Årsstämman i Kontigo Care AB (publ) avhölls den 30 maj 2023. Samtliga beslut fattades i enlighet med de förslag som presenterades i kallelsen. I sammandrag beslutades följande:

  • att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och  koncernbalansräkning samt förslaget till resultatdisposition;
  • att bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget för
  • räkenskapsåret 2022;
  • att styrelsens ledamöter ska bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter;
  • att arvode till styrelsen skall utgå med 183 750 kronor till styrelsens ordförande, 144 375 kronor till vice ordförande samt med 91 875 kronor vardera till övriga ordinarie ledamöter samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd löpande räkning;
  • omval av styrelseledamöterna Ove Joanson, Mårten Karlsson, Ulrika Giers, Jan E. Larsson samt Patrik Byhmer;
  • omval av Ove Joanson som styrelseordförande samt omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor med auktoriserade revisorn Tobias Albing som huvudansvarig;
  • att, i enlighet med styrelsens förslag, besluta om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier;
  • att, i enlighet med styrelsens förslag, besluta om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (kvalificerade personaloptioner);
  • valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2023 godkändes av årsstämman. Även valberedningens förslag om beslut om principer för valberedningens arbete godkändes.

För mer information, vänligen kontakta:  

Ulf Kindefält, Verkställande direktör

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ulf.kindefalt@kontigocare.com

Anja Peters Ohlsson, CFO och IR-ansvarig

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ir@kontigocare.com eller anja.peters@kontigocare.com

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Market – Rulebook. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2023, klockan 13:15 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gamble, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.