Delåret och tredje kvartalet i sammandrag Nettoomsättningen uppgick ackumulerat till 0,64 MSEK (0 MSEK). Nettoomsättningen uppgick till 0,23 MSEK (0 MSEK) under det tredje kvartalet. Rörelseresultat före avskrivningar uppgick ackumulerat till -16,17 MSEK (-12,06 MSEK). Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -4,24 MSEK (-3,14 MSEK) under det tredje kvartalet. Resultat efter finansiella poster uppgick ackumulerat till […]

Delåret och tredje kvartalet i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick ackumulerat till 0,64 MSEK (0 MSEK).

Nettoomsättningen uppgick till 0,23 MSEK (0 MSEK) under det tredje kvartalet.

  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick ackumulerat till -16,17 MSEK (-12,06 MSEK).

Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -4,24 MSEK (-3,14 MSEK) under det tredje kvartalet.

  • Resultat efter finansiella poster uppgick ackumulerat till -15,01 MSEK (-12,10 MSEK).

Resultat efter finansiella poster uppgick till -4,00 MSEK (-3,14 MSEK) under det tredje kvartalet.

  • Resultat per aktie uppgick ackumulerat till -2,26 SEK (-3,14 SEK).

Resultat per aktie uppgick till -0,60 SEK (-0,48 SEK) under det tredje kvartalet

  • Historiska aktiedata är omräknade enligt IAS 33 med anledning av företrädesemission som genomförts under tredje kvartalet 2016.

Med ”Bolaget” eller ”Kontigo Care” avses Kontigo Care AB med org nr 556956-2795. Uppgifterna inom parentes avser föregående år. All verksamhet bedrivs i Kontigo Care AB. Bolaget är publikt (publ).

Kommentar till delårsrapporten – VD Henrik Nordlindh

Kvartalet har kännetecknats av ett intensivt försäljningsarbete. I augusti förstärkte vi säljorganisationen och vi ser redan en markant ökning av vår aktivitet på marknaden. För närvarande för vi diskussioner med ett 60-tal potentiella kunder och antalet försäljningsprocesser kommer att fortsätta att öka. Under hösten har vi bland annat vunnit en 3-årig upphandling med Tranås kommun och välkomnat Norrtälje kommun som ny kund. Än så länge är vi bara i början av vår marknadsbearbetning och vi förväntar oss allt fler kunder som väljer TripleA för att förstärka sin beroendevård.

I somras blev Kontigo Care som första bolag utvalt till samverkansprojektet Växtzon. Den förberedande fasen av projektet är avslutad och fyra deltagande kommuner använder nu TripleA i sin dagliga verksamhet. Projektet löper enligt plan och datainsamlingsfasen förväntas avslutas under Q2 2017.

De senaste åren har det skett en väsentlig ökning av olika sensorer inom hälsa. De flesta är bra på att samla in och visa olika data, men för oss räcker inte det. Det är viktigt att veta vad som har hänt och kunna etablera ett nuläge, men det är när vi kompletterar med en prognos över vad som kommer att hända som vi skapar större värden för våra kunder och användare. Tidigare i november lanserade vi en ny version av TripleA där vi tar första steget mot att kunna förutsäga återfall innan de inträffar. Kärnan är TripleAnalytics med egenutvecklade algoritmer och analyssystem som ger allt mer exakta prognoser i takt med att vi får fler användare. TripleAnalytics kommer att kunna appliceras på andra typer av beroenden vilket gör att vi redan nu har kommit en bra bit i utvecklingen för en framtida breddning av produktsortimentet.

I slutet av oktober genomfördes en riktad emission där företaget före emissionskostnader tillfördes nästan 8 miljoner kr. Med hjälp av emissionen kan vi arbeta med att bredda produktsortimentet, skapa goda möjligheter för en längre period av tillväxt och på sikt uppnå lönsamhet.

Sammantaget så har jag en mycket positiv syn på Kontigo Cares utveckling och den tidigare kommunicerade förväntan avseende ökande intäkter under både sista kvartalet 2016 och första kvartalet 2017 kvarstår.

Henrik Nordlindh, VD, Kontigo Care AB

Kort om verksamheten

Kontigo Care AB grundades 2013 och utvecklar mHealth-system med inriktning på beroendevård. Bolaget har sedan starten 2013 utvecklat ett unikt system, TripleA, som möjliggör diagnos, vård och eftervård av alkoholberoende på distans. Genom forskning och nära samarbete med vårdgivare, kombinerat med kvalitetssäkrad utveckling, skapas unika produkter för en mer kostnadseffektiv och tillgänglig vård oberoende av behandlingsform.

Kontigo Cares initiala mål är att utveckla mHealth-produkter som gör att fler tillfrisknar från missbruk. Det långsiktiga målet är att kunna förutsäga ett återfall i missbruk innan det har inträffat.

Produktlanseringar

TripleA – förstärkt behandling för bestående nykterhet

TripleA är ett vårdsystem för behandling av alkoholberoende. Systemet består av en trådlös alkoholmätare, en app och en vårdportal. TripleA är en CE-märkt medicinteknisk produkt som uppfyller de krav som ställs inom EU. Produkten har utvecklats i nära samarbete med vården och stort fokus har satts på användbarhet för en bred målgrupp.

TripleA erbjuds till bland annat öppenvård, behandlingshem och företagshälsovård. Produkten fungerar som ett extra stöd för patienten mellan vårdbesöken och ger vårdgivaren möjlighet att följa patienten över hela behandlingsperioden vilket öppnar för kunskap och kommunikation mellan patient och vårdgivare.

TripleA förväntas bli en viktig pusselbit i forskningssammanhang. Nykterhetsmonitorering via TripleA ger facit över hur väl en behandling fungerar på längre sikt och ger därmed unika möjligheter att bedriva forskning kring alkoholism. Kliniska studier och systematisk insamling av bakgrundsdata kan via dataanalys skapa modeller som hjälper vårdgivarna att förstå individuella aspekter av sjukdomen. Detta medför att vårdgivaren kan individanpassa och effektivisera vården samtidigt som man minskar både lidande och kostnader.

Bolaget kommer att kunna utöka antalet mHealth-produkter för att gälla även andra beroendesjukdomar.

Kort om marknaden

Det finns ca 300 000 alkoholister i Sverige. Utöver dessa bedöms det finnas ytterligare
ca 1 000 000 personer som är högriskkonsumenter. Av dessa beräknar man att ca 500 000 tar skada av sin konsumtion. Det innebär att 800 000 personer, 12 % eller var åttonde vuxen i Sverige behöver ändra sin relation till alkohol eller ta itu med ett redan utvecklat beroende.

Varje år söker 10 000 personer vård för första gången. Totalt finns det cirka 230 behandlingshem som tillsammans tillhandahåller ca 27 000 vårdplatser fördelat på ca 50 000 vårdtillfällen per år. Merparten drivs i privat regi och till en stor del av nationella aktörer som Nämndemansgården, Humana, Aleris, Iris, Attendo, Frösunda och Frälsningsarmén. En behandlingsdag med övernattning kostar ca 2 000 SEK vilket innebär att en sex veckor lång primärbehandling kostar ca 80 000 SEK. Enbart i Sverige satsas mångmiljardbelopp på behandlingar varje år. Trots detta har det visat sig svårt att mäta resultaten, vilket leder till att samhället i många fall satsar resurser i blindo.

Förstärkt vård genom TripleA syftar till att öka chanserna för alkoholberoende personer att bibehålla sin nykterhet genom två huvudfunktioner, terapiföljsamhet och frekventa nykterhetstest. TripleA är ett stöd för vårdtagaren att fullfölja sin vårdplan genom att kontinuerligt och automatiskt sända information till vårdgivaren om vårdtagarens framsteg och avvikelser. Detta gör att vårdgivaren på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kan allokera rätt resurser på rätt personer, i rätt tid. Genom att stödja den beroende för att bibehålla nykterheten och följa terapin under vård och eftervård bedöms möjligheterna till långvarig nykterhet öka.

                                                Källor: CAN, WHO, Socialstyrelsen, Vägverket 

Väsentliga händelser under perioden

Kontigo Care väljs som första bolag i samverkansprojektet Växtzon

Kontigo Care blev som första bolag utvalt i samverkansprojektet Växtzon. Projektet Växtzon är ett samverkansprojekt där nio företagsinkubatorer och science parks i östra Mellansverige samverkar för att fler innovativa företag skall kunna uppnå en årsomsättning om 100 Mkr.

Förstärkt säljorganisation

Kontigo Care har förstärkt sin säljorganisation med tre nya medarbetare, vilka påbörjade sina anställningar i augusti 2016.

Kontigo Care har fått tilldelning i Tranås kommuns upphandling

Upphandlingen avser ”Mobilt Drogtestsystem för Vuxenenheten” och omfattar leverans av upp till tio system. Vid fullt utnyttjande är avtalet värt drygt 1 MSEK under en avtalsperiod om tre år. Tranås kommun har option att förlänga avtalet ytterligare ett år. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

Kontigo Care genomför riktad nyemission om cirka 8 Mkr

Styrelsen i Kontigo Care AB har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2016 beslutat om en riktad nyemission av 2 131 839 aktier till en teckningskurs om 3,75 kronor per aktie vilket tillför bolaget cirka 8 Mkr.

Projekt inom Växtzon inleds med Kontigo Care och fyra kommuner

Samverkansprojektet Växtzon startar projektet ”e-hälsa”. I projektet deltar Kontigo Care, fyra utvalda kommuner samt Uppsala Innovation Centre.

Kontigo Care tecknar avtal med Norrtälje kommun och levererar en första order

Kontigo Care AB har tecknat avtal med Norrtälje kommun för leverans av TripleA. I samband med avtalsskrivandet har Norrtälje kommun lagt en första order.

Allmänt

Personal 

Antalet anställda uppgick per den 30 september 2016 till 15 personer (18 personer). Medelantalet heltidsanställda för perioden uppgick till 15 personer (17 personer). Medelåldern är cirka 45 år och könsfördelningen är 10 män och 5 kvinnor.

Aktien

Kontigo Cares aktie är sedan den 23 juni 2015 noterad vid Nasdaq OMX First North. Per handelsdag den 30 september 2016 var sista avslutet på kurs 4,35 SEK per aktie vilket motsvarar ett börsvärde om cirka 59,50 MSEK baserat på 13 679 694 utestående aktier.

Bolaget har utestående optionsprogram som berättigar till nyteckning av aktier enligt tabellen nedan. Optionsprogrammen har i förekommande fall varit föremål för omräkning i anledning av uppdelning av Bolagets aktie beslutad av årsstämma den 23 mars 2015.

Antal aktier som kan tecknas            Löptid              Teckningskurs

genom optionsrätterna                      t o m               per aktie

200 000                                   9 december 2016      18,75 kr

Med stöd av optionsrätter har vissa anställda i Bolaget tillsammans rätt att teckna 200 000 aktier med stöd av innehavda optionsrätter, varav 35 000 aktier kan nytecknas av gruppen ledande befattningshavare.

Finansiell utveckling

  • Finansiering och finansiell ställning: Det egna kapitalet uppgick till 14,76 MSEK (15,76 MSEK) per den 30 september 2016.  Eget kapital per aktie vid full utspädning uppgick till 1,10 SEK (1,61 SEK). Soliditeten var på rapportdagen 66,80 % (75,30 %). Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till -3,48 MSEK (-4,91 MSEK) under perioden. Periodens kassaflöde uppgick till 3,07 MSEK (-6,13 MSEK).
  • Intäkter: Kontigo Cares intäkter genereras utifrån löpande månadsavgifter för användandet av Bolagets produkter och tjänster. Försäljningen kommer att tillta i takt med att fler kommuner och vårdgivare börjar använda TripleA som en del i behandlingen av sjukdomen alkoholism.
  • Kostnader: Bolaget bedömer att nuvarande organisation är tillräcklig för att hantera fortsatt utveckling av bolagets teknologibas (inkl TripleA) samt befintliga och framtida kunduppdrag inom de närmaste tolv månaderna.
  • Aktiverade utvecklingskostnader: Kontigo Care aktiverar inga utvecklingskostnader under delåret eftersom den första produktversionen är färdigutvecklad. Avskrivning har skett under 2016.
  • Risker och osäkerhetsfaktorer: Det kan inte uteslutas att det kommer att ta längre tid än Bolaget förväntar att nå ett positivt kassaflöde från verksamheten. TripleA har fått ett mycket gott mottagande på marknaden men det behöver inte vara synonymt med att erhålla betalande kunder i den takt Bolaget förväntar.

Nyckeltal

År
2016
2015
2016
2015
2015

TSEK
juli-sept
juli-sept
jan-sept
jan-sept
jan-dec

Nettoomsättning
230
0
639
0
3

EBITDA
-4 242
-3 135
-16 174
-12 064
-14 238

EBIT
-3 728
-3 135
-14 647
-12 064
-14 238

Periodens resultat
-3 996
-3 143
-15 013
-12 098
-14 285

Rörelsemarginal  %
0
0
0
0
0

Vinstmarginal  %
0
0
0
0
0

Soliditet vid periodens utgång  %
66,8
75,3
66,8
75,3
65,1

Räntabilitet på eget kapital  %
-27,1
-19,9
-101,7
-76,8
-119,3

Eget kapital per aktie

före utspädning  kr
1,1
2,52
1,1
2,52
1,91

efter utspädning  kr
1,1
1,61
1,1
1,61
1,90

Aktiens slutkurs för perioden
4,35
9,50
4,35
9,50
7,50

P/E-tal
neg
neg
neg
neg
neg

Resultat per aktie *

före utspädning  kr
-0,60
-0,48
-2,26
-3,41
-2,15

efter utspädning  kr
-0,60
-0,48
-2,26
-3,41
-2,15

Antal aktier vid periodens slut

före utspädning
13 679 694
6 248 326
13 679 694
6 248 326
6 265 026

efter utspädning
13 679 694
9 772 526
13 679 694
9 772 526
6 305 026

Utestående optioner **
0
3 524 200
0
3 524 200
3 524 200

Genomsnittligt antal aktier

före utspädning
9 972 360
6 142 495
7 500 804
3 337 429
4 600 488

efter utspädning
9 972 360
6 142 495
7 500 804
3 337 429
4 600 488

Antal anställda

i genomsnitt
15
17
15
16
15

vid periodens slut
15
18
15
18
17

*Historiska aktiedata är omräknade enligt IAS 33 med anledning av företrädesemission som genomförts under tredje kvartalet 2016.

** Utestående optioner har ett högre lösenpris än aktiekursen. 

Resultaträkning

År
2016
2015
2016
2015
2015

TSEK
juli – sept
juli – sept
jan-sept
jan-sept
jan-dec

Nettoomsättning
230
0
639
0
3

Aktiverat arbete för egen räkning
0
1 766
0
7 364
9 512

Övriga rörelseintäkter
0
0
975
1 336
3 668

Nettoomsättning
230
1 766
1 614
8 700
13 183

Övriga externa kostnader
-1 058
-2 894
-6 503
-15 357
-19 997

Personalkostnader
-2 385
-2 007
-8 230
-5 407
-7 424

Avskrivning im. Anl. tillgångar
-383
0
-1 132
0
0

Av skrivning mat. Anl. tillgångar
-132
0
-395
0
0

Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat
-3 728
-3 135
-14 647
-12 064
-14 238

Ränteintäkter
0
1
0
1
1

Räntekostnader
-268
-9
-366
-35
-47

Resultat efter finansiella poster
-3 996
-3 143
-15 013
-12 098
-14 285

Resultat före skatt
-3 996
-3 143
-15 013
-12 098
-14 285

Skatt
0
0
0
0
0

Periodens resultat
-3 996
-3 143
-15 013
-12 098
-14 285

Resultat per aktie före utspädning, kr
-0,40
-0,51
-2,00
-3,62
-3,10

Resultat per aktie efter utspädning, kr
-0,40
-0,51
-2,00
-3,62
-3,10

Antal aktier
13 679 694
6 248 326
13 679 694
6 248 326
6 265 026

Genomsnittligt antal utestående aktier
9 972 360
6 142 495
7 500 804
3 337 429
4 600 488

Balansräkning

TILLGÅNGAR
2016-09-30
2015-09-30
2015-12-31

TSEK

Tecknat ej inbetalt aktiekapital
0
159
0

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
13 873
12 847
14 995

Patent
120
0
0

Materiella anläggningstillgångar

Övriga anläggningstillgångar
660
546
1 054

Summa anläggningstillgångar
14 653
13 552
16 049

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
298
0
188

Övriga fordringar
122
473
694

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
245
235
111

Kassa och bank
6 784
6 680
1 345

Summa omsättningstillgångar
7 449
7 388
2 338

SUMMA TILLGÅNGAR
22 102
20 940
18 387

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital
1 554
710
712

Ej reg aktiekapital
0
2
0

Fritt eget kapital

Överkursfond
45 687
28 740
28 731

Balanserat resultat
-17 471
-10 549
-3 186

Periodens resultat
-15 013
-3 144
-14 285

Summa eget kapital
14 757
15 759
11 972

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder till kreditinstitut
3 667
333
292

Summa långfristiga skulder
3 667
333
292

Kortfristiga skulder

Räntebärande kortfristiga skulder
167
167
0

Leverantörsskulder
1 026
2 416
2 844

Övriga skulder
1 333
385
540

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
1 153
1 880
2 739

Summa kortfristiga skulder
3 679
4 848
6 124

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
22 102
20 940
18 387

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
4 000
Inga
500

Summa säkerhet och ansvarsförbindelser
4 000
Inga
500

Kassaflödesanalys

År
2016
2015
2016
2015
2015

TSEK
juli-sept
juli-sept
jan-sept
jan-sept
jan-dec

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat efter avskrivningar
-3 728
-3 134
-14 647
-12 064
-14 238

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
515
-1 766
1 527
-7 364
-1 980

Erhållen ränta
0
0
0
1
1

Erlagd ränta
-268
-9
-366
-35
-47

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar i rörelsekapitalet
-3 481
-4 909
-13 486
-19 462
-16 265

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
583
774
327
-179
-305

Ökning/minskning av kortfristiga skulder
-9 270
-1194
-2 572
2 458
3 875

Kassaflöde från den löpande verksamheten
-12 167
-5 329
-15 730
-17 183
-12 695

Investeringsverksamheten

Investeringar materiella anläggningstillgångar
0
-546
0
-546
-1 054

Investeringar imateriella anläggningstillgångar
-2
0
-130
0
-9 512

Kassaflöde från investeringsverksamheten
-2
-546
-130
-546
-10 566

Finansieringsverksamheten

Aktiekapital
842
18
843
240
632

Nyemission
14 402
-129
21 401
25 315
25 303

Emissionsutgifter
-8
-139
-4 445
-2708
-2 708

Lån
0
0
3 500
0
-181

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
15 236
-250
21 299
22 847
23 046

Periodens kassaflöde
3 067
-6 126
5 439
5 121
-215

Likvida medel vid periodens början
3 717
12 806
1 345
1559
1 559

Likvida medel vid periodens slut
6 784
6 680
6 784
6 680
1 345

Summa disponibla likvida medel
6 784
6 680
6 784
6 680
1 345

Förändringar i det egna kapitalet

Aktie-kapital
Ej reg aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Ansamlad förlust
Summa e. kapital

Ingående balans per 12 sept 2013
50

50

Nyemission
30
3
6 146

6 179

Fondemission

0

Balanserat resultat

0

Emissionsutgift

-13

-13

Summa resultat för perioden

-1 206
-1 206

Utgående balans 31 dec 2014
80
3
6 133
-1 206
5 010

Ingående balans per 1 jan 2015
80
3
6 133
-1 206
5 010

Nyemission
242
-3
25 306

25 545

Fondemission
390

390

Balanserat resultat

-1 980
-1 980

Emissionsutgift

-2 708

-2 708

Summa resultat för perioden

-14 285
-14 285

Utgående balans 31 dec 2015
712
0
28 731
-17 471
11 972

Ingående balans 1 jan 2016
1 554

28 731
-17 471
11 972

Nyemission

21 401

22 243

Fondemission

0

Balanserat resultat

0

Emissionsutgift

-4 445

-4 445

Summa resultat för perioden

-15 013
-15 013

Utgående balans 30 september 2016
1 554

45 687
-32 484
14 757

Förändringar i antal

Utestående aktier

jan-sept
jan-dec
jan-dec

2016
2015
2014

Antal aktier per den 1 januari

6 265 026
1 600 000
1 000 000

Riktad emission

6 265 026
600 000
200 000

Uppdelning av aktier

2 200 000

Riktad emission

1 149 642
1 865 026
400 000

Antal vid periodens utgång

13 679 694
6 265 026
1 600 000

Principer för delårsrapportens upprättande

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Inkomstskatter

Kontigo Care redovisar mot bakgrund av bolagets ställning inte värdet av underskottsavdrag som en tillgång i balansräkningen. Det ackumulerade skattemässiga underskottet uppgår per den 30 september 2016 till -29,18 MSEK.

Nästa redovisningstillfälle

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2016 publiceras den 27 februari 2017.

Uppsala den 28 november 2016

Styrelsen för Kontigo Care AB

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kontakt

IR- och pressfrågor:
Annika Johansson
IR-ansvarig och bolagsjurist
Telefon: 46 (0)73 970 85 57, E-post: ir@kontigocare.com 

Allmänna frågor:
E-post: info@kontigocare.com 

Kontigo Care AB

Dragarbrunnsgatan 35

753 30 Uppsala

Eminova Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Tel: 08-684 211 00 Email: info@eminova.se  Fax: 08-684 211 29  www.eminova.se