TILLVÄXTEN FORTSÄTTER UNDER ANDRA KVARTALET

VD Ulf Kindefält kommenterar:

Starten på det nya året har varit intensiv med många och viktiga kundevent och en god utveckling av antalet aktiva licenser. Detta har varit tongivande även i det andra kvartalet. Arbetet med att förstärka breddningen hos befintliga kommunkunder har utvecklats som förväntat under de första sex månaderna. Nya kommunavtal tecknas och under andra kvartalet 2021 har vi kunnat se effekt av det målmedvetna arbetet med att bearbeta beslutsfattare i kommuner utan avtal. Mer säljkapacitet tillsammans med högt uppskattade webinarier kopplade till digitalisering av beroendevården samt bytet av molntjänster till en EU-baserad leverantör har samverkat på ett effektivt sätt. Målsättningen är att denna tillväxt fortsätter i samma eller snabbare takt under resten av året. Vår satsning på projekt för att stärka penetrationen inom regional vård och att etablera nya segment och säljkanaler fortsätter. Utvecklingen av nya marknader och segment löper på bra men har inte omedelbar effekt på säljresultat. Det är vår plan och förhoppning att det kommer ge tydliga resultat senare under året.

 
Antalet aktiva licenser i slutet av andra kvartalet ökade med 8% i Sverige och med 8% totalt jämfört med slutet av första kvartalet 2021. Jämfört med andra kvartalet 2020 är tillväxten 34% i Sverigeoch 39% totalt. Totalt antal aktiva licenser i slutet av andra kvartalet var ca 720. En bra tillväxt och med god förhoppning att fortsätta under året.

Behovet av vårdinsatser för att hantera psykisk ohälsa kommer förstärkas som en effekt av pandemins konsekvenser för samhälle och individ. Sannolikt även för hjälp att behandla beroendeproblematik. Utvecklingen talar för att digitala hjälpmedel kommer få allt större betydelse.

Pandemin har inneburit att efterfrågan på Kontigo Cares digitala eHälsoplattform stärkts. Under det andra kvartalet har ytterligare fem kommunavtal tecknats. Antalet förhandlingar med nya kommuner ökar och underlättas av att Previct sedan mars 2021 levereras via en EU-baserad molntjänstleverantör. Vi gläds extra åt att vi precis tecknat ett nytt avtal med Uppsala kommun som rikets fjärde största kommun och som enligt plan kommer implementeras under hösten.Under det andra kvartalet 2021 uppgick nettoomsättningen till 5,9 miljoner kronor vilket är ca 4% bättre än föregående kvartal och motsvarar en tillväxt på 21% jämfört med samma period 2020.Sett till omsättningen är det andra kvartalet det hittills bästa i Kontigo Cares historia. Ca hälften av tillskottet av nya licenser under kvartalet skedde i juni och påverkade därför inte fullt ut nettoomsättningen för kvartalet, men kommer dock att verka positivt för nettoomsättningen under fortsättningen av året.

Investeringen i förstärkning av säljorganisationen och i utvecklingskapacitet som beslutades i slutet av 2020 påverkar nettoresultatet även i det andra kvartalet. Strategiska projekt och intensivare bearbetning av internationella möjligheter förväntas ge resultat redan under året. Rekryteringen av spetskompetens inom artificiell intelligens har redan inneburit att Previct förstärkts med prediktionskapacitet som hjälper vårdgivaren att uppmärksamma förhöjd risk för återfall. En unik funktionalitet som stärker värdet i Previct i Sverige och internationellt. Resurserna i utvecklingsavdelningen har nu delvis riktats mot det utvecklingsprojekt för drognykterhet som tidigare omnämnts. Möjligheterna med att komplettera Previct med den tänkta funktionen att via pupillavläsning monitorera påverkan av droger är eftertraktat hos alla befintliga kunder och skulle innebära en unik förstärkning av eHälsoplattformen.

På den internationella marknaden fortsätter samarbetet i Finland enligt plan med avtalsreglerade garanterade intäkter under året. I Norge har marknadsintroduktionen i princip pausats i avvaktan på att samhället ska öppna upp och skapa förutsättningar för framåtriktade aktiviteter. Vi är i färd med att genomföra en förnyad analys av den norska marknaden och siktar på att ha en uppdaterad plan för Norge under kommande kvartal. Samarbetet i den nederländska marknaden tillsammans med vår partner MedScaler fortgår. Förutsättningar för ett första pilotprojekt i Nederländerna är goda att startas senare i höst. Utöver dessa länder utvärderar vi möjligheter i andra europeiska marknader i första hand men har även kontakter i Australien som kan leda till kundsamarbeten framöver om rätt förutsättningar infinner sig.

Under andra kvartalet har även investeringar gjorts i utvecklingen av en ny hemsida med tydligare riktning mot de olika målgrupper som Previct riktar sig till. Vidare har investering i ett externt konsultarbete för att dokumentera hälsoekonomiska vinster i en fallstudie skett för att stärka och tydliggöra vinster och fördelar med Previct. Vi ser att båda dessa insatser stärker oss i vår marknadskommunikation med marknad och beslutsfattare.Vi fortsätter att se stora möjligheter till tillväxt och hoppas att möjligheterna till fysiska möten under hösten kommer bidra till att ytterligare sprida Previct inom beroendevården hos befintligaoch nya kunder.

• Kontigo Cares omsättning för det andra kvartalet 2021 uppgick till KSEK 5 952 (4 922). Omsättningen för sexmånadersperioden uppgick till 11 689 (9 482). Tillväxttakten för det första halvåret 2021, jämfört med det första halvåret 2020 uppgick till 23%. Nettoomsättningen per land uppgår till KSEK 11 003 i Sverige, KSEK 677 i Finland och KSEK 9 Norge.

• Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2021 var KSEK -633 (-567) och för sexmånadersperioden KSEK -1 018 (-1 257). Nettoresultatet för det andra kvartalet 2021 uppgick till KSEK -646 (-591) ochför sexmånadersperioden till KSEK -1 046 (-1 306) eller SEK -0,04 (-0,06) per aktie.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det andra kvartalet 2021 till KSEK 1 743 (543) och för sexmånadersperioden till KSEK  2 589 (1 631) eller SEK 0,11 (-0,07) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets slut till KSEK 8 469 (4 153) vilket motsvarar SEK 0,36 (0,18) per aktie.

• Eget kapital uppgick vid periodens utgång till KSEK 18 483 (15 144) eller SEK 0,78 (0,66) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 64 % (63 %).

• Fortsatt stabil licenstillväxt även under andra kvartalet 2021. En större andel i slutet av kvartalet vilket ger genomslag i nettoomsättningen under nästa kvartal. Licenstillväxten på den finska marknaden ökade i enlighet med avtalet under första kvartalet. Nettotillväxten av antalet licenser under kvartalet i den svenska marknaden är 8% jämfört med senaste kvartalsskifte. Jämfört med slutet av andra kvartalet 2020 har licenstillväxten varit 34% i Sverige. Totalt var tillväxten i licenser 8% för andra kvartalet och 39% över de senaste 12 månaderna.

• Rörelseresultatet belastades även under andra kvartalet av de strategiska investeringarna i utökad försäljningskapacitet och satsning på affärsutveckling internationellt samt förstärkning av mjukvaruutvecklingen som skedde i slutet av 2020 och början av 2021. Vidare har investering i marknadsföring och utveckling av ny hemsida samt investering i ett externt konsultarbete för att dokumentera hälsoekonomiska vinster i en fallstudie skett vilka tillsammans tynger resultatet under andra kvartalet 2021.

• De olika typerna av licenser och skiftande prisnivåer i den svenska marknaden beroende på typ av licens, volym och andra villkor, samt distributörprissättningen i Finland och Norge gör att vi frånoch med bokslutskommunikén för 2020, valt att rapportera MRR (MRR = monthly recurring revenue/ månatliga återkommande intäkter som beräknas som genomsnittligt månadspris per licens multiplicerat med totala antalet aktiva licenser). Detta för att tydligare spegla den finansiella utvecklingen för Bolaget. Vid slutet av andra kvartalet 2021 var MRR MSEK 2,02 att jämföra med slutet av första kvartalet 2021 då MRR var MSEK 1,94 (+4,1%). Motsvarande värde i slutet av kvartal 2 2020 var MSEK 1,72 vilket innebär en tillväxt i MRR på 17%.

• I slutet av maj lanserades en ny version av Previct med förstärkt funktion för prediktion av återfall baserad på maskininlärning.

• Kontigo Care står liksom andra företag fortsatt inför utmaningen med spridningen av COVID-19 (Corona-viruset). Vi ser spridningen av viruset i många länder och implementering av åtgärder runtom i världen har införts i olika grad under året för att minska påverkan på samhällen och affärsverksamheter. Per dagen för denna rapports undertecknande har Kontigo Care sett vissa effekter. Leverans från Kina av vissa komponenter till bolagets i Sverige producerade hårdvara försenades i februari och mars och delvis under hösten 2020. Leverans av beställd hårdvara har kunnat ske endast med viss försening under perioden april till juni 2021. Bolaget tar hänsyn till den komponentbrist som påverkat delar av industrin i den fortsatta produktionsplaneringen av den egenutvecklade hårdvaran.

Samtidigt har intresset för digitala vårdverktyg och eHälsoplattformar, inklusive Previct, stärkts på den svenska marknaden och delvis internationellt under året. Möjligheten för bolaget att på sikt gynnas av detta ökade fokus på mobila digitala vårdverktyg inom psykisk ohälsa och missbruksvård är tydlig. Sammantaget har effekterna från pandemin inte haft någon väsentlig negativ inverkan på bolagets verksamhet men det är ännu inte möjligt att uppskatta den slutliga påverkan på bolaget.

 

Rapporten återfinns på bolagets hemsida, se http://ir.kontigocare.com/investor-relations-2/finansiella-rapporter-och-dokument/

För mer information, vänligen kontakta:  Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 27 augusti 2021, kl. 08:30 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.