Årsstämman i Kontigo Care AB (publ) avhölls den 27 maj 2019 och i sammandrag beslutades följande. att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt förslaget till resultatdisposition. att bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget. att arvode till styrelsen skall utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande, 110 000 kronor till vice […]

Årsstämman i Kontigo Care AB (publ) avhölls den 27 maj 2019 och i sammandrag beslutades följande.

  • att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt förslaget till resultatdisposition.
  • att bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget.
  • att arvode till styrelsen skall utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande, 110 000 kronor till vice ordförande samt med 75 000 kronor vardera till övriga ordinarie ledamöter. Det beslutades vidare att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd löpande räkning.
  • omval av styrelseledamöterna Ove Joanson, Jan Fock, Michael Collaros, Alexander Benitez, Juha Thümer och Agneta Bergvall, omval av Ove Joanson som styrelseordförande samt omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor, med auktoriserade revisorn Tobias Albing som huvudansvarig.
  • att, i enlighet med beslutsförslaget, inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter och forskningschef (inhyrd konsult) genom (A) emission av högst 350 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022:1 till Bolagets helägda dotterbolag, och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2019/2022:1 från dotterbolaget till styrelseledamöter och forskningschef i Bolaget för en köpeskilling motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid tidpunkten för teckning. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs som motsvarar 150 procent av volymvägda genomsnittskursen för aktie i Bolaget enligt Nasdaq First North Stockholms officiella kurslista under de 10 handelsdagarna under perioden 28 maj – 12 juni 2019.
  • att, i enlighet med beslutsförslaget, inrätta ett personaloptionsprogram 2019/2022 för samtliga anställda som ska omfatta högst 650 000 personaloptioner. Varje personaloption ska tilldelas vederlagsfritt och berättiga till teckning av en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs som motsvarar 150 % av volymvägda genomsnittskursen för aktien enligt Nasdaq First North Stockholms officiella kurslista under de 10 handelsdagarna under perioden 28 maj – 12 juni 2019. För att säkerställa bolagets åtaganden enligt personaloptionsprogram 2019/2022 beslutade även stämman om emission av teckningsoptioner av serie 2019/2022:2 till Bolagets helägda dotterbolag, samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2019/2022:2 från dotterbolaget.
  • att Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter.

För mer information, vänligen kontakta:  Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com

  
IR- och pressfrågor: 
Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj kl. 12:00 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.