VI AVSLUTAR KVARTALET MED DET POSITIVA RESULTATET FRÅN DE KLINISKA STUDIERNA OCH INVESTERAR STORT I UTVECKLINGEN AV VÅR DROGAPPLIKATION OCH MDR-KLASSIFICERINGEN AV VÅRA PRODUKTER

VD Ulrika Giers kommenterar:

Kontigo Care är idag ledande inom vårt område genom flertalet AI-applikationer på vår digitala plattform Previct®, strategiska patentsatsningar och ett flertal vetenskapliga publikationer inom precisionsmedicin. Previct® möjliggör smart, förutsägbar och förebyggande vård vilket resulterar i kostnadsbesparingar och effektivisering för vården. Arbetet med produktutveckling och utvecklingen av mer sofistikerade prediktionsmarkörer för återfall men också anpassning till MDR klassificering för vår medicintekniska eHälsolösningar, gör att vi står rustade för ytterligare tillväxtmöjligheter i framtiden.

Under det fjärde kvartalet publicerade vi en rapport om prediktioner som visar att vårt AI-baserade eHälsosystem Previct® Alkohol minskar risken för långa återfall (mer än 3 dagar) med 18%. Detta möjliggör en mer individualiserad beroendevård.

En bekräftelse på Kontigo Cares ihärdiga arbete är att vi idag har avtal med nästan 60% av Sveriges kommuner, men även med privata aktörer och företagshälsovård. Vårt fokus är Sverige med aktiv kundbearbetning av nya kunder samt utökning av befintliga kunders tjänster och licenser, men också bibehållande av Finland. Vi annonserade i slutet av kvartalet att vi tar över verksamheten i Finland och sätter i skrivande stund upp en organisation för att supportera våra finska kunder.

Kontigo Care växer med fler kategorier av patienter, vårdgivare och en ökad användning av våra tjänster. Trots detta är vi, som andra aktörer i branschen, påverkade av de nerskalade budgetar kommunerna har.

Nettoomsättningen i den befintliga verksamheten ökade under det fjärde kvartalet med 3,8% jämfört med samma kvartal föregående år och 3,9% jämfört med föregående kvartal. Vårt rörelseresultat för det fjärde kvartalet var -0,3 (0,2) MSEK. MDR-kostnaderna påverkade bolagets resultat negativt under det fjärde kvartalet med -0,5 MSEK och ackumulerat under 2023 med -2,4 MSEK. Under 2024 går MDR-projektet över till en regulatorisk förvaltande fas.

MRR uppgick på balansdagen till 2,56 MSEK, vilket är ”all time high” i Kontigo Cares historia. På dagen för den här rapportens publicering uppgick MRR till 2,57 MSEK.

Drogberoende är en av samhällets största utmaningar och genererar enorma samhällskostnader och mänskligt lidande. Behov av produkter som kompletterar och ibland ersätter etablerade tillvägagångssätt som indikerar drogpåverkan är stort. Detta har varit vårt fokus under ett antal år. Det var därför med både glädje och lättnad vi annonserade att våra internationella kliniska studier för att med hjälp av mobiltelefon indikera drogpåverkan med mätningar av ögonens förändringar, överträffade förväntningarna. Vi har nu god statistisk evidens på att vi kan detektera de viktigaste drogfamiljerna i labbmiljö. Resultatet möjliggör inte bara en bredare användning av Previct plattformen utan även en fortsatt investering i vidareutveckling av produkt- och tjänsteerbjudandet för våra befintliga och nya kunder.

Vi har ett team av drivna, ambitiösa människor med djup och bred kompetens inom vårt område och vars mission är att förändra hur beroendevården levereras och tas emot.

Jag står för utveckling och snabba förändringar och kan konstatera att vi har haft Kontigo Cares mest händelserika kvartal sedan start. Vi har på kort tid inte bara annonserat positivt resultat från drogstudierna, övertagande av Finland i egen regi, nya kundavtal bland både kommuner och privata aktörer, men vi har även tagit in nytt kapital för fortsatt produktutveckling.

Vi har aldrig känt oss mer motiverade och säkra på att vi gör skillnad för beroendevården och betonar att vår skalbara AI-baserade digitala plattform med återkommande licensintäkter och våra strategiska patentsatsningar har gjort oss till ett e-hälsoföretag som möjliggör fortsatt expansion. Tillsammans kan vi göra skillnad för beroendevården. Välkommen att följa med!

Ulrika Giers, VD, Kontigo Care AB (publ)

  • Monthly Recurring Revenue (MRR) uppgick till 2,56 (2,41) MSEK i slutet av kvartalet, vilket är det högsta i bolagets historia. Detta motsvarar en förändring jämfört med föregående kvartal på +7,9% och jämfört med samma kvartal föregående år på +6,4%.
  • Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 7,4 (7,2) MSEK, en förändring jämfört med föregående kvartal på +3,9% och jämfört med samma kvartal föregående år på +3,8%. Nettoomsättningen för helårsperioden uppgick till 28,9 (28,4) MSEK, en ökning jämför med samma period föregående år på 1,8%.
  • Rörelseresultatet (EBIT) för det fjärde kvartalet uppgick till -0,3 (0,2) MSEK och EBIT-marginalen var -3,7 (2,2)%. Rörelseresultatet för helårsperioden uppgick till 0,5 (2,9) MSEK och EBIT-marginalen var 1,7 (10,2)%.
  • Nettoresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till -0,4 (0,2) MSEK eller -0,01 (0,01) SEK per aktie före och efter utspädning. Nettoresultatet för helårsperioden uppgick till 0,2 (2,9) MSEK eller 0,01 (0,12) SEK per aktie före och efter utspädning.
  • I Q4 presenterades resultatet från de kliniska studierna avseende utvecklingen av en ny mobiltelefonbaserad applikation för monitorering av drog- och läkemedelsberoende. Studierna överträffade förväntningarna och bolaget intensifierar nu sin drogapplikationsutveckling för kommersiell lansering av en första version av Previct© Drugs under 2024
  • Tre nya kommunavtal skrevs under perioden. Bolaget har nu 172 kommunavtal vilket motsvarar 59 % av Sveriges kommuner.
  • Totalt antal licenser ökade från 888 till 981 licenser under det fjärde kvartalet.
  • Under kvartalet inleddes ett strategiskt samarbete med några privata aktörer, bland annat Ljung & Sjöberg och Gryning Vård, idag med ett fåtal licenser.
  • I november meddelades att den extra bolagsstämman beslutat om en riktad nyemission om 3,6 miljoner aktier vilket innebar att bolaget tillfördes 8,9 miljoner kronor inklusive transaktionskostnader.
  • Bolaget beslutade i december att själva överta ansvaret för Finland och driva verksamheten i egen regi.

Rapporten återfinns på bolagets hemsida, se https://ir.kontigocare.com/finansiella-rapporter-och-dokument/

För prenumeration på pressmeddelanden eller nyhetsbrev, se https://ir.kontigocare.com/

För mer information, vänligen kontakta:  

Ulrika Giers, Verkställande direktör

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ulrika.giers@kontigocare.com

Anja Peters Ohlsson, CFO och IR-ansvarig

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ir@kontigocare.com eller anja.peters@kontigocare.com

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2 februari 2024, kl 08:30 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gamble, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.