Vid årsstämma i Kontigo Care AB (”Bolaget”) den 12 maj 2016 fattades följande beslut. Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet Årsstämman i Kontigo Care AB beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2015. Vidare beslutade årsstämman om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode […]

Vid årsstämma i Kontigo Care AB (”Bolaget”) den 12 maj 2016 fattades följande beslut.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman i Kontigo Care AB beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2015. Vidare beslutade årsstämman om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.


Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter skall vara sex ledamöter utan suppleanter. Rune Löderup omvaldes som styrelsens ordförande och Juha Thümer och Erik Weiman omvaldes som styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att nyvälja Daniel Benitez, Agneta Bergvall och Anders Wallin som nya styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade vidare att omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor, med auktoriserade revisorn Tobias Albing som huvudansvarig, för tiden fram till att nästa årsstämma har hållits.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 75 000 kronor vardera till ordinarie ledamöter som inte innehar en operativ roll i bolaget. Det beslutades vidare att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd löpande räkning.


Ändring av bolagsordningen.

Årsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning med följande ändringar:

  1. A.   Nuvarande lydelse (§ 3): Bolaget ska bedriva utveckling av stöd- och kontrollfunktioner vid missbruksbehandling och därmed förenlig verksamhet.
    Föreslagen ny lydelse: Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av mobila vård- och hälsotjänster (mHealth) såsom stöd- och kontrollfunktioner vid missbruksbehandling och därmed förenlig verksamhet.  
  1. B.    Nuvarande lydelse (§ 4): Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
    Föreslagen ny lydelse: Aktiekapitalet ska vara lägst 700 000 kronor och högst 2 800 000 kronor.
  1. C.    Nuvarande lydelse (§ 5): Antal aktier ska vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000.
    Föreslagen ny lydelse: Antal aktier ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000.


Nyemission med företrädesrätt.

Årsstämman beslutade att Bolagets aktiekapital skall ökas med högst ca 711 934,77 kronor genom en kontant nyemission av högst 6 265 026 nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Aktierna ska emitteras till en teckningskurs om 3,00 kronor per aktie. Teckningsrätt för de nya aktierna skall med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare registrerade hos Euroclear Sweden AB på avstämningsdagen den 23 maj 2016. Var och en som är registrerade hos Euroclear Sweden AB som aktieägare per avstämningsdagen erhåller en (1) teckningsrätt per aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Detta innebär att en (1) gammal aktie berättigar till nyteckning av en (1) ny aktie. Teckning skall ske under perioden 24 maj – 10 juni 2016. Styrelsen skall dock äga rätt att förlänga teckningstiden. Vid fulltecknande tillförs Bolaget 18 795 078 kronor före emissionskostnader (exkl. utnyttjande av övertilldelningsoption). Bolaget har säkerställt emissionen genom erhållna tecknings- garantiförbindelser upp till emissionens högsta belopp.

Därtill beslutade årsstämman att styrelsen skall bemyndigas att kunna fatta beslut om att utöka emissionen som anges ovan med upp till 1 400 000 ytterligare aktier som en övertilldelningsoption utan stöd av aktieägarnas företrädesrätt och i övrigt med samma villkor där tillämpligt. Det primära syftet med att utnyttja övertilldelningsoptionen är att kunna skapa mer likviditet i Bolagets aktie genom att erhålla en större bas av aktieägare. Mer information om emissionen återfinns i det memorandum som kommer att offentliggöras omkring den 24 maj 2016.


Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier m. m.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid gällande gränser för aktie­kapitalet och antalet aktier. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktie­ägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apport­emission eller att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som Bolaget kan komma att genomföra.