Ytterligare nya kommunavtal och tillväxt i aktiva licenser under februari. Nu finns avtal med totalt 123 svenska kommuner och antalet licenser uppgick vid utgången av februari till drygt 430 i Sverige.

Spridningen av eHälsoplattformen Previct fortsätter i Sverige. Ytterligare tre mindre kommuner med totalt ca 35 000 invånare har slutit avtal med Kontigo Care för leverans av bolagets eHälsoplattform Previct[®] för förstärkt och prediktiv beroendevård. Inklusive dessa nya kommunkunder har Kontigo Care nu avtal med totalt 123 svenska kommuner som tillsammans omfattar drygt 3,7 miljoner invånare. Enligt nationell statistik innebär det att cirka 111 000 av dessa är alkoholister och därtill konsumerar cirka 370 000 personer alkohol på ett sätt som innebär hög risk för deras hälsa. Bolagets kontraktportfölj omfattar nu ca 42% av Sveriges kommuner.

Avtalen löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av Previct[®] sker fortlöpande. Kontigo Care bedömer att avtalen inom kort kommer generera successivt ökade intäkter för bolaget.

Med dessa nya avtal och utökning av antal licenser till befintliga kommuner är nu total volym drygt 430 aktiva licenser i Sverige. Detta betyder att de kommunbesparingar som påverkade tillväxten av antalet licenser under senare delen av 2019 nu återhämtats.

”Vi ser positivt på att tillväxten kommer fortsätta under den närmaste tiden som vi i dagsläget kan överblicka. Positiva erfarenheter och resultat som effekt av att använda Previct sprids mellan kommunerna. Detta tillsammans med ökad insikt och intresse i att bredda införandet till fler behandlare och för fler olika typer av klienter, är ytterligare orsaker till utvecklingen” säger VD Ulf Kindefält.

För mer information, vänligen kontakta: Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig,

telefon: +46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2020 kl 13:30 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon +46 (0)8 – 684 211 10, mail adviser@eminova.se