Idag, den 16 december 2016, hölls extra bolagsstämma i Kontigo Care AB. Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om emission av teckningsoptioner. De väsentligaste förutsättningarna och villkoren för optionsprogrammet är följande. Bolaget skall emittera högst 685 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption medför rätt till teckning av 1 ny aktie […]

Idag, den 16 december 2016, hölls extra bolagsstämma i Kontigo Care AB. Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om emission av teckningsoptioner. De väsentligaste förutsättningarna och villkoren för optionsprogrammet är följande.

Bolaget skall emittera högst 685 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption medför rätt till teckning av 1 ny aktie i bolaget till teckningskurs om 9 kronor per aktie, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 77 840,66 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall kunna ske under perioden från och med den 3 december 2018 till och med den 14 december 2018.

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall tillkomma ett av Kontigo Care helägt dotterbolag. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Styrelsen i bolaget äger rätt att anvisa dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare (inkl. VD), medlemmar i ledningsgruppen, samt nyckelmedarbetare i bolaget (tillsammans ”Deltagarna”). Deltagarnas förvärv av teckningsoptioner skall ske till externt bedömt marknadsvärde. Premien för teckningsoptionerna skall baseras på beräkning enligt Black & Scholes värderingsmodell och utföras av en oberoende värderare. Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt har styrelsen för bolaget bedömt det angeläget och i alla aktieägares intresse att skapa delaktighet för Deltagarna i bolaget vad avser bolagets utveckling samt säkerställa att dessa personer delar målsättningen att generera värdeskapande tillväxt. I och med att tecknings-optionerna emitteras till marknadsmässiga villkor beräknas ej några framtida kostnader för sociala avgifter belasta bolaget i anledning av teckningsoptionerna.

För fullständig detaljerad information om beslutet hänvisas till kallelsen till stämman och de fullständiga beslutsunderlagen, vilka finns tillgängliga på bolagets webbplats www.kontigocare.com .