Kontigo Care meddelade under november 2014 att bolaget tilldelats 4,7 mkr från VINNOVA för ett forskningsprojekt inom ramen för programmet Innovationer för framtidens hälsa. Forskningsprojektet som genomförs i samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Nämndemansgården har fortlöpt enligt plan och har nu nått fasen där kliniska studier med alkoholberoende personer påbörjas. 

Forskningsprojektets huvudsakliga syfte är att erhålla klinisk verifiering av Kontigo Cares mHealth-lösning TripleA. De kliniska studierna sker i praktisk beroendevård under såväl vård som eftervård genom två kliniska studier för att på ett systematiskt och vetenskapligt sätt kunna dokumentera effekterna av användandet av TripleA i beroendevården. Resultaten kommer att utvärderas och presenteras om cirka 12 månader med avseende på nykterhet och upplevd patientnytta med TripleA.

”Vi är mycket stolta över forskningsbidraget från VINNOVA som gjorde forskningsprojektet möjligt. Förhoppningen är att data från de kliniska studierna kommer ge oss förutsättningar att utveckla modeller för att individanpassa vården ytterligare och därmed även kunna förutsäga vissa återfall”, säger Daniel Benitez, VD på Kontigo Care, i en kommentar.

TripleA lanserades för kommersiell användning den 1 oktober 2015. De kliniska studierna pågår parallellt med kommersiell försäljning och användning av TripleA.