GOD TILLVÄXT I ANDRA KVARTALET 2020

VD Ulf Kindefält kommenterar: 

Intresset för Kontigo Cares digitala eHälsoplattform Previct var fortsatt starkt under andra kvartalet. Totalt fem nya kommuner har startat upp i andra kvartalet 2020 och ett betydande antal av befintliga kommunkunder har utökat nyttjandet av Previct i beroendevården. Den pågående pandemin har ökat intresset för digitala verktyg inom hälsosektorn, så även för Previct. Trots minimalt med möjlighet till fysiska möten har de senaste månaderna varit intensiva med många digitala aktiviteter och möten i syfte att sprida kunskap om möjligheterna med Previct och att låta erfarna behandlare dela med sig till andra med sina lärdomar om effektiv digital beroendevård. Krisen i samhället och i kommunerna innebär dock att fokus i viss grad varit riktad mot t ex äldrevården men det är uppenbart att även beroendevården får en ny nivå av uppmärksamhet allt eftersom konsekvensen av skadligt drickande och spelande når beroendevården inom kommun och region.

Under andra kvartalet 2020 uppgick Kontigo Cares nettoomsättning till 4,9 miljoner kronor vilket innebär en tillväxt med 12 % jämfört med samma period 2019. Det andra kvartalet 2020 visade en tillväxt på ca 8 % avseende nettoomsättning jämfört med första kvartalet. Sett till omsättningen är det andra kvartalet det hittills bästa i Kontigo Cares historia.

Vi har idag ca 490 licenser på den svenska marknaden och avtal med inte mindre än 128 av Sveriges 290 kommuner vilket ger en god grund för tillväxt. Den negativa utvecklingen av antal licenser i slutet av 2019 vändes till ett tydligt nettotillskott av nya licenser under perioden och under det första halvåret. Ökningen av antal kommunavtal i perioden och flera väntade nya kommunavtal gör att vi räknar med en fortsatt positiv tillväxt av antalet licenser även under tredje kvartalet 2020. Den pågående utvecklingen i samhället och specifikt i kommunsektorn, som konsekvens av pågående pandemi, innebär dock en viss osäkerhet avseende den kommunala ekonomin framöver. Samhällskrisen med de följdverkningar som eventuellt uppkommer inom psykisk ohälsa och missbruk är samtidigt faktorer som förväntas öka efterfrågan för vårdinsatser och sannolikt digitala vårdverktyg inom beroendevården. Oron för utvecklingen av beroendevården i Sverige speglas bland annat i flera olika artiklar och debattinlägg i riksmedia under de senaste månaderna.

Redan i slutet av mars började konsekvenser av den pågående Corona-pandemin märkas i vår verksamhet och speciellt i vår marknadsbearbetning.  Antalet fysiska kundmöten har varit mycket få och ersatts av digitala möten och utbildningsinsatser. Även våra kunders möten med klienter har minskat, vilket inneburit att vi utökat vårt serviceerbjudande att även omfatta teknisk support direkt till klienter när ansvarig behandlare så önskar. Tillgången till vår egenproducerade alkoholmätare säkrades redan i första kvartalet med leveranser i april och maj vilket ger goda möjligheter att möta en ökad efterfrågan under det kommande halvåret, även för att täcka efterfrågan i våra internationella marknader i Norge och Finland och nyligen tillkommande Nederländerna. Affärsutvecklingen i dessa länder är i olika faser och påverkas på olika sätt av den pågående pandemin.

Samarbetet med konsultbolaget Acceptus fortgår med målsättning att tillsammans skapa breddinförande i utvalda kommuner under året. Möjligheterna och takten i detta samarbete påverkas dock av rådande samhällskris, men vi ser flera potentiella samarbetsprojekt framför oss där vår gemensamma kompetens stärker vårt totala erbjudande och skapar goda förutsättningar för ett breddinförande och uppskalning.

På den internationella marknaden har pilotprojektet i Finland med den rikstäckande aktören A-klinikka fortsatt på ett positivt sätt trots utmaningarna som Corona-krisen inneburit i perioden och som försvårat bearbetningen av marknaden. Försäljningen har ökat och intresset är fortfarande starkt. Förhoppningarna om en positiv utveckling kvarstår.  I Norge har marknadsintroduktionen inte hunnit lika långt som i Finland och därför påverkats mer än i Finland av pandemin. Medan Bolagets partner i Finland kommit längre i etableringen av Previct och sedan länge har verksamhet inom beroendevården – har marknadsintroduktionen inte hunnit lika långt i Norge varmed effekten av samhällsnedstängningen haft större negativ påverkan i den norska marknadsbearbetningen jämfört med den i Finland. Aktiviteterna i Norge som avstannade totalt i mars och april kunde återupptas i maj och juni med ett flertal viktiga möten genomförda och planerade. Arbetet med att formalisera våra samarbeten i Finland och Norge fortgår men med viss fördröjning.

Bearbetningen av den nederländska marknaden tillsammans med vår partner MedScaler har fått en bra start och har trots avsaknaden av fysiska möten givit Bolaget möjlighet att presentera och diskutera Previct med ett antal viktiga kliniker för beroendevård. Det är vår förhoppning att detta ska omsättas till försäljning i närtid.

Intresset i andra marknader är fortsatt tydligt och vi ser fram mot att successivt sprida Previct till andra marknader under de kommande åren. I rådande läge sker detta selektivt avseende val av nya marknader och avvägt mot resurser och medel. Corona-krisen sätter press på hälso- och sjukvården i alla drabbade länder. Psykiatri och beroendevården påverkas tydligt då fysiska möten mellan klient och terapeut minimerats eller inte är möjliga alls.

I juni releasades den senaste versionen av Previct med flera efterfrågade förbättringar. Den kanske viktigaste är att användaren hädanefter kan erbjudas att nyttja egen smartphone oavsett märke och operativsystem. Det öppnar upp för att bredda efterfrågan till nya målgrupper, marknader och kundsegment med större möjlighet för vidare skalning av Previct. Utvecklingsarbetet, utfört av en extern teknisk samarbetspartner, som påbörjades i första kvartalet avseende anpassning av alkoholmätare för Apple iPhone har belastat resultatet även i andra kvartalet.

Betydande intresse i marknaden i kombination med flera nya initiativ gör att jag, styrelsen samt Kontigo Cares personal ser fram mot nya landvinningar och positiv försäljningsutveckling under det andra halvåret.

Ulf Kindefält, VD, Kontigo Care AB (publ)

  • Kontigo Cares omsättning för det andra kvartalet 2020 uppgick till KSEK 4 922 (4 380). Omsättningen för sexmånadersperioden uppgick till KSEK 9 482 (8 371). Tillväxttakten för det första halvåret 2020, jämfört med det första halvåret 2019 uppgick till 13%.
  • Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2020 var KSEK -567 (-639) och för sexmånadersperioden KSEK -1 257 (-1 418). Nettoresultatet för det andra kvartalet 2020 uppgick till KSEK -591 (-672) och för sexmånadersperioden till KSEK -1 306 (-1 487) eller SEK -0,06 (-0,06) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det andra kvartalet 2020 till KSEK 543 (1 471) och för sexmånadersperioden till KSEK 1 631 (575) eller SEK 0,07 (0,02) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets slut till KSEK 4 153 (7 028) vilket motsvarar SEK 0,18 (0,30) per aktie.
  • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till KSEK 15 144 (16 469) eller SEK 0,66 (0,71) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 63 % (62 %).
  • Under andra kvartalet 2020, slöt Kontigo Care avtal med sammanlagt fem kommuner avseende leverans av Bolagets eHälsoplattform Previct®. Bolaget har efter detta, avtal med 44% av Sveriges kommuner – totalt 128 svenska kommuner – med cirka 3,8 miljoner invånare, d.v.s. cirka 38 % av Sveriges befolkning.
  • Licenstillväxten har varit god under årets första sex månader med en jämn fördelning över de två första kvartalen. Från årsskiftet har antalet licenser på den svenska marknaden ökat med 20% till ca 480 vid halvårsskiftet.
  • I april meddelades att ett samarbete inletts med affärsutvecklingsbolaget MedScaler för att introducera Previct på den nederländska marknaden.
  • Inför årsstämman i juni meddelades att styrelseledamoten Juha Thümer på egen begäran lämnar styrelsen. Tre nya ledamöter valdes in vid bolagsstämman. De nya ledamöterna är Mårten Karlsson, Ulrika Giers och Pelle Hjortblad.
  • Kontigo Care står liksom andra företag för närvarande inför utmaningen med spridningen av COVID-19 (Corona-viruset). Per dagen för denna delårsrapports undertecknande har Kontigo Care sett vissa effekter. Leverans från Kina av vissa komponenter till bolagets i Sverige egenproducerade hårdvara försenades i februari och mars. Vidare vidtogs åtgärder tidigt för att säkra tillgång av hårdvara för att säkra Bolagets behov under de första kvartalen 2020. Kontigo Care arbetar aktivt för att dämpa effekterna genom distansarbete för Bolagets medarbetare för att minimera risken för spridning av smitta mellan personal. Vidare genom att t ex bistå våra kunder med extra distanssupport direkt till klient vid behov för att underlätta för kommunernas öppenvård. Bolagets licensmodell med löpande avtal och automatisk förlängning till svenska kommuner gör att vi hittills inte kunnat se någon minskning av intäkterna. Bolaget har tagit del av den sänkta arbetsgivaravgiften under perioden mars till och med juni men i övrigt inte omsättningsstöd, stöd för korttidspermittering eller andra stöd under aktuell period. Intresset för digitala vårdverktyg och eHälsoplattformar, inklusive Previct, har stärkts på den svenska marknaden och delvis internationellt under det senaste halvåret. Möjligheten för bolaget att på sikt gynnas av detta ökade fokus på mobila digitala vårdverktyg är realistiskt, samtidigt som vi inte kan förutse hur marknaden och samhällsekonomin kommer utvecklas. Det är för närvarande omöjligt att uppskatta den slutliga påverkan på bolaget.
  • I augusti vid den extra bolagsstämman så fattades bland annat beslut om att styrelsens ledamöter ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter, samt att ett incitamentsprogram för personal och styrelse inrättas.

Rapporten återfinns på bolagets hemsida, se http://ir.kontigocare.com/wp-content/uploads/kontigo-care-delarsrapport-q2-2020.pdf

För mer information, vänligen kontakta:  Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com

 

IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 21 augusti 2020, kl. 08:30 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.