Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Kontigo Care AB (publ) (”Bolaget” eller ”Kontigo Care”), 556956-2795, måndagen den 27 maj 2019 kl. 10:30 i Bolagets lokaler på Påvel Snickares gränd 12, 753 20 Uppsala. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 10:00. Kaffe serveras före stämman.

Anmälan och registrering

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska; dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är tisdagen den 21 maj 2019; dels anmäla sig hos Bolaget per post under adress: Kontigo Care AB, Påvel Snickares gränd 12, 753 20 Uppsala eller via e-post ir@kontigocare.com senast tisdagen den 21 maj 2019 kl. 16:00. Vid anmälan uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 21 maj 2019, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets hemsida www.kontigocare.com och sänds till aktieägare som begär det.

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 23 071 533 vid tidpunkten för kallelsen.  

Förslag till dagordning

1.      Stämmans öppnande

2.     Val av ordförande vid stämman

3.     Upprättande och godkännande av röstlängd

4.     Val av en eller två justeringsmän

5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.     Godkännande av dagordningen

7.     Anförande av Bolagets styrelseordförande

8.     Anförande av Bolagets VD

9.     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

10.  Beslut om:

a)  fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

b)  dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c)   ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

11.   Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn 

12.  Val av styrelse, styrelseordförande, revisor eller revisionsbolag samt eventuella suppleanter

13.  Förslag till beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter och forskningschef

14.  Förslag till beslut om inrättande av ett personaloptionsprogram

15.   Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

16.  Förslag till beslut om utseende av valberedning

17.   Avslutande av årsstämman

Förslag till beslut

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Ove Joanson föreslås väljas till ordförande vid årsstämman 2019.

Punkt 10b. Förslag till beslut om resultatdisposition

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Punkterna 11 och 12. Förslag beträffande styrelseval m.m.

Valberedning som företräder ca 9 procent av samtliga röster i Bolaget har lämnat följande förslag vad gäller punkterna 11 och 12:

        antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter föreslås vara sex (6) ledamöter;

        styrelsearvodet föreslås utgå oförändrat med ett årligt belopp om 560.000 kronor, varav styrelseordföranden erhåller 150.000 kronor, vice ordförande erhåller 110.000 kronor och övriga ledamöter erhåller 75.000 kronor vardera;

        revisorn föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning;

        omval av de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Ove Joanson, Jan Fock, Alexander Benitez, Juha Thümer, Agneta Bergvall och Michael Collaros;

        omval av Ove Joanson som styrelseordförande;

        omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor, med auktoriserade revisorn Tobias Albing som huvudansvarig.

Punkt 13. Förslag till beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter och forskningschef

Huvudägare Christer Staaf, (”Huvudägaren”), föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter och forskningschef (inhyrd konsult) i Bolaget (”Teckningsoptionsprogram 2019/2022”) genom (A) beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2019/2022:1 till Bolagets helägda dotterbolag KC Option AB (”Dotterbolaget”), och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2019/2022:1 från Dotterbolaget till styrelseledamöter i Bolaget, enligt nedan.

(A)    Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2019/2022:1

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att emittera högst 350 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022:1 på följande villkor:

1.       Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna endast tecknas av Dotterbolaget med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till styrelseledamöter samt forskningschef (inhyrd konsult) i Bolaget i enlighet med vad som framgår av förslaget under (B) nedan. Dotterbolaget ska inte ha rätt att förfoga över teckningsoptionerna på annat sätt än vad som framgår av förslaget under (B) nedan. Teckningsoptioner som inte tecknas av Dotterbolaget ska inte ges ut, dvs. någon subsidiär företrädesrätt föreligger inte.

2.       Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2019/2022.

3.       Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.

4.       Teckning av teckningsoptioner ska ske på separat teckningslista senast den 15 juni 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

5.       Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs som motsvarar 150 procent av volymvägda genomsnittskursen för aktie i Bolaget enligt Nasdaq First North Stockholms officiella kurslista under de 10 handelsdagarna under perioden 28 maj – 12 juni 2019.

6.       Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden fr.o.m. den            30 juni 2022 t.o.m. den 31 juli 2022.

7.       Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktieteckning verkställts och aktien upptagits i aktieboken genom registrering hos Euroclear Sweden AB.

8.       De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av separata villkor för teckningsoptioner av serie 2019/2022:1 (”Optionsvillkoren”). Som framgår av Optionsvillkoren kan teckningskursen liksom det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, nyemission, emission av teckningsoptioner eller konvertibler, samt i vissa andra fall. Vidare kan tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna komma att tidigareläggas respektive senareläggas i vissa fall.

9.       Om emissionen fulltecknas, samtliga teckningsoptioner överlåts till styrelseledamöter i Bolaget i enlighet med vad som framgår av förslaget under (B) nedan och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 39 773kr (med förbehåll för den ändring som kan föranledas av eventuell omräkning enligt Optionsvillkoren).

11.      Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

(B)     Förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2019/2022:1

Huvudägaren föreslår att stämman beslutar att godkänna att Dotterbolaget, inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2019/2022, överlåter högst 350 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022:1 till styrelseledamöter samt forskningschef (inhyrd konsult) i Bolaget på följande villkor:

1.       Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma styrelseledamöter och forskningschef (inhyrd konsult) i Bolaget enligt nedan:

(a)              Styrelsens ordförande                                                 78 000 optioner

(b)             Styrelsens vice ordförande                            58 000 optioner

(c)              Övriga styrelseledamöter                                                39 000 optioner

(d)             Forskningschef                                                 58 000 optioner

          Deltagarna kan anmäla sig för förvärv av ett lägre, men inte högre, antal teckningsoptioner än vad han/hon erbjuds att förvärva.  

2.       Teckningsoptionerna ska överlåtas för en köpeskilling motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid tidpunkten för teckning. Beräkning av teckningsoptionens marknadsvärde ska utföras av ett oberoende värderingsinstitut med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

3.       Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske på särskild anmälningssedel senast den 15 juni 2019.             

4.       Förvärvade teckningsoptioner ska betalas senast den 20 juni 2019 genom insättning på av Dotterbolaget anvisat bankkonto.

5.       Dotterbolaget ska ha rätt att förlänga anmälningstiden och betalningstiden.

6.       En förutsättning för att få förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget är att den berättigade vid tidpunkten för förvärvet av teckningsoptionerna är styrelseledamot i Bolaget och varken själv sagt upp sig från sin position eller blivit uppsagd. En ytterligare förutsättning för att få förvärva teckningsoptioner är att styrelseledamoten vid tidpunkten för förvärvet har träffat ett s.k. hembudsavtal med Bolaget enligt vilket den anställde är förpliktigad att erbjuda Bolaget, eller den Bolaget anvisar, att förvärva teckningsoptionerna för det fall den styrelseledamoten avser att överlåta teckningsoptionerna eller om styrelseledamotens uppdrag i Bolaget upphör inom viss tid samt i vissa andra fall.            

(C)     Kompletterande information

Motiv till förslaget och skäl till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Motivet till förslaget och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter och forskningschef (inhyrd konsult) i Bolaget. Genom ett sådant program erbjuds styrelsen en möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Huvudägaren bedömer att det kan få en positiv inverkan på Bolagets fortsatta utveckling till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Tidigare incitamentsprogram och utspädning

Det finns inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget.

Per dagen för förslaget finns det 23 071 533 aktier i Bolaget.

Om samtliga teckningsoptioner som kan ges ut inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2019/2022 (teckningsoptioner av serie 2019/2022:1) tecknas, överlåts och utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 350 000 (med förbehåll för eventuell omräkning enligt Optionsvillkoren). Om samtliga teckningsoptioner som kan ges ut i anslutning till Personaloptionsprogram 2019/2022 utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 650 000 (med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren för teckningsoptioner av serie 2019/2022:2). Om samtliga teckningsoptioner som förslås ges ut enligt beslut av stämman utnyttjas för teckning av aktier kommer således antalet aktier och röster i Bolaget att öka med sammanlagt 1 000 000 vilket motsvarar en utspädning 4,2 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningseffekter har beräknats såsom antalet tillkommande aktier och röster i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier och röster.

Kostnader

Mot bakgrund av att teckningsoptionerna ska tecknas till marknadsvärde bedöms inte Teckningsoptionsprogram 2019/2022 medföra några kostnader för Bolaget i form av sociala avgifter eller liknande.

Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering, baserad på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 3,90 kronor, 0,57 kronor per teckningsoption, vid antagande av en teckningskurs om 5,85 kronor per aktie, en volatilitet om 40 procent och en riskfri ränta om -0,26 procent.

Kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av incitamentsprogrammet beräknas uppgå till ca 150 000 kronor.

Påverkan på nyckeltal

De teckningsoptioner som föreslås emitteras beräknas få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal.

Beredning av förslaget

Förslaget har beretts av Huvudägaren i samråd med extern rådgivare.

Majoritetskrav

Beslut i enlighet med förslagen under (A) och (B) ovan föreslås antas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut i enlighet med förslagen krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 14. Förslag till beslut om inrättande av ett personaloptionsprogram

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett personaloptionsprogram för samtliga anställda i Bolaget (”Personaloptionsprogram 2019/2022”), enligt (A) nedan.

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogram 2019/2022 föreslår styrelsen även att stämman ska besluta om emission av teckningsoptioner av serie 2019/2022:2 till Bolagets helägda dotterbolag KC Option AB (”Dotterbolaget”), samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2019/2022:2 från Dotterbolaget, enligt (B) nedan.

(A)    Förslag till beslut om inrättande av Personaloptionsprogram 2019/2022

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om inrättande av Personaloptionsprogram 2019/2022 på i huvudsak följande villkor:

1.       Personaloptionsprogram 2019/2022 ska omfatta högst 650 000 personaloptioner.

2.       Varje personaloption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs som motsvarar 150 procent av volymvägda genomsnittskursen för aktie i Bolaget enligt Nasdaq First North Stockholms officiella kurslista under de 10 handelsdagarna under perioden 28 maj – 12 juni 2019.

          Lösenpriset och det antalet aktier som varje personaloption berättigar till förvärv av kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, sammanläggning eller uppdelning (split) av aktier, nyemission, emission av teckningsoptioner eller konvertibler, samt i vissa andra fall, varvid omräkningsvillkoren för de teckningsoptioner som föreslås emitteras enligt (B) ska tillämpas.

3.       Personaloptionerna ska erbjudas till anställda i Bolaget enligt nedan:

(a)              VD                                                                  250 000 optioner

(b)             Ledningsgrupp (5 personer)       300 000 optioner

(c)              Övriga anställda (personer)     100 000 optioner

          Styrelsen i Bolaget ska besluta om vilka anställda som ska ingå i Kategori (b) respektive Kategori (c) samt hur många personaloptioner inom angivna maxantal som respektive anställd ska erbjudas, utifrån befattning, kvalifikation och individuell prestation.

4.       Anmälan att delta i Personaloptionsprogram 2019/2022 ska ha kommit in till Bolaget senast den 15 juni 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga anmälningstiden.

5.       Tilldelning av personaloptioner till deltagare i programmet ska ske senast 20 juni 2019.

6.       Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt.

7.       De tilldelade personaloptionerna tjänas in den 30 juni 2022. Intjäning förutsätter att deltagaren är fortsatt anställd i Bolaget och varken själv sagt upp sig från sin anställning eller blivit uppsagd per dagen för intjäning.

8.       Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas. Dock gäller att rättigheterna enligt personaloptionerna övergår på dödsboet i samband med deltagarens dödsfall.

9.       Tilldelade personaloptioner som har tjänats in kan utnyttjas under perioden fr.o.m. den            30 juni 2022 t.o.m. den 31 juli 2022.

10.     Deltagande i Personaloptionsprogram 2019/2022 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

11.      Personaloptionerna ska regleras i särskilda avtal med respektive deltagare. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogram 2019/2022 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor.

(B)     Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2019/2022:2 samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2019/2022, föreslår styrelsen att stämman beslutar att emittera högst 650 000teckningsoptioner av serie 2019/2022:2 på följande villkor:

1.       Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna endast tecknas av Dotterbolaget. Teckningsoptioner som inte tecknas av Dotterbolaget ska inte ges ut, dvs. någon subsidiär företrädesrätt ska inte föreligga.

2.       Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna utgör ett led i inrättandet av Personaloptionsprogram 2019/2022.

3.       Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.

4.       Teckning av teckningsoptioner ska ske på separat teckningslista senast den 15 juni 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

5.       Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs som motsvarar 150 procent av volymvägda genomsnittskursen för aktie i Bolaget enligt Nasdaqs First Norths Stockholms officiella kurslista under de 10 handelsdagarna under perioden 28 maj – 12 juni 2019.

6.       Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden fr.o.m. dagen för registrering av emissionsbeslutet hos Bolagsverket t.o.m. den 31 augusti 2022.

7.       Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktieteckning verkställts och aktien upptagits i aktieboken genom registrering hos Euroclear Sweden AB.

8.       De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av separata villkor för teckningsoptioner av serie 2019/2022:2 (”Optionsvillkoren”). Som framgår av Optionsvillkoren kan teckningskursen liksom det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, nyemission, emission av teckningsoptioner eller konvertibler, samt i vissa andra fall. Vidare kan tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna komma att tidigareläggas respektive senareläggas i vissa fall.

9.       Om emissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för att möjliggöra leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2019/2022, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 73 864 kr (med förbehåll för den ändring som kan föranledas av eventuell omräkning enligt Optionsvillkoren).

12.     Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Styrelsen föreslår vidare att stämman ska besluta om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner av serie 2019/2022:2 till tredje man som utnyttjar dem och levererar aktier till deltagarna i samband med att personaloptionerna utnyttjas i enlighet med villkoren enligt (A) ovan eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden i anledning av Personaloptionsprogram 2019/2022.

(C)     Kompletterande information

Motiv till förslaget och skäl till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Motivet till förslaget och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett personaloptionsprogram för anställda i Bolaget. Genom ett sådant program erbjuds de anställda en möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer att det kan få en positiv inverka på Bolagets fortsatta utveckling till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Tidigare incitamentsprogram och utspädning

I denna del hänvisas till information under motsvarande rubrik i anslutning till förslaget till beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter i Bolaget (punkt 13 i förslaget till dagordning). På nämnda ställe redogörs för dessa frågor i förhållande till båda programmen.

Kostnader

Avsikten är att personaloptionerna skatterättsligt ska falla in under reglerna om s k kvalificerade personaloptioner. För dessa utgår inte sociala avgifter. För det fall villkoren inte uppfylls kan sociala avgifter komma att utgå. Någon kostnad för detta antas dock inte i detta förslag.

Optionsprogrammet kommer att redovisas i enlighet med IFRS2 – Aktierelaterade ersättningar. IFRS2 föreskriver att optionerna ska kostnadsföras som personalkostnad över intjänandeperioden och redovisas direkt mot eget kapital. Personalkostnader i enlighet med IFRS2 påverkar inte bolagets kassaflöde. Optionerna har inget marknadsvärde då de inte är överlåtbara. Det teoretiska värdet motsvarar teckningsoptionerna som erbjuds styrelse-ledamöterna. Den totala kostnaden under programmets löptid uppskattas till ca 369 000 kronor.

Beredning av förslaget

Förslaget har beretts av styrelsen i samråd med extern rådgivare.

Majoritetskrav

Beslut i enlighet med förslagen under (A) och (B) ovan föreslås antas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut i enlighet med förslagen krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 15. Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2020, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier. Styrelsen ska äga rätt att besluta att aktie ska betalas kontant, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1 – 3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission av aktier med stöd av bemyndigandet får aldrig medföra att antalet aktier i Bolaget efter emissionerna, efter fullt utnyttjande av dessa för teckning av aktier, inte ryms inom aktiekapitalets eller det högsta tillåtna antalet aktiers gränser enligt nu gällande bolagsordning. Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag eller del av företag, spridning av ägarkretsen, upptagande av medel för att förstärka Bolagets kapitalbas etc.

Om nyemission genomförs utan företrädesrätt ska emissionskursen nära ansluta till Bolagets aktiemarknadskurs vid tidpunkten för offentliggörandet av nyemissionen. Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna. Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera företagsförvärv eller del av företag, spridning av ägarkretsen, upptagande av medel för att finansiera Bolagets expansion, etc. Bemyndigandet kan inte användas för emission av aktier till styrelseledamöter, anställda eller andra som ingår i den krets som avses i 16 kap. 2 § aktiebolagslagen.

För giltigt beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 16. Förslag till beslut om utseende av valberedning

Styrelsen föreslår att Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter, vilka ska representera de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna. De tre till röstetalet största aktieägarna ska kontaktas av Bolagets ordförande på grundval av Bolagets, av Euroclear Sweden AB tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti året innan årsstämman infaller. Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden AB, och som önskar att vara representerade i valberedningen, ska anmäla detta till styrelsens ordförande senast den 31 augusti samt kunna styrka ägarförhållandet. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av augusti månad sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget till valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren eller ägargruppen. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader före årsstämman.

För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker, ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Om förändringen sker senare än två månader före årsstämman kan valberedningen istället besluta att adjungera en ledamot utsedd av den nya större ägaren. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de skett. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma och, i förekommande fall, extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Punkt 17. Avslutande av årsstämman

Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Övrig information

Handlingar till stämman

Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det. Handlingarna kommer dessutom att publiceras på Bolagets webbplats, www.kontigocare.com.

Upplysningar på stämman

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållande som (i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii) kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Den som vill framställa frågor i förhand kan göra det per post till Kontigo Care AB, ”Årsstämma”, Påvel Snickares gränd 12, 753 20 Uppsala eller per e-post till ir@kontigocare.com. 

Uppsala den 29 april 2019

Kontigo Care AB (publ) STYRELSEN

Informationen lämnades för publicering 26 april 2019 kl 17:00

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon +46 (0)8 – 684 211 00, mail info@eminova.se