Kontigo Care AB (publ) (“Kontigo Care” och/eller “Bolaget”) har under en längre period erhållit ramavtal från svenska kommuner avseende Bolagets innovativa eHälsolösningar för att förbättra beroendevården. Vart och ett av dessa avtal bedöms som betydelsefull information för marknaden och har regelbundet kommunicerats genom pressmeddelanden.   Något ordervärde för dessa ramavtal har inte kunnat kvantifieras, då […]

Kontigo Care AB (publ) (“Kontigo Care” och/eller “Bolaget”) har under en längre period erhållit ramavtal från svenska kommuner avseende Bolagets innovativa eHälsolösningar för att förbättra beroendevården. Vart och ett av dessa avtal bedöms som betydelsefull information för marknaden och har regelbundet kommunicerats genom pressmeddelanden.  

Något ordervärde för dessa ramavtal har inte kunnat kvantifieras, då de löper under längre perioder och utnyttjas på avrop från kunderna. I flera fall har inledande beställningar lagts i samband med att avtalen ingåtts. Något ordervärde för dessa inledande beställningar har inte angivits, då dessa beställningar normalt består av enstaka enheter och inte representerar något betydande ekonomiskt värde för Bolaget.

Kontigo Care bedömer det således som viktigt  att kommunicera varje ingått ramavtal, då de förväntas bidra till Bolagets omsättningsutveckling, men att de initiala beställningarna inte representerar någon väsentlig indikation på vare sig värdet hos varje enskilt ramavtal eller på Bolagets utveckling i stort.

För mer information, vänligen kontakta:  Henrik Nordlindh, Verkställande direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor:
Jonas Saric, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Styrelsen för Kontigo Care bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.    

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.