Årsstämman i Kontigo Care AB (publ) avhölls den 23 juni 2021 genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av de tillfälliga reglerna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Samtliga beslut fattades i enlighet med de förslag som presenterades i kallelsen. I sammandrag beslutades följande:

  • att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt förslaget till resultatdisposition;

  • att bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget för räkenskapsåret 2020;
  • att styrelsens ledamöter ska bestå av sex (6) ledamöter utan suppleanter; 
  • att arvode till styrelsen skall utgå med 166 600 kronor till styrelsens ordförande, 130 900 kronor till vice ordförande samt med 83 300 kronor vardera till övriga ordinarie ledamöter samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd löpande räkning:
  • omval av styrelseledamöterna Ove Joanson, Jan Fock, Ulrika Giers, Pelle Hjortblad samt Mårten Karlsson samt nyval av styrelseledamoten Jan E Larsson;
  • omval av Ove Joanson som styrelseordförande samt omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor med auktoriserade revisorn Tobias Albing som huvudansvarig:
  • att, i enlighet med styrelsens förslag, besluta om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier:
  • valberedningens förslag om principer för och inrättande av valberedning inför årsstämman 2022 godkändes av årsstämman. Även valberedningens förslag om beslut att anta instruktion för valberedningens arbete godkändes.

För mer information, vänligen kontakta:  Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com

 IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Market – Rulebook. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juni 2021, klockan 15:40 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.