Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Kontigo Care AB (publ), 556956–2795 (”Bolaget” eller ”Kontigo Care”) måndagen den 29 juni 2020. Styrelsen har med stöd av tillfälliga lagregler beslutat att årsstämman ska hållas genom förhandsröstning (poströstning), utan närvaro av aktieägare och ombud.

För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att årsstämman i Kontigo Care AB ska hållas genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av de tillfälliga reglerna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Kontigo Care AB välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs den 29 juni 2020 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt. 

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Förutsättningar för deltagande
Rätt att, genom förhandsröstning, delta i Kontigo Care AB:s årsstämma har den som dels är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 juni 2020, dels senast fredagen den 26 juni 2020 har avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är Kontigo Care AB tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, låta ägarregistrera dessa aktier i eget namn (så kallad rösträttsregistrering). Sådan ägarregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd den 23 juni 2020 och bör därför begäras i god tid före den 23 juni 2020 hos den som förvaltar aktierna. 

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Kontigo Care AB:s hemsida www.kontigocare.com. Förhandsröstningsformuläret gäller också som anmälan till stämman (någon särskild anmälan utöver ifyllt och inlämnat formulär krävs alltså inte). 

Det ifyllda formuläret måste vara Kontigo Care AB tillhanda senast fredagen den 26 juni 2020. Formuläret kan skickas med e-post till ir@kontigocare.com eller med post till Kontigo Care AB, Påvel Snickares Gränd 12, 753 20 Uppsala. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av ett aktuellt registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte ha en giltighetstid som är längre än fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets hemsida www.kontigocare.com och sänds till aktieägare som begär det.

För frågor om stämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Kontigo Care på telefon 079-063 49 93 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

Upplysningar enligt 7 kap 32§ aktiebolagslagen

Enligt 7 kap 32§ aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, i samband med bolagsstämma lämna upplysningar om förhållande som (i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, eller (ii) kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

En aktieägare som vill begära upplysningar enligt ovan ska lämna en skriftlig begäran därom senast den 19 juni 2020 med post till Kontigo Care AB, Påvel Snickares Gränd 12, 753 20 Uppsala eller via e-post till ir@kontigocare.com. Styrelsens ordförande och verkställande direktören kommer lämna begärda upplysningar genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form hos Bolaget samt genom att publicera upplysningarna på Bolagets hemsida www.kontigocare.com senast den 24 juni 2020. Upplysningarna kommer också att skickas till den aktieägare som begärt dem.

Aktieägare har även möjlighet att ställa frågor om bolaget i övrigt, med post till Kontigo Care AB, Påvel Snickares Gränd 12, 753 20 Uppsala eller via e-post till ir@kontigocare.com. Frågor måste vara Kontigo Care AB tillhanda senast den 19 juni 2020. Styrelsens ordförande och verkställande direktören kommer i den utsträckning det är möjligt att publicera svar på frågor på Bolagets hemsida www.kontigocare.com onsdagen den 24 juni 2020. 

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 23 071 533 vid tidpunkten för kallelsen.

Behandling av personuppgifter

I samband med bolagsstämman kommer Bolaget behandla personuppgifter om aktieägare och andra som deltar vid stämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplatswww.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 8. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 10. Val av styrelse, styrelseordförande, revisor eller revisionsbolag samt eventuella suppleanter
 11. Förslag till beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter och forskningschef
 12. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
 13. Förslag till beslut om valberedning
 14. Avslutande av årsstämman

Förslag till beslut

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Ove Joanson föreslås väljas till ordförande vid årsstämman 2020.

Punkt 3. Val av justeringsmän

Mårten Karlsson och Jan Fock föreslås väljas till justeringsmän.

Punkt 8b. Förslag till beslut om resultatdisposition

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Punkt 9 – Arvode till styrelsen och revisorn

Valberedningen har lämnat följande förslag:

 • styrelsearvode föreslås utgå med ett årligt belopp om 670 000 kronor, varav styrelseordföranden erhåller 180 000 kronor, vice ordförande erhåller 130 000 kronor och övriga ledamöter erhåller 90 000 kronor vardera
 • revisorn föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning

Punkt 10 Val av styrelse, styrelseordförande, revisor eller revisionsbolag samt eventuella suppleanter

Valberedningen har lämnat följande förslag:

 • antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter föreslås vara sex (6) ledamöter. Valberedningen föreslår att inga suppleanter utses;
 • omval av de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Ove Joanson, Jan Fock, Juha Thümer;
 • nyval av Mårten Karlsson, Pelle Hjortblad och Ulrika Giers som ordinarie styrelseledamöter;
 • omval av Ove Joanson som styrelseordförande;
 • omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att man avser att utse auktoriserade revisorn Tobias Albing som huvudansvarig revisor.

Ulrika Giers har 20 års arbetslivserfarenhet i olika chefspositioner inom Healthcare, Welfare och Medtech, bland annat som VP, Business Development Public Healthcare & Education på Tieto, Head of Commercial Excellence & Innovation på Sanofi och innan dess b la Politisk sakkunnig på Riksdagen. Ulrika arbetar idag som Director, Head of Commercial Operations på Roche Diagnostik och har en Magisterexamen i Nationalekonomi.

Pelle Hjortblad har en lång erfarenhet av att leda företag med internationell verksamhet där fokus varit på försäljning, marknadsföring och organisation, bland annat som VD på Paynova och försäljningschef på Tele2. Idag driver han Toftaholm Herrgård i Småland och har ett antal styrelseuppdrag. Pelle är gymnasieingenjör och har även utbildning inom marknadsföring från USA.

Mårten Karlsson har lång erfarenhet från finansbranschen och har arbetat knappt 20 år med finansiell analys på SEB Large Corporates & Financial Institutions. Han är nu verksam som privatinvesterare och entreprenör. Mårten har en examen som Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.

Punkt 11. Huvudsakligt förslag till beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter och forskningschef

Bolagets huvudägare Christer Staaf, (”Huvudägaren”), föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter och forskningschef (inhyrd konsult) i Kontigo Care AB (publ), org. nr 556956-2795 (”Bolaget”) (”Incitamentsprogrammet”) genom (A) beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2020/2023 till Bolagets helägda dotterbolag KC Option AB (”Dotterbolaget”), och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2020/2023 från Dotterbolaget till deltagarna i optionsprogrammet, enligt nedan. Incitamentsprogrammet är avsett att ersätta Teckningsoptionsprogram 2019/2022, vilket har annullerats på grund av formella felaktigheter i programmet som upptäcktes i efterhand.

Motivet till förslaget och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter och forskningschef (inhyrd konsult) i Bolaget. Genom ett sådant program erbjuds styrelsen en möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Huvudägaren bedömer att det kan få en positiv inverkan på Bolagets fortsatta utveckling till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

(A)      Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2020/2023

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att emittera högst 350 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023 på följande villkor:

1.        Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna endast tecknas av Dotterbolaget med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till styrelseledamöter samt forskningschef (inhyrd konsult) i Bolaget i enlighet med vad som framgår av förslaget under (B) nedan. Dotterbolaget ska inte ha rätt att förfoga över teckningsoptionerna på annat sätt än vad som framgår av förslaget under (B) nedan. Teckningsoptioner som inte tecknas av Dotterbolaget ska inte ges ut, dvs. någon subsidiär teckningsrätt föreligger inte.

2.        Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för Incitamentsprogrammet.

3.        Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.

4.        Teckning av teckningsoptioner ska ske på separat teckningslista senast den 6 juli 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

5.        Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs som motsvarar 150 procent av volymvägda genomsnittskursen för aktie i Bolaget enligt Nasdaq First North Stockholms officiella kurslista under de 10 handelsdagarna under perioden 12 juni– 26 juni 2020.

6.        Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden fr.o.m. den 1 juli 2023 t.o.m. den 30 september 2023.

7.        Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktieteckning verkställts och aktien upptagits i aktieboken genom registrering hos Euroclear Sweden AB.

8.        Sedvanliga optionsvillkor ska gälla för teckningsoptionerna. Dessa villkor innebär bland annat att teckningskursen liksom det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, nyemission, emission av teckningsoptioner eller konvertibler, samt i vissa andra fall. Vidare kan tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna komma att tidigareläggas respektive senareläggas i vissa fall. De fullständiga optionsvillkoren framgår av styrelsens fullständiga förslag till beslut, vilket kommer att finnas tillgängligt hos bolaget samt på bolagets hemsida.

9.        Om emissionen fulltecknas, samtliga teckningsoptioner överlåts till styrelseledamöter i Bolaget i enlighet med vad som framgår av förslaget under (B) nedan och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 39 772,68 kronor (med förbehåll för den ändring som kan föranledas av eventuell omräkning enligt Optionsvillkoren).

11.      Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

           

(B)      Förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2020/2023

Huvudägaren föreslår att stämman beslutar att godkänna att Dotterbolaget, inom ramen för Incitamentsprogrammet, överlåter högst 350 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023 till styrelseledamöter samt forskningschef (inhyrd konsult) i Bolaget på följande villkor:

1.        Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma styrelseledamöter och forskningschef (inhyrd konsult) i Bolaget enligt nedan:

 1. Styrelsens ordförande                                             78 000 optioner
 2. Styrelsens vice ordförande                                      58 000 optioner
 3. Övriga styrelseledamöter                                        39 000 optioner vardera
 4. Forskningschef                                                        58 000 optioner

            Deltagarna kan anmäla sig för förvärv av ett lägre, men inte högre, antal teckningsoptioner än vad han/hon erbjuds att förvärva.

2.        Teckningsoptionerna ska överlåtas för en köpeskilling motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid tidpunkten för teckning. Beräkning av teckningsoptionens marknadsvärde ska utföras av en oberoende expert med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

3.        Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske på särskild anmälningssedel senast den 6 juli 2020.            

4.        Förvärvade teckningsoptioner ska betalas senast den 10 juli 2020 genom insättning på av Dotterbolaget anvisat bankkonto.

5.        Dotterbolaget ska ha rätt att förlänga anmälningstiden och betalningstiden.

6.        En förutsättning för att få förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget är att deltagaren i Incitamentsprogrammet vid tidpunkten för förvärvet av teckningsoptionerna är styrelseledamot eller konsult (såvitt avser forskningschefen) i Bolaget och varken själv sagt upp sig från sin position eller blivit uppsagd. En ytterligare förutsättning för att få förvärva teckningsoptioner är att deltagaren vid tidpunkten för förvärvet har träffat ett avtal om förköp och inlösen med följande huvudsakliga innehåll:

 1. En skyldighet att erbjuda Bolaget, eller den Bolaget anvisar, att förvärva teckningsoptionerna för det fall deltagarens uppdrag för Bolaget avslutas (oavsett orsak) före nästa årsstämmas öppnande.  Priset för teckningsoptionerna ska motsvara deltagarens anskaffningskostnad för optionerna. Om uppdraget upphör därefter föreligger ingen skyldighet att erbjuda optionerna till inlösen.
 2. En skyldighet att erbjuda Bolaget, eller den Bolaget anvisar, att förvärva teckningsoptionerna i händelse av deltagarens dödsfall eller om teckningsoptionerna blir föremål för bodelning, om detta inträffar före nästa årsstämmas öppnande. Om sådana omständigheter inträffar därefter föreligger ingen skyldighet att erbjuda optionerna till inlösen. Priset för teckningsoptionerna ska motsvara det optionernas marknadsvärde.
 3. En skyldighet att erbjuda Bolaget, eller den Bolaget anvisar, att förvärva teckningsoptionerna för det fall deltagaren avser att överlåta teckningsoptionerna (i andra fall än vad som avses ovan) under teckningsoptionernas löptid. Priset för teckningsoptionerna ska motsvara optionernas marknadsvärde.
 4. En skyldighet att erbjuda Bolaget, eller den Bolaget anvisar, att förvärva teckningsoptionerna för det fall deltagaren blir insolvent, försätts i konkurs eller om teckningsoptionerna blir föremål för utmätning under teckningsoptionernas löptid. Priset för teckningsoptionerna ska motsvara optionernas marknadsvärde.
 5. Bolaget får avstå från att utnyttja sin rätt till förköp eller inlösen. Optionsinnehavaren ska då ha rätt att överlåta teckningsoptionerna på de villkor som angetts i förköpserbjudandet (vid förköp) respektive behålla teckningsoptionerna (vid övriga fall av inlösen).

Utspädning

Om samtliga teckningsoptioner som kan ges ut inom ramen för Incitamentsprogrammet tecknas, överlåts och utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 350 000 (med förbehåll för eventuell omräkning enligt Optionsvillkoren) vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,49 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningseffekter har beräknats såsom antalet tillkommande aktier och röster i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier och röster. Tillsammans kan Incitamentsprogrammet och personaloptionsprogrammet som inrättades 2019 innebära en utspädning om cirka 4,05 procent.

Kostnader

Mot bakgrund av att teckningsoptionerna ska tecknas till marknadsvärde bedöms inte Incitamentsprogrammet medföra några kostnader för Bolaget i form av sociala avgifter eller liknande. Kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av Incitamentsprogrammet beräknas uppgå till ca 75 000 kronor.

Beredning av förslaget

Förslaget har beretts av Huvudägaren i samråd med extern rådgivare.

Majoritetskrav

Beslut i enlighet med förslagen under (A) och (B) ovan föreslås antas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut i enlighet med förslagen krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.  Styrelseledamöter som också är aktieägare kommer inte att delta i stämmans beslut.

Punkt 12. Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Bolaget har noterat ett ökat intresse för sin ehälsolösning Previct som en följd av Coronakrisen. Beroendevård på distans har fått ökad relevans. Det i april ingångna avtalet med det nederländska bolaget MedScaler B.V.  tillkom t ex med coronasituationen som uttrycklig motivering. Bolaget bedömer att fler sådana möjligheter kommer att öppna sig på internationella marknader. För att finansiellt kunna tillvarata dessa möjligheter föreslår styrelsen att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier enligt nedan. Även andra behov kan behöva finansieras, däribland sådana eventuella anpassningar av Previct som den kommande överföringen av beroendevården från kommunerna till regionerna kan komma att nödvändiggöra.  

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2021, vid ett tillfälle och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier. Styrelsen ska äga rätt att besluta att aktie ska betalas kontant, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1 – 3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt.

Antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av detta bemyndigande kan högst uppgå till ett antal motsvarande tio procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman och emissionskursen ska vara marknadsmässig. Om nyemission genomförs utan företrädesrätt för aktieägarna ska emissionskursen nära ansluta till Bolagets aktiemarknadskurs vid tidpunkten för offentliggörandet av nyemissionen, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt. Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna. Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera företagsförvärv eller del av företag, spridning av ägarkretsen, upptagande av medel för att finansiera Bolagets verksamhet och expansion, etc.

Styrelsens beslut om emission av aktier med stöd av bemyndigandet får aldrig medföra att antalet aktier i Bolaget efter emissionerna, efter fullt utnyttjande av dessa för teckning av aktier, inte ryms inom aktiekapitalets eller det högsta tillåtna antalet aktiers gränser enligt gällande bolagsordning.

Bemyndigandet kan inte användas för emission av aktier till styrelseledamöter, anställda eller andra som ingår i den krets som avses i 16 kap. 2 § aktiebolagslagen.

Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 13. Förslag till beslut om valberedning

Styrelsen föreslår att Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter, vilka ska representera de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna. De tre till röstetalet största aktieägarna ska kontaktas av Bolagets ordförande på grundval av Bolagets, av Euroclear Sweden AB tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 30 september året innan årsstämman infaller. Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden AB, och som önskar att vara representerade i valberedningen, ska anmäla detta till styrelsens ordförande senast den 30 september samt kunna styrka ägarförhållandet. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av september månad sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget till valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren eller ägargruppen. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader före årsstämman.

För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker, ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Om förändringen sker senare än två månader före årsstämman kan valberedningen istället besluta att adjungera en ledamot utsedd av den nya större ägaren. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de skett. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma och, i förekommande fall, extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Övrig information

Handlingar till stämman

Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut avseende punkt 11 ovan kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast två veckor före årsstämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det. Handlingarna kommer dessutom att publiceras på Bolagets webbplats, www.kontigocare.com.

Anförande av styrelseordförande och VD

Ett anförande av styrelseordföranden och VD anförandet kommer att publiceras på Bolagets hemsida www.kontigocare.com.

Uppsala, maj 2020

Kontigo Care AB (publ)

STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta:  Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Informationen lämnades för publicering 27 maj 2020, kl. 17:00

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.