Kvartalsomsättningen högre än för hela 2016, VD Henrik Nordlindh kommenterar:  Omsättningen ökade för sjätte kvartalet i rad och nådde 1,2 miljoner kronor. Det är en ökning med 36 % jämfört med föregående kvartal och dessutom mer än vi omsatte under hela 2016. Vi lyckas med detta trots att våra kunders aktivitet är som lägst under […]

Kvartalsomsättningen högre än för hela 2016, VD Henrik Nordlindh kommenterar: 

Omsättningen ökade för sjätte kvartalet i rad och nådde 1,2 miljoner kronor. Det är en ökning med 36 % jämfört med föregående kvartal och dessutom mer än vi omsatte under hela 2016. Vi lyckas med detta trots att våra kunders aktivitet är som lägst under sommarmånaderna och det bådar gott inför fortsättningen på året.

Under kvartalet har vi attraherat ett större antal kunder och vi har idag avtal med 48 kommuner som tillsammans har över 1,6 miljoner invånare. Vi har dessutom skrivit avtal med Nordens största behandlingsföretag inom beroende, Nämndemansgården, som behandlar cirka 1 000 missbrukspatienter per år. Under hösten fortsätter vi vårt intensiva arbete med öka antalet kunder och att utveckla befintliga kunder. De flesta av våra kunder har tillkommit senaste halvåret och det är naturligt att det finns en tröghet i deras besluts- och implementeringsprocesser. Återkopplingen är dock mycket positiv och deras ökande användning av våra lösningar är en viktig del i vår fortsatta tillväxt.

I maj breddade vi vår eHälso-plattform med TripleG (Gambling) som används vid behandling av spelberoende. Lanseringen sammanföll med Sveriges riksdags beslut att de svenska kommunerna från och med 1 januari 2018 får ansvar för att förebygga spelmissbruk på motsvarande sätt som de idag har ansvar för att motverka alkohol- och drogmissbruk. Vi bedömer marknaden för TripleG till cirka 50 miljoner kronor, vilket tillsammans med TripleA gör att vi har ökat vår långsiktiga uppskattning av den svenska marknaden till cirka 400 miljoner kronor per år. Än så länge är de flesta av våra kunder i en utvärderingsfas avseende TripleA och vi vet att motsvarande process kommer att krävas för TripleG med tillägget att kompetensen inom spelberoende i många fall behöver höjas.

I slutet av kvartalet säkerställde vi genom en riktad aktieemission till en liten grupp strategiska investerare de finansiella medel som behövs för att friktionsfritt kunna fortsätta vår expansion. Investerarna är betydelsefulla inte enbart för de likvida medel som de bidrog med i emissionen, utan på sikt sannolikt ännu mer tack vare de affärsnätverk och den kunskap de kan bidra med i den fortsatta utvecklingen av Kontigo Care.

Henrik Nordlindh, VD, Kontigo Care AB (publ)


 • Kontigo Cares omsättning för det andra kvartalet 2017 uppgick till KSEK 1 200 (215). Omsättningen för sexmånadersperioden uppgick till KSEK 2 081 (409). Tillväxttakten under det andra kvartalet 2017, jämfört med det första kvartalet 2017 uppgick till cirka 36 %, och för den första sexmånadersperioden 2017, jämfört med den första sexmånadersperioden 2016, till cirka 409 %.  
 • Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2017 var KSEK -4 406 (-5 986) och för sex-månadersperioden KSEK -8 466 (-10 919). Nettoresultatet för det andra kvartalet 2017 uppgick till KSEK -4 614 (-6 045) och för sexmånadersperioden till KSEK -8 713 (-11 017) eller SEK  -0,55 (-1,76) per aktie.  
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det andra kvartalet 2017 till KSEK -3 732 (1 178) och för sexmånadersperioden till KSEK -7 829 (-3 463) eller SEK -0,50         (-0,55) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till KSEK 18 505 (vid föregående årsskifte 10 241) vilket motsvarar SEK 1,17 (0,65) per aktie. Likvid om KSEK 500 från den i juni 2017 beslutade och tecknade riktade aktieemissionen hade vid periodens slut ännu inte erhållits.
 • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till KSEK 20 942 (vid föregående årsskifte KSEK 18 218) eller SEK 1,32 (1,15) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 59 (71) procent.  
 • Under perioden januari till juni 2017 slöt Kontigo Care avtal med 27 svenska kommuner avseende leverans av Bolagets eHälso-lösning TripleA, för vård av alkoholberoende. Vid inledningen av juli 2017 hade Bolaget avtal med totalt 48 svenska kommuner som tillsammans omfattar ca 1,6 miljoner invånare, motsvarande ca 16 % av Sveriges befolkning.
 • Avseende Kontigo Cares svenska, icke-kommunala kundsegment för TripleA, så tecknade Bolaget i januari 2017 avtal med Stordala Vård & omsorg, och i april 2017 informerade Bolaget att man slutit avtal om leverans av TripleA med Nämndemansgården i Sverige AB, vilket är Nordens största behandlingsföretag inom beroende.
 • I maj 2017 lanserade Kontigo Care sin nya eHälso-lösning, TripleG, för vård av spelberoende. TripleG bygger på samma tekniska plattform som TripleA och bedöms vara viktig för såväl Bolaget som samhället, inte minst p.g.a. Sveriges riksdags beslut i juni 2017 att de svenska kommunerna från och med den 1 januari 2018 kommer få ansvar för att förebygga spelmissbruk på motsvarande omfattande sätt som de idag har ett ansvar för att motverka alkohol- och drogmissbruk. Enligt svensk nationell statistik har cirka två procent av befolkningen mellan 16 och 84 år ett spelproblem, vilket motsvarar 134 000 personer.
 • I juni 2017 kommunicerade Bolaget att man fattat ett strategiskt beslut att avyttra varumärkesrättigheterna för ketonmätaren AceTrack till Deversify AB. Som ersättning för transaktionen erhöll Bolaget en mindre ägarandel i Deversify AB. Avyttringen gjordes utifrån Bolagets önskan att fokusera på att uppnå lönsamhet inom den beroendevård som drivs av Kontigo Cares primära målgrupper, d.v.s. kommuner, företagshälsovård, behandlingshem och privata vårdgivare.  
 • I april 2017 informerade Kontigo Care att Bolaget säkerställt finansiering för den fortsatta expansionen av bolagets verksamhet, i form av ett låneavtal om KSEK 6 000 med en liten grupp investerare. Lånet återbetalades i sin helhet i inledningen av juli 2017 i samband med att Bolaget genomförde en riktad nyemission av aktier.
 • Kontigo Care genomförde i slutet av juni 2017, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 maj 2017, en riktad aktieemission om totalt 4 000 000 aktier till en mindre grupp strategiskt betydelsefulla investerare. Emissionen genomfördes till en teckningskurs om 3,00 kr per aktie och tillförde Bolaget KSEK 12 000 före emissionskostnader. 

Händelser efter periodens slut

 • I juli 2017 offentliggjorde Kontigo Care att man slutit avtal med två svenska kommuner avseende leverans av TripleA. Inberäknat de två nya kommunkunderna hade Kontigo Care efter detta offentliggörande avtal med totalt 48 kommuner som tillsammans omfattar cirka 1,6 miljoner invånare. Utifrån svensk nationell statistik innebär det att 48 000 av dessa är alkoholister och att ytterligare 160 000 personer konsumerar alkohol på ett sätt som innebär hög risk för deras hälsa. 

Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida www.kontigocare.com under Investor Relations – Finansiella rapporter och dokument. 


Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2017 klockan 08.30 CET.


För mer information, vänligen kontakta:  Henrik Nordlindh, Verkställande direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com   
IR- och pressfrågor: 
Jonas Saric, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com   
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com 

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa mobila lösningar (eHealth) förbättra beroendevården och minska lidandet för patienter och deras anhöriga. Bolagets första produkt, TripleA, ger en mer kostnadseffektiv och tillgänglig vård för alkoholberoende. Kontigo Care har ambitionen att bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses samt beroendevården förbättras för såväl beroende som medberoende. Kontigo Care grundades 2013 i Uppsala. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.