En extra bolagsstämma i Kontigo Care AB (publ) avhölls den 11 augusti 2020. Samtliga beslut fattades enhälligt och i enlighet med de förslag som presenterades i kallelsen. I sammandrag beslutades följande:

  • att styrelsens ledamöter ska bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter.
  • att arvode till styrelsen skall utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande, 110 000 kronor till vice ordförande samt med 75 000 kronor vardera till övriga ordinarie ledamöter.
  • att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för Bolagets personal och genom (A) emission av högst 800 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023:1 till Kontigo Care AB:s helägda dotterbolag, och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2020/2023:1 från dotterbolaget till personalen i Kontigo Care AB för en köpeskilling motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid tidpunkten för teckning. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs som motsvarar 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktie i Bolaget enligt Nasdaq First North Stockholms officiella kurslista under den period om 10 handelsdagar som slutar två bankdagar före stämman. Lösenkursen för incitamentsprogrammet har i enlighet med detta bestämts till 8,20 kronor per ny aktie.
  • att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för Bolagets styrelse och genom (A) emission av högst 450 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023:2 till Kontigo Care AB:s helägda dotterbolag, och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2020/2023:2 från dotterbolaget till personalen i Kontigo Care AB för en köpeskilling motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid tidpunkten för teckning. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs som motsvarar 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktie i Bolaget enligt Nasdaq First North Stockholms officiella kurslista under den period om 10 handelsdagar som slutar två bankdagar före stämman. Lösenkursen för incitamentsprogrammet har i enlighet med detta bestämts till 8,20 kronor per ny aktie.

För mer information, vänligen kontakta:  Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com

 

IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2020, kl. 17.00 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.