Delåret i sammandrag  Omsättningen uppgick ackumulerat till 0,19 MSEK (0 MSEK). Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -4,43 MSEK (-3,79 MSEK). Resultat efter finansiella poster uppgick till -4,97 MSEK (-3,80 MSEK). Resultat per aktie uppgick till – 0,79 SEK (- 2,38 SEK). Likviditeten uppgick till 0,12 MSEK (3,72 MSEK) per den 31 mars 2016. Krediter om […]

Delåret i sammandrag 

 • Omsättningen uppgick ackumulerat till 0,19 MSEK (0 MSEK).
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -4,43 MSEK (-3,79 MSEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4,97 MSEK (-3,80 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till – 0,79 SEK (- 2,38 SEK).
 • Likviditeten uppgick till 0,12 MSEK (3,72 MSEK) per den 31 mars 2016. Krediter om 4 MSEK erhölls från aktieägare i slutet av mars (outnyttjade per den 31 mars 2016).
 • Årsstämman beslutade om företrädesemission om ca 18,8 MSEK efter periodens utgång.
 • Henrik Nordlindh tillträdde som ny VD efter periodens utgång.

Med ”Bolaget” eller ”Kontigo Care” avses Kontigo Care AB med org nr 556956-2795. Uppgifterna inom parentes avser föregående år. All verksamhet bedrivs i Kontigo Care AB. Bolaget är publikt (publ).

Kort om Kontigo Care 

Kontigo Care AB grundades 2013 och utvecklar mHealth-system med inriktning på beroendevård. Bolaget har sedan starten 2013 utvecklat ett unikt system, TripleA, som möjliggör diagnos, vård och eftervård av alkoholberoende på distans. Genom forskning och nära samarbete med vårdgivare, kombinerat med kvalitetssäkrad utveckling, skapas unika produkter för en mer kostnadseffektiv och tillgänglig vård oberoende av behandlingsform.

Kommentar till delårsrapporten – VD Henrik Nordlindh 

Jag heter Henrik Nordlindh och är sedan 16 maj ny VD i Kontigo Care. Jag har efterträtt Daniel Benitez som blev invald i styrelsen under vårens bolagsstämma. Kontigo Care är ett oerhört intressant bolag och jag ser fram emot att tillsammans med mycket kompetenta kollegor få leda det in i en spännande framtid.

Vi har haft ett intressant kvartal och nått ett genombrott inom beroendevården mot alkoholism, där nu kommuner och vårdgivare i allt högre takt upptäcker och använder vår produkt TripleA. De resultat som Kontigo Care har åstadkommit med produkten TripleA och dess behandlingsmetod av sjukdomen alkoholism är tydliga och försäljningen är i färd att ta fart. Under första kvartalet 2016 fick vi våra första större intäkter från betalande kunder och en bekräftelse på att både vår produkt och vår betalningsmodell fungerar.

De vårdgivare som haft möjlighet att arbeta med Kontigo Cares produkt säger entydigt att TripleA räddar liv och förhindrar att familjer splittras. Samtidigt effektiviseras vårdgivarnas arbete och deras resurser kan på ett kostnadseffektivt sätt styras dit de behövs allra mest. Det är en situation där alla är vinnare. Kontigo Cares ökade försäljning leder till ökade besparingar för samhället i stort och vårdtagare kan erbjudas förstärkt vård. TripleA är ännu inte en branschstandard, men vi tror att vi har mycket goda förutsättningar att göra den till ett naturligt val i vården.

Vi är också i startgroparna för att kunna applicera vår forskning och teknik på andra områden än bara alkoholberoende. Genom att till exempel mäta acetonhalten i utandningsluft kan man se kroppens förbränning vid specifika tidpunkter. Detta öppnar dörrarna för dels en med­icinteknisk produkt som kan användas vid vård av exempelvis ätstörningar, men också till en kommersiell produkt för träning och hälsa. I prak­tiken innebär det framtagandet av en konsumentprodukt, kopplad till träning och hälsa, som kan säljas i butik.

Det skall inte underskattas att nya produkter som TripleA har långa införsäljningscykler i vårdsektorn. Vårdgivare skall förstå den praktiska nyttan, personal skall utbildas och även om besparingarna för samhället bedöms kunna bli mycket stora skall finansiella medel avsättas eller omfördelas för att möjliggöra att TripleA blir en del av behandlingen. Jag har dock blivit överraskad av den positiva respons vi har fått från vårdgivare och jag har stor tilltro till att vi snart kommer att se allt fler TripleA i aktiv användning hos våra kunder.

Min tilltro till mina medarbetare, befintliga och nya produkter, och marknadens potential gjorde det självklart för mig att ingå en teckningsförbindelse med Bolaget om att teckna 70 000 aktier i den pågående emissionen. Mer information om emissionen finns på www.kontigocare.com.

Henrik Nordlindh, VD Kontigo Care AB

Kort om verksamheten

Kontigo Care grundades 2013 och är ett företag som utvecklar m-Healthsystem med inriktning på beroendevård. Genom forskning och nära samarbete med vårdgivare kombinerat med kvalitetssäkrad utveckling skapas unika produkter som ska hjälpa den privata och offentliga beroendevården att förbättra och effektivisera preventionsmetoder, behandlingsmetoder och eftervård.

Produktlanseringar

TripleA – förstärkt behandling för bestående nykterhet

TripleA är ett vårdsystem för behandling av alkoholberoende. Systemet består av en trådlös alkoholmätare, en app och en vårdportal. TripleA är en CE-märkt medicinteknisk produkt och uppfyller de krav som ställs inom EU. Produkten har utvecklats i nära samarbete med vården och stort fokus har satts på användbarhet för en bred målgrupp.

TripleA erbjuds till bland annat behandlingshem, företagshälsovård, öppenvård och eftervård. Produkten fungerar som ett extra stöd för patienten mellan vårdbesöken och ger vårdgivaren möjlighet att följa patienten över hela behandlingsperioden vilket öppnar för kunskap och kommunikation mellan patient och vårdgivare.

TripleA förväntas bli en viktig pusselbit i forskningssammanhang. Nykterhetsmonitorering via TripleA ger facit över hur väl en behandling fungerar på längre sikt och ger därmed unika möjligheter att bedriva forskning kring alkoholism. Kliniska studier och systematisk insamling av bakgrundsdata kan via dataanalys skapa modeller som hjälper vårdgivarna att förstå individuella aspekter av sjukdomen. Detta medför att vårdgivaren kan individanpassa och effektivisera vården samtidigt som man minskar både lidande och kostnader.

Kort om marknaden

Sjukdomen alkoholism och dess följder medför en stor ekonomisk belastning för samhället och ger också enorma konsekvenser i form av mänskligt lidande för anhöriga, nära vänner och andra närstående som far illa i det kaos som ofta följer i alkoholismens spår. Förutom direkta sjukvårdskostnader är minskad produktivitet, sjukskrivningar samt psykisk ohälsa vanligt förekommande.

Det finns ca 300 000 alkoholister i Sverige. Utöver dessa bedöms det finnas ytterligare
ca 1 000 000 personer som är högriskkonsumenter. Av dessa beräknar man att ca 500 000 tar skada av sin konsumtion. Det innebär att 800 000 personer, 12 % eller var åttonde vuxen i Sverige behöver ändra sin relation till alkohol eller ta itu med ett redan utvecklat beroende.

I Sverige finns cirka 230 behandlingshem som tillsammans tillhandahåller ca 27 000 vårdplatser. Merparten drivs i privat regi och till en stor del av nationella aktörer som Nämndemansgården, Humana, Aleris, Iris, Attendo, Frösunda och Frälsningsarmén. En behandlingsdag med övernattning kostar ca 2 000 SEK vilket innebär att en sex veckor lång primärbehandling kostar ca 80 000 SEK.

Kontigo Cares TripleA riktar sig till behandlingshem med sluten vård, öppenvården samt eftervården. Genom att stödja den beroende för att bibehålla nykterheten och följa terapin under vård och eftervård bedöms möjligheterna till långvarig nykterhet öka.

Källor: CAN, WinterGreen Research

Väsentliga händelser under perioden

Förändring i Kontigo Cares styrelse

Peter von Ehrenheim meddelade att han av tidsskäl ej kan fullfölja sitt engagemang som styrelseledamot i bolaget. Peter von Ehrenheim kommer istället framgent att ingå i Kontigo Cares Advisory Board.

Kontigo Care erhåller Almis tillväxtlån för innovativa företag

Kontigo Care AB beviljades ett tillväxtlån från Almi Företagspartner Uppsala AB om 3,5 MSEK. Lånet har en löptid om 72 månader, varav 12 månader amorteringsfritt. Tillväxtlånet syftar till att förstärka bolagets finansiella ställning och likviditet för att fortsätta bygga upp bolaget under dess kommersialiseringsfas. Lånet omfattas av en garanti inom ramen för det europeiska instrumentet InnovFin: EU för innovation. InnovFin är finansierat av Europeiska Unionen genom Horizon2020, och hanteras via Almi i Sverige.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Årsstämman beslutar om företrädesemission om ca 18,8 MSEK

Årsstämman i Kontigo Care den 12 maj 2016 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om företrädesemission där aktieägarna i Bolaget äger rätt att för varje innehavd aktie teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 3,00 SEK per styck. Andra beslut framgår av årsstämmokommunikén som finns tillgänglig på www.kontigocare.com.

Henrik Nordlindh tillträder som ny VD         

Henrik Nordlindh tillrädde som VD för Kontigo Care den 16 maj 2016 och efterträder därmed Kontigo Cares grundare Daniel Benitez som har lett företaget sedan starten 2013.

Allmänt

Personal

Antalet anställda uppgick per den 31 mars 2016 till 15 personer (15 personer). Medelantalet heltidsanställda för perioden uppgick till 15 personer (12 personer). Medelåldern är cirka 44 år och könsfördelningen är 11 män och 4 kvinnor.

Aktien

Kontigo Cares aktie är sedan den 23 juni 2015 noterad vid Nasdaq OMX First North. Per handelsdag den 31 mars 2016 var sista avslutet på kurs 4,79 SEK per aktie vilket motsvarar ett börsvärde om cirka 30,01 MSEK baserat på 6 265 026 utestående aktier.

Bolaget har utestående optionsprogram som berättigar till nyteckning av aktier enligt tabellen nedan. Optionsprogrammen har i förekommande fall varit föremål för omräkning i anledning av uppdelning av Bolagets aktie beslutad av årsstämma den 23 mars 2015.

Antal aktier som kan tecknas            Löptid              Teckningskurs

genom optionsrätterna                      t o m               per aktie

2 934 200                                31 maj 2016               9,50 kr

240 000                                   1 juni 2016                 6,25 kr

150 000                                   1 september 2016    12,50 kr

200 000                                   9 december 2016      18,75 kr

Med stöd av optionsrätter i optionsprogrammen har styrelseledamoten, Daniel Benitez, rätt att teckna 40 000 aktier via bolag. Vissa anställda i Bolaget har tillsammans rätt att teckna 412 118 aktier med stöd av innehavda optionsrätter, varav 311 720 aktier kan nytecknas av gruppen ledande befattningshavare.

Finansiell utveckling

 • Finansiering och finansiell ställning:

Det egna kapitalet uppgick till 7,00 MSEK (9,01 MSEK) per den 31 mars 2016.  Eget kapital per aktie vid full utspädning uppgick till -1,1 SEK (-5,48 SEK). Soliditeten var på rapportdagen 43 % (70,8 %). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till – 4,97 MSEK (- 3,80 MSEK) under perioden. Periodens kassaflöde uppgick till -1,22 MSEK (2,16 MSEK).

 • Intäkter: Kontigo Care har nått en kommersiell fas avseende den första generationen av TripleA. Försäljningen kommer att tillta i takt med att fler kommuner och vårdgivare börjar använda TripleA som en del i behandlingen av sjukdomen alkoholism.
 • Kostnader: Bolaget bedömer att nuvarande organisation är tillräcklig för att hantera fortsatt utveckling av bolagets teknologibas (inkl TripleA) samt framtida kunduppdrag inom de närmaste tolv månaderna.
 • Risker och osäkerhetsfaktorer: Det kan inte uteslutas att det kommer att ta längre tid än Bolaget förväntar att nå ett positivt kassaflöde från verksamheten. TripleA har fått ett mycket gott mottagande i testutförande men det behöver inte vara synonymt med att erhålla betalande kunder i den takt Bolaget förväntar.

Nyckeltal

År 2016 2015 2015
TSEK jan-mars jan-mars jan-dec
Netto omsättning 193 0 3
EBITDA -4 429 -3 791 -14 238
EBIT -4 933 -3 791 -14 238
Periodens resultat -4 972 -3 801 -14 285
Rörelsemarginal  % 0 0 0
Vinstmarginal  % 0 0 0
Soliditet vid periodens utgång  % 43,0 70,8 43,0
Räntabilitet på eget kapital  % 71,0 42,2 204,1
Eget kapital per aktie
före utspädning  kr -1,1 -5,6 -1,1
efter utspädning  kr -1,1 -5,5 -1,1
Aktiens slutkurs för perioden 4,79 9,5 7,5
P/E-tal neg neg neg
Resultat per aktie
före utspädning  kr -0,8 -2,4 -3,10
efter utspädning  kr -0,79 -2,38 -3,10
Antal aktier vid periodens slut
före utspädning 6 265 026 1 600 000 6 265 026
efter utspädning 6 265 026 1 645 000 6 305 026
Utestående optioner * 3 524 200 295 000 3 524 200
Genomsnittligt antal aktier
före utspädning 6 265 026 1 600 000 4 600 488
efter utspädning 6 265 026 1 600 000 4 600 488
Antal anställda
i genomsnitt 15 12 15
vid periodens slut 15 15 17
* Avser det antal aktier utestående optionsrätter kan påkalla lösen på.

Resultaträkning

År 2016 2015 2015
TSEK jan-mars jan-mars jan-dec
Nettoomsättning 193 3
Aktiverat arbete för egen räkning 2 228 9 512
Övriga rörelseintäkter 3 668
Omsättning 193 2 228 13 183
Övriga externa kostnader -1 960 -5 116 -19 997
Personalkostnader -2 662 -903 -7 424
Av skrivning immateriella anläggningstillgångar -373
Av skrivning materiella anläggningstillgångar -131
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat -4 933 -3 791 -14 238
Ränteintäkter 0 1
Räntekostnader -39 -11 -47
Resultat efter finansiella poster -4 972 -3 801 -14 285
Resultat före skatt -4 972 -3 801 -14 285
Skatt
Periodens resultat -4 972 -3 801 -14 285
Resultat per aktie före utspädning, kr -1,12 -2,38 -3,10
Resultat per aktie efter utspädning, kr -1,12 -2,38 -3,10
Antal aktier 6265026 1600000 6265026
Genomsnittligt antal utestående aktier 6 265 026 1 600 000 4 600 488

Balansräkning

2016 2015 2015
TILLGÅNGAR 42 460 42 094 42 369
TSEK
Tecknat ej inbetalt aktiekapital 180
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 14 623 7 711 14 995
Materiella anläggningstillgångar
Övriga anläggningstillgångar 923 1 054
Summa anläggningstillgångar 15 546 7 891 16 049
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 16 188
Övriga fordringar 295 969 694
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 311 152 111
Kassa och bank 120 3 719 1 345
Summa omsättningstillgångar 742 4 840 2 338
SUMMA TILLGÅNGAR 16 288 12 731 18 387
2 016 2 015 2 015
EGET KAPITAL OCH SKULDER 42 460 42 094 42 369
TSEK
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital -712 -110 -712
Ej reg aktiekapital
Fritt eget kapital
Överkursfond -28 731 -13 907 -28 731
Balanserat resultat 17 471 1 206 3 186
Periodens resultat 4 971 3 801 14 285
Summa eget kapital -7 000 -9 010 -11 972
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder till kreditinstitut -3 750 -472 -292
Summa långfristiga skulder -3 750 -472 -292
Kortfristiga skulder
Räntebärande kortfristiga skulder -167 -28
Leverantörsskulder -2 184 -2 631 -2 844
Övriga skulder -560 -256 -540
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -2 627 -334 -2 739
Summa kortfristiga skulder -5 538 -3 249 -6 124
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -16 288 -12 731 -18 387
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser -4 000 -500 -500
Summa säkerhet och ansvarsförbindelser -4 000 -500 -4 500

Kassaflödesanalys

År 2016 2015 2015
TSEK jan-mars jan-mars jan-dec
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -4 933 -3 791 -14 238
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -1 980
Erhållen ränta 0 1
Erlagd ränta -39 -11 -47
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapitalet -4 971 -3 801 -16 265
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 370 -432 -305
Ökning/minskning av kortfristiga skulder -586 1 000 3 875
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 187 -3 233 -12 695
Investeringsverksamheten
Investeringar materiella anläggningstillgångar -1 054
Investeringar imateriella anläggningstillgångar 504 -2 228 -9 512
Kassaflöde från investeringsverksamheten 504 -2 228 -10 566
Finansieringsverksamheten
Aktiekapital 30 632
Nyemission 7 616 25 303
Emissionsutgifter -25 -2 708
Lån 3 458 -181
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 458 7 621 23 046
Periodens kassaflöde -1 225 2 159 -215
Likvida medel vid periodens början 1 345 1 559 1 559
Likvida medel vid periodens slut 120 3 719 1 345
Summa disponibla likvida medel 120 3 719 1 345

Förändringar i det egna kapitalet

Aktie-kapital Ej reg aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Ansamlad förlust Summa e. kapital
Ingående balans per 12 sept 2013 50 50
Nyemission 30 3 6 146 6 179
Fondemission 0
Balanserat resultat 0
Emissionsutgift -13 -13
Summa resultat för perioden -1 206 -1 206
Utgående balans 31 dec 2014 80 3 6 133 -1 206 5 010
Ingående balans per 1 jan 2015 80 3 6 133 -1 206 5 010
Nyemission 242 -3 25 306 25 545
Fondemission 390 390
Balanserat resultat -1 980 -1 980
Emissionsutgift -2 708 -2 708
Summa resultat för perioden -14 285 -14 285
Utgående balans 31 dec 2015 712 0 28 731 -17 471 11 972
Ingående balans 1 jan 2016 712 0 28 731 -17 471 11 972
Balanserat resultat
Summa resultat för perioden -4 971
Utgående balans 31 mars 2016 712 0 28 731 -22 442 7 000
Förändringar i antal
Utestående aktier Jan-Mars Jan-Dec Jan-Dec
2016 2015 2014
Antal aktier per den 1 januari 6 265 026 1 600 000 1 000 000
Riktad emission 600 000 200 000
Uppdelning av aktier 2 200 000
Riktad emission 1 865 026 400 000
Antal vid periodens utgång 6 265 026 6 265 026 1 600 000

Principer för delårsrapportens upprättande

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Inkomstskatter

Kontigo Care redovisar mot bakgrund av bolagets ställning inte värdet av underskottsavdrag som en tillgång i balansräkningen. Det ackumulerade skattemässiga underskottet uppgår per den 31 mars 2016 till 20 352 367 SEK.

Nästa redovisningstillfälle

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2016 och andra kvartalet publiceras måndagen den 29 augusti 2016.

Uppsala den 31 mars 2016

Styrelsen för Kontigo Care AB

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kontakt

IR- och pressfrågor:
Annika Johansson, IR-ansvarig och bolagsjurist
Telefon: 46 (0)73 970 85 57, E-post: ir@kontigocare.com 

Allmänna frågor:
E-post: info@kontigocare.com 

Kontigo Care AB

Dragarbrunnsgatan 35

753 30 Uppsala

Eminova Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.
Tel: 08-684 211 00 Email: info@eminova.se  Fax: 08-684 211 29  www.eminova.se