Bokslutskommunikén i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida www.kontigocare.com , samt finns bilagd som en pdf till detta pressmeddelande.  Kontigo Cares omsättning för det fjärde kvartalet 2016 uppgick till KSEK 443 (3). Omsättningen för helåret uppgick till KSEK 1 082 (3). Tillväxttakten under det fjärde kvartalet 2016, jämfört med det tredje kvartalet 2016 uppgick […]

Bokslutskommunikén i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida www.kontigocare.com , samt finns bilagd som en pdf till detta pressmeddelande. 

 • Kontigo Cares omsättning för det fjärde kvartalet 2016 uppgick till KSEK 443 (3). Omsättningen för helåret uppgick till KSEK 1 082 (3). Tillväxttakten under det fjärde kvartalet 2016, jämfört med det tredje kvartalet 2016 uppgick till 93%.  
 • Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2016 var KSEK -4 572 (-2 175) och för helåret KSEK –19 220 (-14 238). Nettoresultatet för det fjärde kvartalet 2016 uppgick till KSEK -4 617 (-2 187) och för helåret till -19 630 (-14 285) eller SEK -2,1 (-3,1) per aktie.  
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det fjärde kvartalet till KSEK -3 652 (-2 669) och för helåret till KSEK -19 382 (-12 876) eller SEK -2,02 (-2,80) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till KSEK 10 241 (vid föregående årsskifte 1 345) vilket motsvarar SEK 0,65 (0,21) per aktie.
 • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till KSEK 18 218 (vid föregående årsskifte 11 972) eller SEK 1,15 (1,91) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 71 (65) procent.  
 • I mars 2016 offentliggjorde Kontigo Care Henrik Nordlindh som ny Verkställande Direktör, med tillträde i maj 2016. I november 2016 offentliggjordes Jonas Saric som ny CFO för Kontigo Care.
 • I juni 2016 genomförde Kontigo Care en övertecknad företrädesemission till en kurs om 3,00 SEK per aktie. Emissionen tillförde Bolaget cirka MSEK 21  före emissionskostnader. Vidare genomfördes i oktober 2016 en riktad emission om cirka MSEK 8 före emissionskostnader, till en mindre grupp investerare till en kurs om 3,75 SEK per aktie. Syftet med den riktade emissionen var bland annat att finansiera ett intensifierat försäljningsarbete av TripleA.
 • I juni 2016 informerade Kontigo Care bl.a. att Bolaget slutit avtal om leverans av TripleA med fyra svenska kommuner. I september 2016 meddelade Tranås kommun att man tecknat avtal med Kontigo Care och Bolaget offentliggjorde vidare i november 2016 att Norrtälje kommun tecknat avtal för leverans av TripleA.
 • Kontigo Care offentliggjorde i november 2016 starten av det sedan tidigare offentliggjorda Samverkansprojektet Växtzon ”e-hälsa”. Projektet pågår under fem månader med mål att utvärdera en ny form av förstärkt vård baserad på Kontigo Cares vårdlösning TripleA. 
 • I december 2016 beslutade en extra bolagsstämma i Kontigo Care om emission av teckningsoptioner som ett led i ett optionsprogram till de anställda i Bolaget. Beslut togs om att Bolaget får emittera högst 685 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av 1 ny aktie per option till en kurs om 9 kronor per aktie, med lösen i december 2018. I januari 2017 informerade Bolaget att 550 000 optioner tilldelats de anställda i Bolaget.
   

Händelser efter periodens slut

 • I januari 2017 lämnade Kontigo Care en kommentar avseende den kommersiella utvecklingen i Bolaget. Bland annat informerades det om att Bolaget under december 2016 slutit avtal med tio nya kommuner. I en separat pressrelease i januari 2017 informerade Bolaget vidare att man tecknat avtal om TripleA med Stordala Vård och omsorg, som är ett utbildnings- och vårdföretag.
 • I januari 2017 informerade Bolaget att man avslutat patientrekryteringsfasen avseende det Vinnovafinansierade forskningsprojektet som huvudsakligen syftar till att erhålla klinisk verifiering av Kontigo Cares vårdsystem TripleA, samt att en stor mängd data har och fortsätter att samlas in och bearbetas.
 • I februari 2017 informerade Bolaget om utvärderingen av det pilotprojekt som Socialförvaltningen i Uppsala kommun genomfört under perioden februari – juli 2016 för platsobundna nykterhetstester i kommunal verksamhet. Sammantaget visade utvärderingen att TripleA uppfattas positivt av såväl handläggare som klienter, samt att systemet medför positiva samhällsekonomiska effekter för samhället i stort.
 • I februari 2017 kommunicerade Bolaget att ytterligare tre kommunkunder, med ett samlat befolkningsunderlag om cirka 47 000 invånare, tecknat avtal för leverans av TripleA och att två av de aktuella kommunerna lagt inledande ordrar. Inberäknat de tre nya kunderna har Kontigo Care avtal med totalt 22 kommuner som tillsammans omfattar 750 000 invånare.
 • I en separat kommentar i denna bokslutskommuniké angav Bolagets VD att tillväxttakten under det fjärde kvartalet 2016 då Bolagets omsättning ökade med 93% på kvartalsbasis, ses fortsätta under de första månaderna av 2017.

Med ”Bolaget” eller ”Kontigo Care” avses i denna rapport genomgående, såvida inget annat uttryckligen anges i rapporten, Kontigo Care-koncernen, d.v.s. Kontigo Care AB (publ) med org nr 556956-2795, tillsammans med det helägda dotterbolaget AceTrack AB med org nr 559087-1447. AceTrack AB bildades i november 2016 i samband med genomförandet av Kontigo Cares teckningsoptionsprogram. All verksamhet bedrivs i Kontigo Care AB (publ), som är listat på Nasdaq First North.

Hög tillväxt under kvartal fyra

Det fjärde kvartalet 2016 var kvartalet då vår intensifierade marknadsbearbetning började ge resultat och vi erhöll vårt kommersiella genombrott. I slutet av 2016 skrevs avtal med 10 nya kommunkunder och kundtillströmningen har under 2017 fortsatt, vilket resulterat i att det i dagsläget är 22 kommuner över hela landet som använder vår första produkt TripleA för beroendevård. Vår omsättning ökade under det fjärde kvartalet 2016 med hela 93% jämfört med det tredje kvartalet, och det är en tillväxttakt som vi nu i februari ser har fortsatt under det första kvartalet 2017. Det är mycket glädjande att flera års hårt utvecklingsarbete nu resulterar i tydliga kommersiella framgångar.

Våra affärsvolymer ökar alltså kraftigt men vi har bara börjat skrapa på ytan av marknadens potential. De svenska kommuner som idag använder vårt TripleA-system har tillsammans cirka 750 000 invånare. Statistiskt sett är 22 500 av dem alkoholister och ytterligare 75 000 använder alkohol på ett hälsoskadligt sätt. Detta visar att vi redan idag har ett relativt stort klientunderlag, och då ska man komma ihåg att mer än 90% av Sveriges kommuner ännu inte använder TripleA. Dessutom utgör Sverige bara drygt 1% av befolkningen i Europa och 0,14% av den globala befolkningen.

Att expandera på den svenska och i förlängningen internationella marknaden är viktigt för oss. Av vikt är också de mänskliga aspekterna av den goda vård som vi bidrar till och de alltmer frekventa berättelserna om vad vi redan har åstadkommit. I januari 2017 genomfördes till exempel Mötesplats för välfärdsteknologi (MVTe) där fyra av våra kunder berättade om sina erfarenheter av vårt system. Bland berättelserna fanns barn med missbrukande föräldrar som har fått en bättre livssituation, människor som sluppit bli tvångsomhändertagna och vårdgivare som ser vårt system förbättra och effektivisera beroendevården.

Från att enbart ha levererat en produkt är vi nu i övergången till att under 2017 börja leverera en e-hälsoplattform bestående av flera produkter för beroendevården. Centralt i plattformen är våra molnbaserade algoritmer som med allt större precision kan förutsäga en individs återfall i god tid innan det inträffar. Vi är övertygande om att prediktion i kombination med e-hälsa och så kallad Internet of Things kommer ge oss fortsatt framgång och ett mycket spännande 2017!

Henrik Nordlindh, VD, Kontigo Care AB (publ)

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2017 klockan 08.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annika Johansson 
IR-ansvarig och bolagsjurist, Kontigo Care AB 
Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post: ir@kontigocare.com 

Om Kontigo Care AB

Kontigo Care AB har som målsättning att genom innovativa mobila lösningar (mHealth) förbättra beroendevården och minska lidandet för patienter och deras anhöriga. Bolagets första produkt, TripleA, ger en mer kostnadseffektiv och tillgänglig vård för alkoholberoende. Kontigo Care har ambitionen att bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses samt beroendevården förbättras för såväl beroende som medberoende. Kontigo Care grundades 2013 i Uppsala. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.