FORTSATT STABIL TILLVÄXT UNDER ANDRA KVARTALET 2019 – PÅ VÄG MOT BREAK EVEN

VD Ulf Kindefält kommenterar: 

En fortsatt stabil positiv utveckling i antal nya kommunavtal men framförallt i antal aktiva licenser präglar det andra kvartalet 2019. Uppmärksamheten och samverkan med olika typer av aktörer med intressen inom beroendevården, ehälsa och kommunal öppenvård är påtaglig. Vi märker även av ett ökat intresse inom regional vård som bl. a bekräftas av det avtal som tecknades i maj med ett av Sveriges största universitetssjukhus. Efterfrågan efter våra tjänster ökar stabilt och gör att vi tillsammans tar oss an framtiden med tillförsikt. 

Under andra kvartalet 2019 ökade Kontigo Cares omsättning till 4,4 miljoner kronor vilket innebär en tillväxt med 9,7 % jämfört med första kvartalet 2019. Det första halvåret 2019 är 21,8 % bättre än andra halvåret 2018. Det är vårt bästa kvartal hittills och vi har goda förhoppningar om att fortsätta växa i samma takt eller bättre under de kommande kvartalen. Det besparingsprogram som initierades under hösten 2018 fortlöper och ger successivt effekt som planerat.
Vi har idag ca 430 licenser på den svenska marknaden och avtal med inte mindre än 109 av Sveriges 290 kommuner vilket ger en god grund för fortsatt tillväxt. Utöver det tecknar vi löpande avtal med mindre oberoende beroendeterapeuter som successivt bidrar till att sprida Previct i den svenska beroendevården. Previct är numera väl känt inom beroendevården i Sverige varmed vi ser en ökning av kundinitierade kontakter och efterfrågan. Samtidigt som vi fortsätter att söka och skapa nya kunder i den kommunala sektorn ökar vi våra insatser mot våra existerande kommunkunder i syfte att öka spridningen till flera vårdgivare och till ökad nyttjandegrad. Previct nyttjas redan med gott resultat för spelberoende i vissa kommuner och vi ser goda möjligheter att sprida denna tillämpning till en högre andel av våra befintliga kunder.

Samhällets strävan mot snabbare digitalisering av vården och regeringens mål om att Sverige ska vara världsledande inom e-hälsa är viktiga faktorer för Bolagets fortsatta positiva utveckling. Bolagets lösning för att framgångsrikt digitalisera beroendevården får regelbundet uppmärksamhet i medier, kommuner, samhällsorganisationer och myndigheter och även bland andra aktörer inom den svenska vårdmarknaden. Tydligt blir även att implementeringstakten av digitala lösningar kräver strukturerat förändringsarbete. Vi har under kvartalet haft ett antal kontakter, möten och workshops med andra aktörer inom vårdsektorn för att finna nya vägar för att nå ut i beroendevården och för att effektivisera införandeprocesserna. Tillsammans med många intressenter och leverantörer av digitala vårdtjänster driver vi även frågor om behov av nya ersättningssystem när det gäller digitala vårdtjänster och eHälsoverktyg – såsom Previct.
På den internationella marknaden har pilotprojektet i Finland med den rikstäckande aktören A-klinikka utökats i april. Bearbetningen av marknaden accelereras och organisationen utvecklas med sikte på att ha en komplett kvalitetsprocess och vi siktar tillsammans om att ha ett distributörsavtal på plats fr o m januari 2020.

Våra samtal med andra möjliga internationella partners fortgår och vi kan med glädje konstatera att vi tillsammans med vår partner MDC e-care AS tar oss an Norge under hösten 2019. Samarbetet startar med ett pilotprojekt riktat mot ett mindre antal norska kommuner. Vi ser intresse även i andra länder och hoppas successivt kunna konkretisera dessa möjligheter under de kommande åren.

Mitt första halvår tillsammans med Kontigo Care har varit mycket givande. Vi gläds över den positiva trenden och momentet i marknaden. Vi ser fram mot vidare produktutveckling, nya marknader och nya arbetssätt för att ytterligare nå ut i svensk och internationell beroendevård.

Ulf Kindefält, VD, Kontigo Care AB (publ)

 • Kontigo Cares omsättning för det andra kvartalet 2019 uppgick till KSEK 4 380(3 213). Omsättningen för sexmånadersperioden uppgick till KSEK 8 371 (6 357). Tillväxttakten för det första halvåret 2019, jämfört med det första halvåret 2018 uppgick till 21,8%.
 • Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2019 var KSEK -639 (-2 001) och för sexmånadersperioden KSEK -1 418 (-4 187). Nettoresultatet för det andra kvartalet 2019 uppgick till KSEK -672 (-2 036) och för sexmånadersperioden till KSEK -1 487 (-4 261) eller SEK -0,06 (-0,19) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det andra kvartalet 2019 till KSEK 1 471 (-2 725) och för sexmånadersperioden till KSEK 575 (-3 718) eller SEK 0,02 (-0,17) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets slut till KSEK 7 028 (vid föregående årsskifte 8 851) vilket motsvarar SEK 0,30 (0,38 vid föregående årsskifte) per aktie.
 • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till KSEK 16 469 (vid föregående årsskifte 17 717) eller SEK 0,71 (0,77 vid föregående årsskifte) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 62 % (66 % vid föregående årsskifte).
 • Under första halvåret 2019 och efter periodens slut (se ”händelser efter periodens slut”), slöt Kontigo Care avtal med sammanlagt 18 kommuner avseende leverans av Bolagets eHälsoplattform Previct®. Bolaget har efter dessa avtal kontrakt med totalt 109 svenska kommuner som tillsammans omfattar cirka 3,4 miljoner invånare, d.v.s. cirka 34 % av Sveriges befolkning.
 • I april 2019 tecknades ett förlängt och utökat pilotprojektsavtal för bolagets eHälsoplattform Previct® med det finska bolaget A-klinikka Oy vilket syftar till att etablera ett distributörsamarbete för den finska marknaden med start fr o m 2020.
 • I maj kommunicerades att ett avtal tecknats med ett av Sveriges tre största universitetssjukhus.
 • I maj På Vitalis – Nordens största mässa för IT i vården – deltog bolaget i samarbete med Cerner – en av de globalt ledande leverantörerna av digitala vårdinformationssystem för hälso- och sjukvården. En enklare integration till Cerner demonstrerades som exempel på hur Kontigo Care som tredjepartsleverantör framöver kan samverka i det digitala ekosystemet kring vård i region och kommun.
 • I maj på bolagsstämman kommunicerade Bolagets styrelseordförande att styrelsens senaste prognos för 2019 visar att Kontigo Care kommer att göra ett positivt resultat på EBITDA-nivå någon gång i höst, sannolikt från november månad.
 • I juli efter periodens slut offentliggjorde Bolaget att det preliminärt tilldelats medel motsvarande 50 000 Euro från EU:s utvecklingsfond Horizon 2020 för utvecklingsprojektet Previct Drugs som syftar till att med mobiltelefonens kamera mäta förändringen i ögat och prediktera individens avvikelse från det normala och få en tydlig indikation om drognykterhet. Tilldelningen bekräftades senare i juli. 
 • Under perioden 1 juli – 12 augusti tecknades 2 nya avtal med kommunkunder med en total befolkning på 40000 invånare.

Rapporten återfinns på bolagets hemsida, se http://ir.kontigocare.com/wp-content/uploads/kontigo-care-delarsrapport-q2-2019.pdf

För mer information, vänligen kontakta:  Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com

IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti kl 08:30 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.