STARK AVSLUTNING AV 2021

VD Ulf Kindefält kommenterar:

Avslutningen av året präglades av stort intresse bland nya och befintliga kunder samt att en satsning mot arbetsgivare inleddes i Sverige och därutöver etableringen i Nederländerna. Nettotillväxten i antalet licenser på 14% under fjärde kvartalet visar på en bra avslutning på året. Flera webinarier och digitala nätverksträffar genomfördes tillsammans med fysiska kundmöten som nu blivit mer frekventa igen. I slutet av kvartalet pausades dock dessa som följd av pandemins effekter. Jämfört med fjärde kvartalet 2020 är tillväxten i antalet licenser 43%. Totalt antal aktiva licenser i slutet av fjärde kvartalet var 867 och antalet kommunavtal 147. Ytterligare några större kommuner tillkom under fjärde kvartalet och ytterligare väntas inom de kommande månaderna.

Under det fjärde kvartalet 2021 uppgick nettoomsättningen till 6,6 miljoner kronor vilket är ca 6% bättre än föregående kvartal och motsvarar en tillväxt på 17% jämfört med samma period 2020. Sett till omsättningen är det fjärde kvartalet det hittills bästa i Kontigo Cares historia. Den höga skalbarheten med relativt låg kostnad för varje ny licens innebär fortsatt en betydande bruttomarginal vid försäljning av Previct® Alcohol och Previct® Family.

Avtalet med Oriola med inriktning mot arbetsgivare med vilket vi vill erbjuda en effektiv lösning för att hantera beroendeproblematik kopplat till medarbetare har redan genererat klientlicenser. Sälj- och marknadsaktiviteter planeras och inleds i januari för att adressera detta segment i större omfattning. Beroendeproblematik som synliggörs kopplat till återgång till mer fysisk närvaro på arbetsplatser efter längre tid av hemarbete har fått medial uppmärksamhet den senaste tiden. Detta stärker vår plan att tillsammans med Oriola erbjuda ett digitalt och effektivt alternativ till konventionella insatser som både är ineffektiva och kostsamma – både för individ och arbetsgivare. Målsättningen är att nå den grupp i samhället som inte söker eller får hjälp via socialtjänst eller primärvård men som är i behov av stöd för att kunna ta sig till ett hälsosammare liv. Målgruppen är stor och vi ser betydande potential att Previct® kommer vara en lösning för många.

Pilotprojektet i Nederländerna tillsammans med Ready for Change som inleddes i oktober har kommit i gång och vi ser tillsammans fram mot att ta del av insikter och resultat under det kommande halvåret. Nederländerna har goda möjligheter att utvecklas till näst största marknad för Previct® inom de närmaste åren.

Antalet Previct® Family ökar i antal och motsvarar ca 4% av alla licenser och fortsätter att öka. Att komplettera behandlingen av beroende med att även ge barn, anhöriga och medberoende en möjlighet att kommunicera och få stöd av professionella behandlare efterfrågas allt mer. Andelen 12-månaders abonnemang fortsätter att växa och är nu ca 65%. Previct® ses alltmer som en naturlig del i kommunernas beroendevård. Digital beroendevård stärks vilket stimulerar fortsatt utveckling och höjd nyttjandegrad.

Samarbetet med A-Klinikka i Finland om att tillsammans ta steget in i Tyskland är ännu i ett tidigt stadium. Planer kommer utvecklas tillsammans under våren 2022. Fortsatt pågår dialog med aktörer i andra marknader i Europa. Samarbete om utveckling och spridning av Previct® i Finland pågår parallellt med vår finska distributör. Samarbete om projekt i de baltiska staterna följer senare enligt den avsiktsförklaring som tecknats.

Satsningen att investera i den egenutvecklade AI-baserade tekniken för iris- och pupilldetektion fortgår som planerat. En extra resurs inom mjukvaruutveckling är rekryterad och ansluter till teamet i slutet av februari. Det förstärker möjligheterna att parallellt utveckla nya applikationer och teknik och samtidigt vidareutveckla befintlig lösning Previct® Alcohol.

Möjligheter till fortsatt tillväxt i den svenska marknaden och i flera olika internationella marknader är fortsatt stor. Marknaden för banbrytande digitala vårdkoncept har fått en injektion under pandemin samtidigt som samhället och vården är mer öppen för att bemöta beroende som andra kroniska sjukdomar. Digitala eHälsolösningar som Previct® har stora möjligheter till lång och stabil tillväxt.

Ulf Kindefält, VD, Kontigo Care AB (publ)

• Kontigo Cares omsättning för det fjärde kvartalet 2021 uppgick till KSEK 6 615 (5 668). Omsättningen för tolvmånadersperioden uppgick till 24 543 (20 378). Tillväxttakten för tolvmånadersperioden 2021, jämfört med tolvmånadersperioden 2020 uppgick till 20%. Nettoomsättningen per land uppgår till KSEK 22 882 i Sverige, KSEK 1 543 i Finland, KSEK 12 Norge och KSEK 106 i Holland.

• Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2021 var KSEK -443 (-51) och för tolvmånadersperioden KSEK -1 106 (-1 110). Nettoresultatet för det fjärde kvartalet 2021 uppgick till KSEK -451 (-63) och för tolvmånadersperioden till KSEK -1 153 (-1 194) eller SEK -0,05 (-0,05) per aktie.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det fjärde kvartalet 2021 till KSEK 1 988 (1 466) och för tolvmånadersperioden till KSEK 4 608 (3 985) eller SEK 0,19 (0,17) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets slut till KSEK 8 479 (4 939) vilket motsvarar SEK 0,36 (0,21) per aktie.

• Eget kapital uppgick vid periodens utgång till KSEK 18 459 (15 396) eller SEK 0,77 (0,67) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 63 % (63 %).

• 2021 avslutades med stark licenstillväxt under fjärde kvartalet. Licenstillväxten kommer jämnt fördelat i huvudsak från nya och befintliga kommunkunder på den svenska marknaden och den nederländska marknaden där ett pilotprojekt startades i oktober. Nettotillväxten av antalet licenser under kvartalet i den svenska marknaden är 7% jämfört med senaste kvartalsskifte. Under helåret 2021 har licenstillväxten varit 28% i Sverige. Totalt var tillväxten i licenser 14% för fjärde kvartalet och 43% över de senaste 12 månaderna. Antalet Previct® Family fortsätter att öka i antal men Previct® Alcohol omfattar fortsatt ca 96% av alla licenser.

• Resultatet utvecklas enligt plan under fjärde kvartalet. En förstärkning av supportorganisationen gjordes i oktober för att hantera ökade volymer och för förväntad kommande tillväxt. Investering i förstärkt försäljnings- och utvecklingskapacitet som beslutades i slutet av 2020 belastar fortsatt resultatet under 2021. Vidare startades regulatoriska delprojekt kopplade till droganalysprojektet som därmed belastar resultatet i fjärde kvartalet.

• Vid slutet av fjärde kvartalet 2021 var MRR MSEK 2,25 att jämföra med slutet av tredje kvartalet 2021 då MRR var MSEK 2,06 (+9,2%). Motsvarande värde i slutet av fjärde kvartalet 2020 var MSEK 1,86 vilket innebär en tillväxt i MRR på 21,0% under 2021.

• I fjärde kvartalet 2021 tillkom ytterligare fyra ramavtal med svenska kommuner utöver ett antal avtal med oberoende beroendeterapeuter och kundavtalet med Oriola. Bolaget har totalt 147 kommunavtal motsvarande 51% av Sveriges kommuner och som tillsammans omfattar ca 4,5 miljoner invånare.

• Ett samarbetsavtal tecknades med Oriola i syfte att erbjuda eHälsotjänsten Previct® i kombination med en vårdtjänst på distans på den svenska marknaden. Fokus ligger primärt på arbetsgivare som vill kunna erbjuda en effektiv och diskret lösning för anställda med beroendeproblematik.

• Ett avtal om ett pilotprojekt tecknades i Nederländerna med beroendevårdskliniken Ready for Change. Projektet löper över nio månader och värdet summeras till ca 600 000 kr. Projektet startade i oktober 2021.

• Bolagets styrelse beslutade i början av oktober att intensifiera utvecklingen av funktionen för mätning av ögon och pupill via mobiltelefon för att detektera drognykterhet. Den AI-baserade funktionen som utvecklats internt med egna resurser under 2021 kommer vidareutvecklas under 2022 till nästa fas. Investering i regulatoriska delkostnader påbörjades under fjärde kvartalet 2021 men kommer framför allt ske under det kommande året som förberedelse för en klinisk studie. Förstärkning av mjukvaruavdelningen med ytterligare en senior programvaruutvecklare sker under februari 2022.

• Per dagen för denna rapports undertecknande har Kontigo Care sett vissa effekter av pandemin. Leverans av vissa komponenter till bolagets i Sverige producerade hårdvara har försenats. Med viss försening kunde slutleverans av nyproduktion ske i fjärde kvartalet 2021. Försörjningen av hårdvara är därmed säkrad för 2022. Planering av kommande nyproduktion pågår och inköp av komponenter för produktion under 2022 är påbörjad. Sammantaget är tillgången till hårdvara under god kontroll.

• Intresset för digitala hjälpmedel inom vården har haft en positiv utveckling under pandemin vilket även märks inom beroendevården. Att kunna dra fördel av möjligheten att mäta och coacha på distans och samtidigt förutse återfall har etablerats under de senaste åren.

 • Ett avtal tecknades med Redeye AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Redeye AB tillträdde som Certified Adviser den 1 februari 2022.

Rapporten återfinns på bolagets hemsida, se https://ir.kontigocare.com/finansiella-rapporter-och-dokument/

För mer information, vänligen kontakta:  Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 4 februari 2022, kl. 08:30 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, tel 08-121 576 90, e-post certifiedadviser@redeye.se.