Årsstämman i Kontigo Care AB (publ) avhölls den 29 juni 2020 genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av de tillfälliga reglerna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor och i sammandrag beslutades följande: att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt förslaget till resultatdisposition. att bevilja styrelsen […]

Årsstämman i Kontigo Care AB (publ) avhölls den 29 juni 2020 genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av de tillfälliga reglerna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor och i sammandrag beslutades följande:

  • att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt förslaget till resultatdisposition.
  • att bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget för räkenskapsåret 2019.
  • att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd löpande räkning.
  • omval av styrelseledamöterna Ove Joanson och Jan Fock samt nyval av styrelseledamöterna Ulrika Giers, Pelle Hjortblad samt Mårten Karlsson; omval av Ove Joanson som styrelseordförande samt omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor, med auktoriserade revisorn Tobias Albing som huvudansvarig. Som tidigare meddelats genom separat pressmeddelande har styrelseledamoten Juha Thümer idag begärt eget utträde ur styrelsen och finns därmed inte tillgänglig för omval. Mot bakgrund av att stämman beslutat att styrelsen ska bestå av sex ledamöter finns för närvarande en vakans i styrelsen.
  • att, i enlighet med styrelsens förslag, besluta om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier.
  • valberedningens förslag om principer för och inrättande av valberedning inför årsstämman 2021 godkändes av årsstämman. Även valberedningens förslag om beslut att anta instruktion för valberedningens arbete godkändes.

Förslagen om styrelsens arvode samt inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter och forskningschef uppnådde inte erforderlig majoritet och avstyrktes.

För mer information, vänligen kontakta:  Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com

  
IR- och pressfrågor: 
Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2020 kl. 17.00 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.