Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Kontigo Care AB (publ) (”Bolaget” eller ”Kontigo Care”), 556956-2795, måndagen den 29 maj 2017 kl. 10:30 på Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1 i Uppsala. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 10:00. Kaffe serveras före stämman.

Anmälan och registrering
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall; dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem (5) vardagar före årsstämman, d.v.s. måndagen den 22 maj 2017 då torsdagen den 25 maj är helgdag; dels anmäla sig hos Bolaget per post under adress: Kontigo Care AB, Dragarbrunnsgatan 35, 753 20 Uppsala eller via e-post ir@kontigocare.com senast onsdagen den 22 maj 2017 kl. 16:00. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 22 maj 2017, då sådan omregistrering ska vara verkställd. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets hemsida www.kontigocare.com och sänds till aktieägare som begär det. Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 15 811 533 vid tidpunkten för kallelsen.  

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

7. Anförande av verkställande direktören

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

9. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

            b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

            c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

12. Val av styrelse, styrelseordförande, revisor eller revisionsbolag samt eventuella suppleanter

13. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

a) Ändring av aktiekapitalets gränser

b) Ändring av antal aktier

14. Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner m.m.

15. Förslag till beslut om utseende av valberedning

16. Avslutande av årsstämman

Valberedningens förslag till beslut

Kontigo Cares valberedning består av Erik Weiman (valberedningens ordförande, utsedd av Daniel Benitez), Juha Thümer (företräder eget ägande), Lars Egnell (företräder eget ägande), samt Rune Löderup (styrelsens ordförande, deltar i valberedningen utan rösträtt), tillsammans representerande drygt 12 procent av rösterna i Bolaget. Valberedningen föreslår följande:

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman
Rune Löderup utses till ordförande vid årsstämman 2017.

Punkterna 10, 11 och 12. Förslag beträffande styrelseval m.m.
Förslag kommer att presenteras när sådant föreligger, dock senast tre veckor före årsstämman.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 9b. Förslag till beslut om resultatdisposition
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Punkt 13. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att ny bolagsordning antas med följande förändringar:

A.    Nuvarande lydelse (§ 4): Aktiekapitalet ska vara lägst 700 000 kronor och högst 2 800 000 kronor.
       Föreslagen ny lydelse: Aktiekapitalet ska vara lägst 1 750 000 kronor och högst 7 000 000 kronor.

B.    Nuvarande lydelse (§ 5): Antal aktier ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000.
       Föreslagen ny lydelse: Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

För giltigt beslut av stämman enligt ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 14. Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2018, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen skall äga rätt att besluta att aktie ska betalas kontant, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission av aktier får medföra att antalet aktier i Bolaget efter emissionen ryms inom aktiekapitalets gränser. Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag eller del av företag, spridning av ägarkretsen, upptagande av medel för att förstärka Bolagets kapitalbas etc. Om nyemission genomförs utan företrädesrätt skall emissionskursen nära ansluta till Bolagets aktiemarknadskurs vid tidpunkten för offentliggörandet av nyemissionen. Styrelsen skall även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna. Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera företagsförvärv eller del av företag, spridning av ägarkretsen, upptagande av medel för att finansiera Bolagets expansion, etc.

Punkt 15. Förslag till beslut om utseende av valberedning
Styrelsen föreslår att Bolaget skall ha en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt ytterligare tre ledamöter, vilka skall representera de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna. De tre till röstetalet största aktieägarna skall kontaktas på grundval av Bolagets, av Euroclear Sweden AB tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti året innan årsstämman infaller. Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden AB, och som önskar att vara representerade i valberedningen, skall anmäla detta till styrelsens ordförande senast den 31 augusti samt kunna styrka ägarförhållandet. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av augusti månad sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget till valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader före årsstämman.

För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker, ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Om förändringen sker senare än två månader före årsstämman kan valberedningen istället besluta att adjungera en ledamot utsedd av den nya större ägaren. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de skett. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämma och, i förekommande fall, extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Punkt 16. Avslutande av årsstämman
Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Övrig information

Handlingar till stämman
Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det. Handlingarna kommer dessutom att publiceras på Bolagets webbplats, www.kontigocare.com .

Upplysningar på stämman
På årsstämman skall styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållande som (i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii) kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Den som vill framställa frågor i förhand kan göra det per post till Kontigo Care AB, ”Årsstämma”, Dragarbrunnsgatan 35, 753 20 Uppsala eller per e-post till ir@kontigocare.com. 

Uppsala den 26 april 2017
Kontigo Care AB (publ)
STYRELSEN

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com 
IR- och pressfrågor:
Annika Johansson, IR-ansvarig och bolagsjurist, Kontigo Care AB, Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post: ir@kontigocare.com 
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 kl 11.00 CET.

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa mobila lösningar (eHealth) förbättra beroendevården och minska lidandet för patienter och deras anhöriga. Bolagets första produkt, TripleA, ger en mer kostnadseffektiv och tillgänglig vård för alkoholberoende. Kontigo Care har ambitionen att bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses samt beroendevården förbättras för såväl beroende som medberoende. Kontigo Care grundades 2013 i Uppsala. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.


Förslag till ny bolagsordning 

Bolagsordning för Kontigo Care AB (publ) 
Org. nr. 556956-2795

§ 1       Firma

Bolagets firma är Kontigo Care AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2       Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun.

§ 3       Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av mobila vård- och hälsotjänster (mHealth) såsom stöd- och kontrollfunktioner vid missbruksbehandling och därmed förenlig verksamhet. 

§ 4       Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 750 000 kronor och högst 7 000 000 kronor.

§ 5       Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

§ 6       Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 7       Styrelse

Styrelsen skall bestå av tre till åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits.

§ 8       Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses ett registrerat revisionsbolag, eller en eller två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter.

§ 9       Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 10     Föranmälan

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl. 16 den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 11     Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden behandlas

1.  Val av ordförande vid stämman
2.  Upprättande och godkännande av röstlängd
3.  Val av en eller två justeringsmän
4.  Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5.  Godkännande av dagordning
6.  Framläggande av årsredovisningen
7.  Beslut om
      • fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
      • dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
      • ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8.  Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall till revisorerna
9.  Val av styrelsen och i förekommande fall revisorer
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen

§ 12     Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.