Årsstämman i Kontigo Care AB (publ) avhölls den 28 maj 2018 och i sammandrag beslutades följande.  att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. att bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget; att arvode till styrelsen oförändrat skall utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 75 000 kronor vardera […]

Årsstämman i Kontigo Care AB (publ) avhölls den 28 maj 2018 och i sammandrag beslutades följande. 

  • att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  • att bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget;
  • att arvode till styrelsen oförändrat skall utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 75 000 kronor vardera till ordinarie ledamöter. Det beslutades vidare att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd löpande räkning.
  • omval av styrelseledamöterna Alexander Benitez, Juha Thümer och Agneta Bergvall, samt nyval av Ove Joanson, Michael Collaros och Jan Fock som styrelseledamöter; val av Ove Joanson som styrelseordförande samt omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor, med auktoriserade revisorn Tobias Albing som huvudansvarig.
  • att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget.
  • att Bolaget skall ha en valberedning bestående av tre ledamöter.

För mer information, vänligen kontakta:  Henrik Nordlindh, Verkställande direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor:
Jonas Saric, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2018 kl 14.00 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktions-motorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.