NIONDE KVARTALET I FÖLJD MED POSITIV TILLVÄXT

VD Ulf Kindefält kommenterar:

Nettoomsättningen under det andra kvartalet är det bästa i bolagets historia och det nionde kvartalet i följd med positiv tillväxt. Totalt har omsättningen vuxit 60% sedan första kvartalet 2020 och med en genomsnittlig tillväxt på 7% per kvartal under samma tid. Tillväxten kommer från ett fortsatt fokus på den svenska kommunmarknaden och med riktade marknadsinsatser mot arbetsgivare i Sverige med konceptet Previct® Work i samarbete med Oriola. Även nya samarbeten utanför kommunmarknaden stärker vår position och bidrar till tillväxten. Vår partner i Finland etablerar sig i de nya välfärdsregionerna i landet och bryter ny mark vilket kommer leda till tillväxt framöver. Pilotprojektet i Nederländerna kommer avslutas under tredje kvartalet och återkopplingen hittills är samstämmigt positiv från klienter och vårdgivare. Vi hoppas förstås på en förlängning och en utökning av samarbetet där.

Under det andra kvartalet 2022 uppgick nettoomsättningen till 7,3 miljoner kronor vilket är ca 7,6 % bättre än föregående kvartal och motsvarar en tillväxt på 22,9% jämfört med samma period 2021.

Under första halvåret 2022 tillkom 134 nya licenser vilket är i nivå med samma period året innan. Den goda bruttomarginalen på mer än 80% och höga skalbarheten ger tydligt utslag i nettoresultatet vilket kan summeras till 1,4 MSEK för de första två kvartalen 2022. Att jämföra med -1,0 MSEK för samma period 2021. Nettotillväxten i antalet licenser blev totalt 9% under andra kvartalet. Ett antal större samarbeten inleddes vilket fick positiv effekt på nettoomsättningen. Flera andra projekt håller på att inledas och visar på sannolik fortsatt positiv tillväxt.

Jämfört med andra kvartalet 2021 är tillväxten i antalet licenser 39%. Totalt antal aktiva licenser i slutet av andra kvartalet var 1001 och antalet kommunavtal 154 varmed Previct® nu erbjuds i 53% av Sveriges kommuner. Intresset är fortsatt starkt för att addera och bredda införandet av digitala tjänster inom beroendevården. Flera digitala och fysiska event har arrangerats under perioden utöver konventionell marknadsbearbetning för att bidra till skalning bland befintliga kunder. Eventen har även bidragit till att attrahera flera nya kunder. Deltagandet under Socialchefsdagarna i Malmö påvisade den höga kännedom som finns om våra lösningar inom beroendevården men förväntas även bidra till att marknadspenetrationen fortsätter i nära framtid.

Den höga skalbarheten med relativt låg kostnad för varje ny licens innebär fortsatt en betydande bruttomarginal vid försäljning av Previct® Alcohol och Previct® Family. Hög kvalitet på mjuk- och hårdvara i kombination med hög effektivitet och produktivitet inom försäljning och support är av stor vikt för de positiva siffrorna.

Antalet Previct® Family ökar i antal och motsvarar nu ca 12% av alla licenser och fortsätter att öka. Andelen 12-månaders abonnemang fortsätter också att växa och är nu ca 79%.

Tillämpning och etableringen av Previct® stärks. Previct® Alcohol och Previct® Family ses alltmer som en naturlig del i kommunernas beroendevård och hos andra fristående aktörer.

Avtalet med Oriola med inriktning mot arbetsgivare har redan genererat klientlicenser och väntas växa i betydelse. Utvecklingen har inte skett i den takt vi haft förhoppningar om. Långsiktigt kommer dock betydelsen av denna kundgrupp öka. En ökande synlighet skapad via olika typer av marknadsaktiviteter har uppnåtts. Den digitala synligheten har ökat markant enligt vår statistik. Aktiviteterna fortsätter under året för att adressera detta segment med en långsiktig ambition att göra Previct® till ett naturligt nytt val i arbetslivet när en rehab-insats krävs till följd av alkoholmissbruk. Målgruppen är stor och vi ser betydande potential att Previct® kommer vara en lösning för många.

Utvecklingen i Finland pågår och A-Klinikka etablerar sig nu som en leverantör av beroendevård i de nya välfärdsregionerna där Previct® är en viktig byggsten i det totala erbjudandet till marknaden. Samarbetet i den tyska och senare baltiska marknaden har skjutits framåt men förhoppningar om etablering av ett pilotprojekt i Tyskland senare i år kvarstår. Tillsammans med det etablerade pilotprojektet i Nederländerna genereras intäkter från dessa länder som möjliggör fortsatt satsning i dessa och nya marknader. Olika initiativ har tagits under våren för att inleda samarbete med utvalda regioner där kommunal och regional beroendevård och psykiatri söker nya samarbetsformer. Detta skapar nya möjligheter att på sikt sprida Previct® till nya patientgrupper som idag inte nås via kommunernas socialtjänst som ju i nuläget är bolagets viktigaste intäktskälla. Riktade insatser pågår och kommer öka i antal och intensitet under detta och kommande år.

Satsningen att investera i den egenutvecklade AI-baserade tekniken för iris- och pupilldetektion fortgår som planerat. Betydande utveckling och förfining av den egenutvecklade tekniken för ögonanalys har skett under kvartalet och den regulatoriska processen gör framsteg. Av regulatoriska och logistiska skäl skjuts den planerade pilotstudien framåt några månader och beräknas starta i slutet av 2022. Strategiskt intressanta kliniker har kunnat identifieras varför förhoppningar om en effektiv och givande klinisk pilotstudie har stärkts under de senaste månaderna.

Vi ser fortsatt stora möjligheter till expansion i den svenska och internationella marknaden och möjlighet att i framtiden erbjuda en unik digital tjänst för förstärkt beroendevård.

Ulf Kindefält, VD, Kontigo Care AB (publ)

  • Monthly Recurring Revenue (MRR) uppgick till 2,46 (2,02) MSEK i slutet av kvartalet. Detta motsvarar en ökning jämfört med föregående kvartal på 4,7% och jämfört med samma kvartal föregående år på 21,8%.
  • Nettoomsättningen uppgick under det andra kvartalet till 7,3 (6,0) MSEK, en ökning jämfört med föregående kvartal på 7,6% och jämfört med samma kvartal föregående år på 22,9%. Nettoomsättningen för halvårsperioden uppgick till 14,1 (11,7) MSEK, en ökning jämfört med samma period föregående år på 20,7%.
  • Rörelseresultatet (EBIT) för det andra kvartalet uppgick till 1,2 (-0,6) MSEK och EBIT-marginalen var 16,4 (neg)%. Rörelseresultatet för halvårsperioden uppgick till 1,4 (-1,0) MSEK och EBITmarginalen var 9,7 (neg)%.
  • Nettoresultatet för det andra kvartalet uppgick till 1,2 (-0,6) MSEK eller 0,05 SEK (-0,03) per aktie. Nettoresultatet för halvårsperioden uppgick till 1,4 MSEK (-1,0) eller 0,06 SEK (-0,04) per aktie. 
  • I andra kvartalet 2022 tillkom ytterligare tre ramavtal med svenska kommuner. Totalt sju nya avtal under 2022.
  • Totalt antal licenser ökade från 922 till 1001 under kvartalet.
  • Ytterligare milstolpar i utvecklingen av applikationen för drognykterhetsmonitorering har nåtts.

Rapporten återfinns på bolagets hemsida, se https://ir.kontigocare.com/finansiella-rapporter-och-dokument/

För mer information, vänligen kontakta:  

Ulf Kindefält, Verkställande direktör

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ulf.kindefalt@kontigocare.com

Anja Peters Ohlsson, CFO och IR-ansvarig

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ir@kontigocare.com eller anja.peters@kontigocare.com

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 26 augusti 2022, kl. 08:30 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.