Extra bolagsstämma i Kontigo Care AB (publ) har den 2 april 2024, med erforderlig majoritet, fattat beslut om riktad nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag som presenterades i kallelsen till stämman.

Extra bolagsstämma i Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har den 2 april 2024 beslutat, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av högst 4 565 217 aktier med en total emissionslikvid om 10,5 MSEK till bolagets största aktieägare, ShapeQ GmbH (den ”Riktade Emissionen”). Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Teckningskursen per aktie i den Riktade Emissionen är 2,30 kronor. Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med högst 4 565 217 aktier, från 27 481 533 aktier till högst 32 046 750 aktier, och aktiekapitalet med högst 518 774,046 SEK, från 3 122 897,788 SEK till 3 641 671,835 SEK. Den Riktade Emissionen medför en utspädning för befintliga ägare om högst cirka 14,2 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Emissionen.

För mer information, vänligen kontakta:  

Ulrika Giers, Verkställande direktör

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ulrika.giers@kontigocare.com

Anja Peters Ohlsson, CFO och IR-ansvarig

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ir@kontigocare.com eller anja.peters@kontigocare.com

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gamble, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.