväntas bli en viktig pusselbit i forskningssammanhang. Nykterhetsmonitorering via TripleA ger facit över hur väl en behandling fungerar på längre sikt och ger därmed unika möjligheter att bedriva forskning kring alkoholism. Kliniska studier och systematisk insamling av bakgrundsdata kan via dataanalys skapa modeller som hjälper vårdgivarna att förstå individuella aspekter av sjukdomen. Detta medför att vårdgivaren kan individanpassa och effektivisera vården samtidigt som man minskar både lidande och kostnader.

Bolaget kommer att kunna utöka antalet mHealth-produkter för att gälla även andra beroendesjukdomar.

Kort om marknaden

Det finns ca 300 000 alkoholister i Sverige. Utöver dessa bedöms det finnas ytterligare ca 1 000 000 personer som är högriskkonsumenter. Av dessa beräknar man att ca 500 000 tar skada av sin konsumtion. Det innebär att 800 000 personer, 12 % eller var åttonde vuxen i Sverige behöver ändra sin relation till alkohol eller ta itu med ett redan utvecklat beroende.

Varje år söker 10 000 personer vård för första gången. Totalt finns det cirka 230 behandlingshem som tillsammans tillhandahåller ca 27 000 vårdplatser fördelat på ca 50 000 vårdtillfällen per år. Merparten drivs i privat regi och till en stor del av nationella aktörer som Nämndemansgården, Humana, Aleris, Iris, Attendo, Frösunda och Frälsningsarmén. En behandlingsdag med övernattning kostar ca 2 000 SEK vilket innebär att en sex veckor lång primärbehandling kostar ca 80 000 SEK. Enbart i Sverige satsas mångmiljardbelopp på behandlingar varje år. Trots detta har det visat sig svårt att mäta resultaten, vilket leder till att samhället i många fall satsar resurser i blindo.

Förstärkt vård genom TripleA syftar till att öka chanserna för alkoholberoende personer att bibehålla sin nykterhet genom två huvudfunktioner, terapiföljsamhet och frekventa nykterhetstest. TripleA är ett stöd för vårdtagaren att fullfölja sin vårdplan genom att kontinuerligt och automatiskt sända information till vårdgivaren om vårdtagarens framsteg och avvikelser. Detta gör att vårdgivaren på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kan allokera rätt resurser på rätt personer, i rätt tid. Genom att stödja den beroende för att bibehålla nykterheten och följa terapin under vård och eftervård bedöms möjligheterna till långvarig nykterhet öka.

Källor: CAN, WHO, Socialstyrelsen, Vägverket 

Väsentliga händelser under perioden

Företrädesemission om ca 18,8 MSEK

Årsstämman i Kontigo Care den 12 maj 2016 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om företrädesemission där aktieägarna i Bolaget ägde rätt att för varje innehavd aktie teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 3,00 SEK per styck. Emissionen om ca 18,8 MSEK blev fulltecknad och registrerades efter periodens utgång. Därtill emitterades aktier för ytterligare ca 2,1 MSEK inom övertilldelningsoptionen med stöd av bemyndigande från årsstämma. Dessutom emitterades aktier för 1,4 MSEK i ersättning till garanter. Andra beslut framgår av årsstämmokommunikén som finns tillgänglig på www.kontigocare.com.

Kontigo Care erhåller ISO-certifiering


Den 16 juni 2016 erhöll Kontigo Care sitt ISO 13485:2012 certifikat av Svensk Certifiering. ISO 13485 är en internationell standard för kvalitetsledning kopplat till utveckling, marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter.

Henrik Nordlindh tillträder som ny VD

Henrik Nordlindh efterträdde grundaren Daniel Benitez som VD den 16 maj 2016. Henrik Nordlindh har tidigare haft flertalet ledande befattningar inom internationell marknadsföring och försäljning och kommer närmast från en tjänst som VD för

Ellman Produkter AB – ett företag inom Lifco-koncernen som bland annat distribuerar medicintekniska produkter. Daniel Benitez invaldes som styrelseledamot i Bolaget på årsstämman den 12 maj 2016.

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

Kontigo Care väljs som första bolag i samverkansprojektet Växtzon

Kontigo Care blev som första bolag utvalt i samverkansprojektet Växtzon. Projektet Växtzon finansieras med 38 Mkr från EU:s strukturfond genom Tillväxtverket och är ett samverkansprojekt där nio företagsinkubatorer och science parks i östra Mellansverige samverkar för att fler innovativa företag skall kunna uppnå en årsomsättning om 100 Mkr.

Förstärkt säljorganisation

Kontigo Care har förstärkt sin säljorganisation med tre nya medarbetare, vilka påbörjade sina anställningar i augusti 2016.

Allmänt

Personal 

Antalet anställda uppgick per den 30 juni 2016 till 14 personer (12 personer). Medelantalet heltidsanställda för perioden uppgick till 14 personer (10 personer). Medelåldern är cirka 43  år och könsfördelningen är 11 män och 3 kvinnor.

Aktien

Kontigo Cares aktie är sedan den 23 juni 2015 noterad vid Nasdaq OMX First North. Per handelsdag den 30 juni 2016 var sista avslutet på kurs 3,35 SEK per aktie vilket motsvarar ett börsvärde om cirka 20,99 MSEK baserat på 6 265 026 utestående aktier.

Bolaget har utestående optionsprogram som berättigar till nyteckning av aktier enligt tabellen nedan. Optionsprogrammen har i förekommande fall varit föremål för omräkning i anledning av uppdelning av Bolagets aktie beslutad av årsstämma den 23 mars 2015.

Antal aktier som kan tecknas            Löptid              Teckningskurs

genom optionsrätterna                      t o m               per aktie

150 000                                   1 september 2016    12,50 kr

200 000                                   9 december 2016      18,75 kr

Med stöd av optionsrätter har vissa anställda i Bolaget tillsammans rätt att teckna 135 000 aktier med stöd av innehavda optionsrätter, varav 85 000 aktier kan nytecknas av gruppen ledande befattningshavare.

Finansiell utveckling

 • Finansiering och finansiell ställning: Det egna kapitalet uppgick till 18,75 MSEK (19,15 MSEK) per den 30 juni 2016.  Eget kapital per aktie vid full utspädning uppgick till 3,0 SEK (1,99 SEK). Soliditeten var på rapportdagen 51 % (75 %). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,18 MSEK (- 6,39 MSEK) under perioden. Periodens kassaflöde uppgick till 3,60 MSEK (9,09 MSEK).
 • Intäkter: Kontigo Cares intäkter genereras utifrån löpande månadsavgifter för användandet av Bolagets produkter och tjänster. Kontigo Care har nått en kommersiell fas avseende den första generationen av TripleA. Försäljningen kommer att tillta i takt med att fler kommuner och vårdgivare börjar använda TripleA som en del i behandlingen av sjukdomen alkoholism.
 • Kostnader: Bolaget bedömer att nuvarande organisation är tillräcklig för att hantera fortsatt utveckling av bolagets teknologibas (inkl TripleA) samt framtida kunduppdrag inom de närmaste tolv månaderna.
 • Aktiverade utvecklingskostnader: Kontigo Care aktiverar inga utvecklingskostnader under delåret eftersom den första produktversionen är färdigutvecklad. Avskrivning har skett under 2016.
 • Risker och osäkerhetsfaktorer: Det kan inte uteslutas att det kommer att ta längre tid än Bolaget förväntar att nå ett positivt kassaflöde från verksamheten. TripleA har fått ett mycket gott mottagande i testutförande men det behöver inte vara synonymt med att erhålla betalande kunder i den takt Bolaget förväntar.

Nyckeltal

År 2016 2015 2016 2015 2015
TSEK april-juni april-juni jan-juni jan-juni jan-dec
Nettoomsättning 215 0 409 0 3
EBITDA -6 494 -5 140 -11 932 -8 929 -14 238
EBIT -5 986 -5 140 -10 919 -8 929 -14 238
Periodens resultat -6 045 -5 154 -11 017 -8 954 -14 285
Rörelsemarginal  % 0 0 0 0 0
Vinstmarginal  % 0 0 0 0 0
Soliditet vid periodens utgång  % 51,0 75,0 51,0 75,0 65,1
Räntabilitet på eget kapital  % -32,2 -26,9 -58,8 -46,8 -119,3
Eget kapital per aktie
före utspädning  kr 3,0 3,14 3,0 3,14 1,91
efter utspädning  kr 3,0 1,99 3,0 1,99 1,90
Aktiens slutkurs för perioden 3,35 7,40 3,35 7,40 7,50
P/E-tal neg neg neg neg neg
Resultat per aktie
före utspädning  kr -0,96 -1,09 -1,76 -2,68 -3,10
efter utspädning  kr -0,96 -1,09 -1,76 -2,68 -3,10
Antal aktier vid periodens slut
före utspädning 6 265 026 6 089 580 6 265 026 6 089 580 6 265 026
efter utspädning 6 265 026 9 613 780 6 265 026 9 613 780 6 305 026
Utestående optioner * 0 3 524 200 0 3 524 200 3 524 200
Genomsnittligt antal aktier
före utspädning 6 265 026 4 712 942 6 265 026 3 342 317 4 600 488
efter utspädning 6 265 026 4 712 942 6 265 026 3 342 317 4 600 488
Antal anställda
i genomsnitt 14 10 14 10 15
vid periodens slut 14 12 14 12 17
* Avser det antal aktier utestående optionsrätter kan påkalla lösen på.
   Utestående optioner har ett högre lösenpris än aktiekursen.

Resultaträkning

År 2016 2015 2016 2015 2015
TSEK april-juni april-juni jan-juni jan-juni jan-dec
Nettoomsättning 215 0 409 0 3
Aktiverat arbete för egen räkning 0 3 369 0 5 597 9 512
Övriga rörelseintäkter 975 1 336 975 1 336 3 668
Nettoomsättning 1 190 4 705 1 384 6 933 13 183
Övriga externa kostnader -3 485 -7 348 -5 445 -12 463 -19 997
Personalkostnader -3 183 -2 497 -5 845 -3 399 -7 424
Avskrivning im. Anl. tillgångar -377 0 -750 0 0
Av skrivning mat. Anl. tillgångar -131 0 -263 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Rörelseresultat -5 986 -5 140 -10 919 -8 929 -14 238
Ränteintäkter 0 0 0 0 1
Räntekostnader -59 -14 -98 -25 -47
Resultat efter finansiella poster -6 045 -5 154 -11 017 -8 954 -14 285
Resultat före skatt -6 045 -5 154 -11 017 -8 954 -14 285
Skatt 0 0 0 0 0
Periodens resultat -6 045 -5 154 -11 017 -8 954 -14 285
Resultat per aktie före utspädning, kr -0,96 -1,09 -1,76 -2,68 -3,10
Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,96 -1,09 -1,76 -2,68 -3,10
Antal aktier 6 265 026 6 089 580 6 265 026 6 089 580 6 265 026
Genomsnittligt antal utestående aktier 6 265 026 4 712 942 6 265 026 3 342 317 4 600 488

Balansräkning

TILLGÅNGAR 2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31
TSEK
Tecknat ej inbetalt aktiekapital 15 244 669
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 15 620 11 081 14 995
Patent 125
Materiella anläggningstillgångar
Övriga anläggningstillgångar 792 1 054
Summa anläggningstillgångar 31 781 11 750 16 049
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 182 0 188
Övriga fordringar 784 886 694
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 282 85 111
Kassa och bank 3 717 12 806 1 345
Summa omsättningstillgångar 4 965 13 777 2 338
SUMMA TILLGÅNGAR 36 746 25 527 18 387
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 712 692 712
Ej reg aktiekapital 843 21 0
Fritt eget kapital
Överkursfond 45 679 28 988 28 731
Balanserat resultat -17 471 -1 596 -3 186
Periodens resultat -11 017 -8 954 -14 285
Summa eget kapital 18 746 19 151 11 972
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder till kreditinstitut 3 708 385 292
Summa långfristiga skulder 3 708 385 292
Kortfristiga skulder
Räntebärande kortfristiga skulder 167
Leverantörsskulder 3 158 3 154 2 844
Övriga skulder 6284 2 837 540
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 683 0 2 739
Summa kortfristiga skulder 14 292 5 991 6 124
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 36 746 25 527 18 387
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 000 Inga 500
Summa säkerhet och ansvarsförbindelser 4 000 Inga 500

Kassaflödesanalys

År 2016 2015 2016 2015 2015
TSEK april-juni april-juni jan-juni jan-juni jan-dec
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter avskrivningar -5 987 -5 140 -10 919 -8 929 -14 238
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 508 -3 369 1 012 -5 598 -1 980
Erhållen ränta 0 0 0 0 1
Erlagd ränta -59 -14 -98 -25 -47
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapitalet -5 538 -8 523 -10 005 -14 552 -16 265
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -626 -517 -257 -904 -305
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 7 342 2652 6 799 3 608 3 875
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 178 -6 388 -3 463 -11 848 -12 695
Investeringsverksamheten
Investeringar materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 -1 054
Investeringar immateriella anläggningstillgångar -128 0 -128 0 -9 512
Kassaflöde från investeringsverksamheten -128 0 -128 0 -10 566
Finansieringsverksamheten
Aktiekapital 0 192 0 221 632
Nyemission 7 000 17 826 7 000 25 442 25 303
Emissionsutgifter -4 453 -2 543 -4 453 -2568 -2 708
Lån 0 0 3 416 0 -181
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 547 15 475 5 963 23 095 23 046
Periodens kassaflöde 3 597 9 087 2 372 11 247 -215
Likvida medel vid periodens början 120 3 719 1 345 1559 1 559
Likvida medel vid periodens slut 3 717 12 806 3 717 12 806 1 345
Summa disponibla likvida medel 3 717 12 806 3 717 12 806 1 345

Förändringar i det egna kapitalet

Aktie-kapital Ej reg aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Ansamlad förlust Summa e. kapital
Ingående balans per 12 sept 2013 50 50
Nyemission 30 3 6 146 6 179
Fondemission 0
Balanserat resultat 0
Emissionsutgift -13 -13
Summa resultat för perioden -1 206 -1 206
Utgående balans 31 dec 2014 80 3 6 133 -1 206 5 010
Ingående balans per 1 jan 2015 80 3 6 133 -1 206 5 010
Nyemission 242 -3 25 306 25 545
Fondemission 390 390
Balanserat resultat -1 980 -1 980
Emissionsutgift -2 708 -2 708
Summa resultat för perioden -14 285 -14 285
Utgående balans 31 dec 2015 712 0 28 731 -17 471 11 972
Ingående balans 1 jan 2016 712 0 28 731 -17 471 11 972
Nyemission 842 21 402 22 244
Fondemission 0
Balanserat resultat 0
Emissionsutgift -4 453 -4 453
Summa resultat för perioden -11 017 -11 017
Utgående balans 30 juni 2016 712 842 45 680 -28 488 18 746
Förändringar i antal
Utestående aktier jan-juni jan-dec jan-dec
2016 2015 2014
Antal aktier per den 1 januari 6 265 026 1 600 000 1 000 000
Riktad emission 600 000 200 000
Uppdelning av aktier 2 200 000
Riktad emission 1 865 026 400 000
Antal vid periodens utgång 6 265 026 6 265 026 1 600 000

Principer för delårsrapportens upprättande

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Inkomstskatter

Kontigo Care redovisar mot bakgrund av bolagets ställning inte värdet av underskottsavdrag som en tillgång i balansräkningen. Det ackumulerade skattemässiga underskottet uppgår per den 30 juni 2016 till -31 MSEK.

Nästa redovisningstillfälle

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2016 och tredje kvartalet publiceras den 28 november 2016.

Uppsala den 29 augusti 2016

Styrelsen för Kontigo Care AB

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kontakt

IR- och pressfrågor:
Annika Johansson
IR-ansvarig och bolagsjurist
Telefon: 46 (0)73 970 85 57, E-post: ir@kontigocare.com 

Allmänna frågor:
E-post: info@kontigocare.com 

Kontigo Care AB

Dragarbrunnsgatan 35

753 30 Uppsala

Eminova Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Tel: 08-684 211 00 Email: info@eminova.se  Fax: 08-684 211 29  www.eminova.se