Årsstämman i Kontigo Care AB (publ) avhölls den 28 maj 2024. Samtliga beslut fattades i enlighet med de förslag som presenterades i kallelsen. I sammandrag beslutades följande:

  • att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt förslaget till resultatdisposition;
  • att bevilja styrelsen och Verkställande Direktörerna ansvarsfrihet gentemot Bolaget för räkenskapsåret 2023;
  • att styrelsens ledamöter ska bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter;
  • att arvode till styrelsen skall utgå med 200 550 kronor till styrelsens ordförande, 157 575 kronor till vice ordförande samt med 100 275 kronor vardera till övriga ordinarie ledamöter samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd löpande räkning;
  • omval av styrelseledamöterna Ove Joanson, Mårten Karlsson, Ulrika Giers och Jan E. Larsson samt nyval av Pontus Nobréus;
  • omval av Ove Joanson som styrelseordförande samt omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor med auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo som huvudansvarig;
  • att, i enlighet med styrelsens förslag, besluta om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier;
  • att, i enlighet med styrelsens förslag, besluta om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (kvalificerade personaloptioner);
  • att, i enlighet med styrelsens förslag, besluta om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (teckningsoptioner);
  • valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2024 godkändes av årsstämman. Även valberedningens förslag om beslut om principer för valberedningens arbete godkändes.

För mer information, vänligen kontakta:  

Ulrika Giers, Verkställande direktör

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ulrika.giers@kontigocare.com

Anja Peters Ohlsson, CFO och IR-ansvarig

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ir@kontigocare.com eller anja.peters@kontigocare.com

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gamble, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.