Extra bolagsstämma i Kontigo Care AB (publ) har den 6 november 2023, med erforderlig majoritet, fattat beslut om riktad nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag som presenterades i kallelsen till stämman.

Extra bolagsstämma i Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har den 6 november 2023 beslutat, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av högst 3 660 000 aktier med en total emissionslikvid om 9,15 MSEK (den ”Riktade Emissionen”), till en krets om högst sexton investerare som innefattar bolagets största aktieägare, styrelsen samt nyckelpersoner i bolagets personal (”Investerarna”). Investerarna utgörs av ShapeQ GmbH, Discover Capital GmbH, Christer Jönsson, Red One And Red Two AB (närståendebolag till Patrik Byhmer), Mårten Karlsson, ITM Centina Invest AB via Jan E Larsson, Ove Joanson, FG Capital AB (närståendebolag till Ulrika Giers), Ampella Consulting AB via Anja Peters Ohlsson, Karl Andersson, Maria Sjölund, 7D Consulting AB via Markku Hämäläinen, Annika Lindgren, Mats Walldén, Noncomplicity AB via Jakob Dumky och Ann-Christine Ceder. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Teckningskursen per aktie i den Riktade Emissionen är 2,50 kronor. Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med högst 3 660 000 aktier, från 23 821 533 aktier till högst 27 481 533 aktier, och aktiekapitalet med högst 415 908,600 SEK, från 2 706 989,188 SEK till 3 122 897,788 SEK. Den Riktade Emissionen medför en utspädning för befintliga ägare om högst cirka 15 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Emissionen.

För mer information, vänligen kontakta:  

Ulrika Giers, Verkställande direktör

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ulrika.giers@kontigocare.com

Anja Peters Ohlsson, CFO och IR-ansvarig

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ir@kontigocare.com eller anja.peters@kontigocare.com

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan som Kontigo Care AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2023 kl. 13.05 CEST.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gamble, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.