POSITIVT RESULTAT FÖR HELÅRET 2022

VD Ulf Kindefält kommenterar:

Kontigo Care visar ett positivt resultat för 2022 på 2,9 miljoner kronor. För första gången ett positivt resultat för helåret. Detta är en milstolpe i bolagets historia. Såväl fjärde kvartalet som övriga tre kvartal 2022 visar positivt resultat. Totalt drygt 4 miljoner kronor starkare resultat än 2021. Kassaflödet från löpande verksamhet genererade 2,0 miljoner under fjärde kvartalet och 7,3 miljoner för helåret.

Utfallet i det fjärde kvartalet präglas av en återhämtning efter den svagare utvecklingen av antal licenser i tredje kvartalet. Totalt tillkom 50 nya licenser. En ökning från 896 till 946 – en god ökningstakt. Dessa fördelades jämt över nya och befintliga kunder. Samtidigt märks en tveksamhet i samhället och i kommunsektorn utifrån kända omvärldsfaktorer på grund av inflation och energipriser. Den ekonomiska press som detta kan komma att sätta på vår marknad innebär samtidigt att en efterfrågan på effektiva digitala redskap inom vården stärks. Previct är definitivt ett digitalt verktyg som kan öka produktivitet och bidra till sänkta kostnader i samhället och för vården i synnerhet.

I Finland ökar bruket av Previct via vår distributör A-Klinikka. Den nya vårdorganisationen som implementerats i landet under 2022 kommer under 2023 få tydligare betydelse. Vi bedömer att möjligheten till tillväxt i Finland nu har stärkts.

Under det fjärde kvartalet 2022 uppgick nettoomsättningen till 7,2 miljoner kronor vilket är i nivå med föregående kvartal och motsvarar en tillväxt på 8,1% jämfört med samma period 2021. Totalt ökade nettoomsättningen till 28,4 miljoner kronor vilket motsvarar en tillväxt på 15,9% för helåret 2022 jämfört med 2021.

Antalet licenser ökade under det fjärde kvartalet från 896 till 946. Detta innebär även att MRR ökat från 2,31 miljoner till 2,41 miljoner kronor sedan senaste kvartalsslutet. Vid föregående årsslut 2021 var MRR 2,25 vilket innebär en ökning med 7,1% jämfört med årsslutet 2022. Vi strävar efter en högre tillväxt och kommer under 2023 fokusera på att återkomma till en högre tillväxttakt.

Under 2022 tecknades totalt 11 nya kommunavtal. Sammanlagt finns nu 157 avtal motsvarande 54% av Sveriges 290 kommuner. Att addera nya kunder har under de senaste åren inneburit en längre och mer komplex process vilket bland annat kan härledas till höjt fokus på IT-säkerhet och patientdatasäkerhet. Previct® är väl rustat för att möta dessa krav och fortsätter att utvecklas för att möta nya förväntningar och krav. Det innebär dock att kundernas beslutsprocess omfattar fler roller och delbeslut innan ett införande kan startas. Målsättningen under 2023 är att tillskottet av nya kommunkunder ska öka och överstiga tillskottet på 11 avtal från 2022. Processen för att addera nya kunder fortsätter och utsikterna för att dessa ska leda till uppstart och intäkter under det första halvåret 2023 är goda.

Sedan start har Kontigo Care varje år visat en stabil tillväxt av nya kunder och fler licenser. Successivt har nettoomsättningen ökat år efter år. Den goda bruttomarginalen på drygt 85% och den höga skalbarheten ger tydligt utslag i nettoresultatet vilket kan summeras till 2,9 MSEK för helåret. Att jämföra med -1,2 MSEK för 2021. En tydlig markör för att belysa hållbarhet i vår affärsidé och utvecklingspotential. En fortsatt ökande nettoomsättning kommer följaktligen generera många år med växande nettoresultat.

Antalet Previct® Family är stabilt i antal och motsvarar ca 12% av alla licenser och väntas fortsätta att öka successivt i absoluta tal. Möjlighet att även följa familjemedlemmars mående uppskattas inom socialtjänsten. Andelen 12-månaders abonnemang är fortsatt ca 71%. Detta stärker långsiktigheten och tillämpning av Previct® över tid.

Marknadsföring i olika kanaler mot individer, anhöriga och arbetsgivare fortsätter. Vi har under året noterat ett klart ökande spontan och uppsökande efterfrågan på våra tjänster. Vi kanaliserar detta intresse vidare till vår samarbetspartner Oriola eller kommunernas socialtjänst. Utvecklingen av metoder och budskap uppdateras löpande för att skapa ökad synlighet och medvetande kring att Previct® kan vara en lösning vid beroendeproblematik och att det finns olika sätt att få hjälp.

Planerna att tillsammans med vår samarbetspartner A-Klinikka att utöver Finland även adressera den tyska och senare baltiska marknaden har skjutits framåt men förhoppningar om etablering av ett pilotprojekt i Tyskland under 2023 kvarstår.

I Sverige fokuseras på att fortsätta tillväxten till fler kommuner och inom befintliga kunder, samtidigt som dialog och samarbeten inletts med ett flertal regioner. Specialistvården och senare primärvården kommer växa i betydelse under de kommande åren. För att stärka vår konkurrensposition och uppfylla de krav som ställs inom regional vård på medicinsk teknik, pågår en anpassning till det nya regulatoriska regelverket (MDR). Detta är obligatoriskt för nya produkter sedan 2021 medan befintliga produkter har respit till maj 2024. Samarbete har inletts med Notified Body TüV Süd och granskning och uppföljning följer planerna. Anpassningen och processen innebär ökade avgifter och externa konsultkostnader framöver och med tyngdpunkt det kommande halvåret vilket belastar resultat under 2022 med ca 0,8 miljoner kronor. Ungefär 1,2 miljoner kronor väntas tillkomma ytterligare under 2023.

Previct® Drugs – satsningen på den egenutvecklade AI-baserade tekniken för iris- och pupilldetektion för mobiltelefonbaserad drogonykterhetsmonitorering – fortgår som planerat. Ny kunskap byggs löpande och anpassningar av tekniken pågår i högt tempo. Stora framsteg görs. Vår målsättning är att genomföra en pilotstudie under våren 2023. Förberedelser har inletts men etiskt prövningstillstånd krävs innan fler steg kan tas. Totala investeringar i projektet under 2022 uppgår till 7,1 miljoner varav personal 2,3 miljoner. De, av styrelsen, hittills beslutade aktiviteterna under första halvåret 2023 uppskattas till 6,5 – 8,5 miljoner kronor exklusive egen tid, och kommer finansieras med egna medel, lånekredit i bank samt Almi. Att addera möjligheten att monitorera drog- och blandberoende gör Previct® unikt i marknaden och accelererar utvecklingen och bolagets framgång. Vi ser stora möjligheter till expansion i den svenska och internationella marknaden genom att erbjuda en unik digital tjänst för förstärkt beroendevård.

En bedömning som delas av många för 2023 är att Sverige som andra länder är i en tidig fas av en begynnande lågkonjunktur. En lågkonjunktur som vi vet kan leda till ökad stress i befolkningen och en ökad risk för substansmissbruk. Vår bedömning är att Previct® är väl positionerat för att möta och bidra till att minska en förväntad ökningstakt i beroenderelaterade vårdkostnader.

Ulf Kindefält, VD, Kontigo Care AB (publ)

  • Rörelseresultatet (EBIT) för det fjärde kvartalet uppgick till 0,2 (-0,4) MSEK och EBIT-marginalen var 2,2 (-6,7)%. Rörelseresultatet för helårsperioden uppgick till 2,9 (-1,1) MSEK och EBIT-marginalen var 10,2 (-4,5)%.
  • Monthly Recurring Revenue (MRR) uppgick till 2,41 (2,25) MSEK i slutet av kvartalet. Detta motsvarar en förändring jämfört med föregående kvartal på +4,3% och jämfört med samma kvartal föregående år på +7,1%.
  • Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 7,2 (6,6) MSEK, en förändring jämfört med föregående kvartal på -0,2% och jämfört med samma kvartal föregående år på +8,1%. Nettoomsättningen för helårsperioden uppgick till 28,4 (24,5) MSEK, en ökning jämfört med samma period föregående år på 15,9%.
  • Nettoresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 0,2 (-0,5) MSEK eller 0,01 (-0,02) SEK per aktie. Nettoresultatet för helårsperioden uppgick till 2,9 (-1,2) MSEK eller 0,12 (-0,05) SEK per aktie.
  • Kontigo Care visar ett positivt resultat för 2022 på 2,9 miljoner kronor. För första gången ett positivt resultat för helåret.
  • Totalt antal licenser ökade från 896 till 946 under kvartalet. Ökningen skedde helt i Sverige.
  • MRR ökade från 2,31 MSEK till 2,41 MSEK under kvartalet.
  • Tre nya kommunavtal tillkom under fjärde kvartalet.
  • Ansökan om etisk prövning för pilotstudie för drognykterhetsdetektion gjordes som planerat i december. Besked väntas i februari 2023.
  • Ett antal patentansökningar har registrerats avseende utvecklingen av teknik och metod för ögonanalys och drogdetektion.

Rapporten återfinns på bolagets hemsida, se https://ir.kontigocare.com/finansiella-rapporter-och-dokument/

För mer information, vänligen kontakta:  

Ulf Kindefält, Verkställande direktör

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ulf.kindefalt@kontigocare.com

Anja Peters Ohlsson, CFO och IR-ansvarig

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ir@kontigocare.com eller anja.peters@kontigocare.com

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 3 februari 2023, kl. 08:30 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.