I samband med delårsrapport publicerad den 28 november 2016 framförde Kontigo Cares VD Henrik Nordlindh att bolaget förde diskussioner med ett 60-tal potentiella kunder. Då Kontigo Care i ett sammantaget perspektiv sett en god utveckling av försäljningsprocesserna, kombinerat med att flertalet aktieägare visat intresse av att veta hur diskussionerna fortlöper, finner ledningen det motiverat att lämna några kommentarer avseende den kommersiella utvecklingen. Kommentarerna utgör ingen ekonomisk prognos.

Kontigo Care har under december 2016 slutit avtal med tio nya kommunkunder där samtliga kunder nu har lagt inledande ordrar av TripleA. Kontigo Care noterar att de annars ofta långa ledtiderna i dessa fall varit relativt korta, något bolaget tolkar är en följd av en ökande acceptans av TripleA på marknaden.

Totalt har bolaget idag avtal med 19 kommuner som löpande använder sig av TripleA för att förstärka sin beroendevård. De aktuella kommunerna har tillsammans drygt 700 000 invånare. Utifrån nationell statistisk är 20 000 av dessa alkoholister och ytterligare drygt 70 000 konsumerar alkohol på ett sätt som innebär hög risk för deras hälsa.  

”Under hösten har vi arbetat intensivt med att öka vår marknadsnärvaro och satsningen börjar nu ge resultat. Det har varit till stor hjälp för oss att våra kunder är mycket nöjda med TripleA och därmed refererat oss till nya potentiella kunder. Referenserna är ett bevis på att TripleA effektiviserar och stärker våra kunders vård och bidrar till att rädda liv och minska det mänskliga lidande. I takt med att TripleA integreras i kundernas verksamhet förväntar vi oss ökande beställningar av TripleA-enheter samtidigt som vi fortsätter att skriva avtal med nya kunder”, säger Kontigo Cares VD Henrik Nordlindh. 

Avtalen löper tills vidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av TripleA sker fortlöpande. Kontigo Cares tidigare uttalanden om förväntade ökade intäkter för sista kvartalet 2016 och första kvartalet 2017 kvarstår, och bolaget hänvisar i övrigt till den ordinarie rapporteringen.