Årsstämman i Kontigo Care AB (publ) avhölls kl. 10.30 den 29 maj 2017 och i sammandrag beslutades följande.  Stämman fastställde bolagets framlagda resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2016. Vidare beslutade stämman om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att inte lämna någon utdelning till aktieägarna för 2016. Stämman […]

Årsstämman i Kontigo Care AB (publ) avhölls kl. 10.30 den 29 maj 2017 och i sammandrag beslutades följande. 

Stämman fastställde bolagets framlagda resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2016. Vidare beslutade stämman om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att inte lämna någon utdelning till aktieägarna för 2016. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förlag att bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen skulle balanseras till nästa års räkenskaper.

Stämman beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, genom omval utse Juha Thümer, Agneta Bergvall, Erik Weiman och Anders Wallin samt genom nyval utse Michael Camitz och Alexander Benitez till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till att nästa årsstämma har hållits. Michael Camitz valdes till styrelseordförande. Stämman beslutade vidare att omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor, med auktoriserade revisorn Tobias Albing som huvudansvarig, för tiden fram till att nästa årsstämma har hållits.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 75 000 kronor vardera till ordinarie ledamöter som inte innehar en operativ roll i bolaget. Det beslutades vidare att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd löpande räkning.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagets bolagsordning innebärande ändring av gränserna för aktiekapitalet och antal aktier i bolaget.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Beslut skall kunna fattas med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och högst med det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som tillåts enligt bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen.

Avseende utseende av valberedningen beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag till principer, vilket i korthet innebär följande. Bolaget skall ha en valberedning bestående av tre ledamöter. De tre aktieägare eller ägargrupper som per den 31 augusti 2017 röstmässigt har de största aktieinnehaven i bolaget äger vardera utse en ledamot. Styrelsens ordförande är sammankallande. Valberedningen ska arbeta fram förslag rörande val av stämmoordförande, fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, val av arvodering av styrelseordförande och styrelseledamöter, liksom av revisorer, samt föreskrifter rörande valberedning.

Samtliga beslut på bolagsstämman beslutades enhälligt.

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com  
IR- och pressfrågor: Annika Johansson, IR-ansvarig och bolagsjurist, Kontigo Care AB (publ), Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post: ir@kontigocare.com 
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com 

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2017 kl 16.30 CET.