FORTSATT STARK TILLVÄXT UNDER 2019

VD Ulf Kindefält kommenterar: 

Jag kan nu sammanfatta mitt första år i bolaget och konstaterar att digitaliseringen av vården blir allt viktigare för att nå högre effektivitet och produktivitet. Detta gäller även inom beroendevården och vi ser därför fortsatt ökande intresse för bolagets e-hälsolösning – nu inte bara i Sverige utan även i Finland och Norge.

Under 2019 ökade Kontigo Cares nettoomsättning till 17,6miljoner kronor vilket innebär en tillväxt med 33 % jämfört med 2018. Det fjärde kvartalet 2019 visade nolltillväxt jämfört med tredje kvartalet 2019. Det är dock vårt bästa kvartal hittills trots en negativ utveckling av antal licenser i slutet av perioden beroende på besparingsprogrammen inom många svenska kommuner, vilket fick utslag i december och början av januari 2020. Vi väntar oss dock att våra insatser för att stimulera breddinförande tillsammans med andra planerade aktiviteter och våra ökande intäkter från Finland och Norge successivt gör att vår tillväxttakt kommer öka igen. Vi gläds åt ett knappt positivt resultat för fjärde kvartalet i linje med den prognos som gjordes redan i maj och även ackumulerat på helåret. Vi ser fram mot en fortsatt positiv resultatutveckling.

Vi har idag ca 410 licenser på den svenska marknaden och avtal med inte mindre än 117 av Sveriges 290 kommuner vilket ger en god grund för fortsatt tillväxt. Den negativa utvecklingen av antal licenser vid årsskiftet hänförs helt till kommunernas besparingskrav. Ökningen av antal kommunavtal och prognosen för fler kommunavtal gör dock att vi åter räknar med en positiv tillväxt under första kvartalet 2020.

Kommunernas besparingsprogram har under det tredje och fjärde kvartalet inneburit neddragning av antal licenser i vissa kommuner. Detta trots att Bolagets eHälsotjänst Previct inte bara innebär förbättrad beroendevård utan också innebär möjlighet till besparingar i socialtjänstens budget i form av t ex färre eller kortare behandlingshemsplaceringar utöver de hälsoekonomiska vinsterna i andra delar av sjukvården och samhället. Glädjande är dock att se att andra kommuner agerar tvärtom och utökar antalet licenser för att ytterligare dra fördel av de vinster och besparingsmöjligheter som Previct ger inom beroendevården. Vi räknar med att se resultat av det under första kvartalet 2020.

Kontigo Care gör löpande insatser för att informera myndigheter och kommuner om att Previct innebär både bättre beroendevård och bättre kommunal ekonomi. Samverkan mellan olika typer av aktörer med intressen inom beroendevården, e-hälsa och kommunal öppenvård blir allt viktigare. Möjligheterna till effektivisering som Previct ger beroendevården går helt i linje med de visioner som regeringen utfäst i Vision e-hälsa 2025 vilket bekräftas i alla samarbeten, seminarier och workshops som Bolaget deltagit i under året och inte allra minst de senaste månaderna.

För att förstärka nyttjandegraden och bidra till ett breddinförande för att nå än större kliniska och hälsoekonomiska vinster inleddes ett samarbete med konsultföretaget Acceptus. Samhällets strävan mot snabbare digitalisering av vården och regeringens mål om att Sverige ska vara världsledande inom e-hälsa är viktiga faktorer för Bolagets fortsatta positiva utveckling. Tydligt blir även att implementeringstakten av digitala lösningar kräver strukturerat förändringsarbete, därav samarbetet med Acceptus. Under fjärde kvartalet har ett antal medelstora kommuner adresserats tillsammans med Acceptus med positivt mottagande vilket vi hoppas leder till samarbete kring införandet av vår e-Hälsotjänst under 2020.

På den internationella marknaden har pilotprojektet i Finland med den rikstäckande aktören A-klinikka fortsatt på ett positivt sätt. Bearbetningen av marknaden har accelererats och fått bra respons från potentiella kunder i Finland. Uppmärksamheten i media har varit stor under de senaste månaderna – senast i början av januari 2020 där Previct presenterades i ett längre inslag i en av Finlands största TV-kanaler.  Tillsammans med A-klinikka arbetar vi med de förberedelser som krävs för det fördjupade samarbetet och vi siktar på att ha ett formaliserat distributörsavtal på plats under första halvåret 2020.

Vårt partnerskap med norska MDC e-care AS som ingicks i början av augusti 2019 har fått en bra start och ett pilotprojekt med 5 kommuner har påbörjats i oktober och beräknas slutföras tidigt i det första kvartalet 2020 med målsättning att utvecklas till ett distributörsamarbete för den norska marknaden.

Intresset i andra marknader är fortsatt tydligt och vi ser fram mot att successivt sprida Previct till andra marknader under de kommande åren. Initialt har vi valt ut ett mindre antal ytterligare länder med passande vårdsystem och digital mognadsgrad som vi avser att adressera i takt med att medel och resurser tillåter.

I oktober lanserades en betydande uppgradering av Previct-plattformen vilken har rönt stor uppmärksamhet och givit positiva återkopplingar från marknaden. En tydlig utveckling av funktionaliteten för att stödja behandling av psykisk ohälsa nära kopplat till beroendeproblematik, har tillförts i kombination med andra egenskaper som positivt stödjer den pågående expansionen. Ytterligare funktionalitet väntas lanseras under de kommande månaderna som förstärker möjligheterna till expansion till andra marknader och segment.

Utvecklingen av bolagets försäljning och det positiva gensvaret vi får från marknaden på daglig basis gör att jag och personalen i bolaget ser fram mot 2020 med tillförsikt. Vi ser fram mot vidare positiv försäljningsutveckling, produktutveckling, nya marknader och nya arbetssätt för att ytterligare nå ut i svensk och internationell beroendevård.

Ulf Kindefält, VD, Kontigo Care AB (publ)

 • Kontigo Cares omsättning för det fjärde kvartalet 2019 uppgick till KSEK 4 647 (3 543). Omsättningen för helåret uppgick till KSEK 17 616 (13 229). Tillväxttakten under året, jämfört med 2018 uppgick till 33%.
 • Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2019 var KSEK 117 (-1 495) och för helåret KSEK -1 272 (-6 581). Nettoresultatet för det fjärde kvartalet 2019 uppgick till KSEK 105 (-1 525) och för helåret till KSEK -1 386 (-6 722) eller SEK -0,06 (-0,30) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det fjärde kvartalet 2019 till KSEK -252 (-949) och för helåret till KSEK 669 (-4 875) eller SEK 0,03 (-0,22) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till KSEK 5 680 (8 851) vilket motsvarar SEK 0,25 (0,38) per aktie.
 • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till KSEK 16 629 (17 717) eller SEK 0,72 (0,77) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 67 % (66 %).
 •  Under 2019 och efter periodens slut (se ”händelser efter periodens slut”), slöt Kontigo Care avtal med sammanlagt 26 kommuner avseende leverans av Bolagets eHälsoplattform Previct®. Bolaget har efter detta avtal kontrakt med totalt 117 svenska kommuner som tillsammans omfattar cirka 3,6 miljoner invånare, d.v.s. cirka 36 % av Sveriges befolkning.
 •  I mars kommunicerades att Anja Peters tillträder som ny CFO i Bolaget.
 •  På Vitalis i Göteborg visades i maj ett exempel på integration mot vårdinformationssystemet Millenium från Cerner.
 •  I maj kommunicerades att ett av Sveriges största universitetssjukhus tecknat avtal med Bolaget.
 •  I maj kommunicerades att pilotprojektet med finska partnern A-klinikka OY förlängts t o m slutet av 2019 och att planer för ett distributörsamarbete initierats.
 • I juli bekräftades att EU’s utvecklingsfond Horizon2020 tilldelat Bolaget 50 000 Euro för utvecklingsprojektet Previct Drugs.
 • I augusti tecknades ett samarbetsavtal med norska partnern eHälsoföretaget MDC e-care AS. I november startade ett pilotprojekt i 5 norska kommuner som löper in i 2020.
 • I oktober meddelades att ett samarbete inletts med konsultbolaget Acceptus för att tillsammans verka för breddinförande av e-hälsoplattformen Previct inom beroendevården i svenska kommuner.
 • Styrelsens ordförande delgav vid årsstämman i maj 2019 att Bolagets prognos för innevarande år visar att Kontigo Care väntas göra ett positivt resultat på EBITDA-nivå någon gång i höst, sannolikt från november månad 2019. I oktober meddelades att Bolaget redan i det tredje kvartalet 2019 presenterat ett positivt resultat på EBITDA-nivå. Bolaget uppvisar ett positivt resultat på EBITDA-nivå även för fjärde kvartalet 2019 liksom för helåret 2019.
 • I januari och februari 2020 tecknades 3 nya avtal med kommunkunder med en total befolkning på ca 150 000 invånare.

Rapporten återfinns på bolagets hemsida, se http://ir.kontigocare.com/wp-content/uploads/kontigo-care-bokslutskommunike-2019.pdf

För mer information, vänligen kontakta:  Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon:              +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com

IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2020, kl. 07:30 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.