BÅDA DROGSTUDIERNA GENOMFÖRDA

VD Ulf Kindefält kommenterar:

Under det senaste året har företaget utökat användningen av artificiell intelligens. Avancerad AI har utvecklat och förfinat den avancerade ögonanalys som utgör grunden för vår nya drogdetektionstjänst. Bolagets utvecklingsavdelning har successivt byggt kunskap och nyttjat avancerad AI-metodik för att skapa viktiga algoritmer. Det har gjort den mobiltelefonbaserade applikationen för drognykterhetsanalys allt snabbare och alltmer precis. Den nya tekniken har tillämpats i de just avslutade kliniska studierna. Den kommer att kunna integreras i vår existerande eHälsoplattform Previct. Beslut om kommande steg beräknas kunna tas i september. I det ingår att avgöra slutlig utformning av en färdig första version av produkt och planering av marknadsintroduktion. Möjlighet att addera denna funktionalitet till Previct® kommer ha stor betydelse för kommande expansion och tillväxt.

Nettoomsättningen i den befintliga verksamheten var -0,2% jämfört med samma kvartal föregående år och +3,1% jämfört med föregående kvartal. Vi ser att det ekonomiska klimatet i samhället påverkar såväl vård som socialtjänst negativt och investeringar uteblir hos vissa aktörer. Konsekvenserna kan bli både försämrad vårdkvalitet och ökade kostnader. Totala antalet licenser föll från 956 till 893 under kvartalet Två av våra större aktörer avslutade samarbetet vilka motsvarade 90% av bortfallet. Omorganisation och besparingsbeting är specifika orsaker till de avslutade samarbetena, detta trots mycket goda kliniska resultat enligt vittnesmål från både användare och klienter. En aktiv bearbetning av nya kunder och samarbetspartners pågår för att ersätta tapp av licenser så att fler patienter skall få tillgång till Previct.

Samtidigt har vi under kvartalet tecknat avtal med en större kommun i Sverige på mer än 100 000 invånare. Avtalet sträcker sig över 4 år. Totalt slöt vi fyra nya kommunavtal under kvartalet och åtta nya under det första halvåret – ett tecken på att det fortfarande finns stort intresse att börja tillgodogöra sig de stora möjligheterna med digital beroendevård. Långt gångna diskussioner pågår med ett stort antal kommuner. Vi räknar med ett antal nya avtal under hösten. Ytterligare ett avtal med en kommun på 50 000 invånare tecknades i juli.

Vår strategiska bearbetning av den regionala marknaden, som om några år kommer att bli viktig på grund av politiska beslut, har givit oss mycket ny kunskap och utökade nätverk under perioden.

Vårt deltagande i Psykiatridagarna i Göteborg och i Stockholm har varit givande. Vi medverkade i Almedalen tillsammans med Uppsala universitet vilket gav oss möjligheter att sprida kunskap om möjligheterna med AI inom beroendevården. Kontigo fick viktig uppmärksamhet av politiker och ledare och kunde belysa vad som krävs av samhället för att kunna tillgodogöra sig möjlighet till ökad effektivitet och produktivitet med digitala lösningar och AI i synnerhet. Vår åsikt är dock att det behövs betydligt mer politisk styrning och kommunalt och regionalt ledarskap i kombination med nya ersättningsmodeller. Insikten om digitaliseringens och AIs möjligheter att förbättra patienternas hälsa och aktörernas ekonomi är alltjämt alltför låg. Kontigo planerar ett antal viktiga möten för att diskutera dessa frågor vidare inom regional vård under hösten.

Vårt samarbete med A-Klinikka i Finland har som meddelades tidigt i juli sagts upp, men kommer fortlöpa under resten av året. En stor omorganisation, inklusive VD-byte, med efterföljande omstrukturering av A-Klinikkas hela verksamhet, var skälet till att företaget beslutade att avsluta samarbetet med Kontigo Care. Nettoomsättningen hänförlig till den finska marknaden har motsvarat 1,8 MSEK per år för Kontigo Care, vilket under 2022 innebar ca 6% av nettoomsättningen. Finland har dock fortsatt stor potential, speciellt sedan landet skapat nya välfärdsregioner. Vi har spontant kontaktats av Previctanvändare i Finland som önskar fortsätta med vår produkt och vi har konkreta samtal med olika potentiella nya samarbetspartner i Finland. Vår avsikt är att under hösten kunna presentera ett alternativ för de kunder och klienter som dagligen använder Previct i Finland.

Utvärderingen av nya internationella marknader fortgår men inga beslut har tagits om etableringar och investeringar. Fokus är nu på Sverige och en nyetablering i Finland. Samarbetet med vår partner Medscaler i Nederländerna fortsätter dock och vi undersöker tillsammans olika alternativ i en marknad som har god potential för digitala lösningar inom psykiatri och beroendevård.

I Sverige fortsätter insatserna för expansion till fler kommuner och fler användare hos befintliga kunder, samtidigt som dialog och samarbeten inletts med ett flertal regioner. Fokus är på tillväxt i licenser och nettoomsättning.

Den viktiga transitionen från MDD till det regulatoriska regelverket inom MDR för vår medicintekniskt klassade lösning fortlöper enligt planerna. En viktig fas inleddes i början av augusti 2023, då den första delen av den viktiga dokumentation som ska presenteras, överlämnades till Notified Body TüV Sud.

Koncernen gör ett negativt resultat för andra kvartalet 2023 på -0,5 miljoner kronor som en följd av att resultatet belastats med engångskostnader om 0,8 miljoner kronor för den obligatoriska anpassningen till det regulatoriska regelverket i MDR-kraven. Engångskostnader för transitionen till MDR väntas även under de kommande kvartalen men kommer att avvecklas fr o m första kvartalet 2024 då projektet går in i en mer normal regulatorisk förvaltning.

Den som följer samhällsdebatten och inläggen från debattörer, myndigheter och opinionsbildare finner att alla är överens om att digitaliseringsmöjligheter måste börja tillämpas i större skala i Sverige för att vården ska kunna hantera ökande behov och ansträngda resurser. Tyvärr sker utvecklingen inte i den takt som önskas. Förhoppningen är att politiker och beslutsfattare successivt får ökade insikter och underlag för att agera och besluta om en bestående förändring.

Kontigo Care är fortsatt ett eHälsobolag som sticker ut med positivt kassaflöde från den löpande verksamheten. Möjligheterna för fortsatt expansion av digitala hjälpmedel i den sektor där Kontigo Care är aktivt är endast i sin linda. Hög skalbarhet – nya applikationsområden och nya marknader – i kombination med återkommande abonnemangsintäkter, ger Kontigo Care goda utsikter för framtiden när vården väljer att ta del av digitaliseringsmöjligheter fullt ut.

Ulf Kindefält, VD, Kontigo Care AB (publ)

  • Monthly Recurring Revenue (MRR) uppgick till 2,38 (2,46) MSEK i slutet av kvartalet. Detta motsvarar en förändring jämfört med föregående kvartal på -3,3% och jämfört med samma kvartal föregående år på -3,3%.
  • Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 7,3 (7,3) MSEK, en förändring jämfört med föregående kvartal på +3,1% och jämfört med samma kvartal föregående år på -0,2%. Nettoomsättningen för halvårsperioden uppgick till 14,4 (14,1) MSEK, en ökning jämför med samma period föregående år på 1,9%.
  • Rörelseresultatet (EBIT) för det andra kvartalet uppgick till -0,4 (1,2) MSEK och EBIT-marginalen var -5,1 (16,4)%. Rörelseresultatet för halvårsperioden uppgick till -0,8 (1,4) MSEK och EBIT-marginalen var -5,7 (9,7)%.
  • Nettoresultatet för det andra kvartalet uppgick till -0,5 (1,2) MSEK eller -0,02 (0,05) SEK per aktie. Nettoresultatet för halvårsperioden uppgick till -1,0 (1,4) MSEK eller -0,04 (0,06) SEK per aktie.
  • Utvecklingen av Kontigos nya AI-baserade tjänst, som möjliggör ögonbaserad detektion av droger, fortskrider i snabb takt. Två kliniska studier har genomförts under kvartalet, i Leiden i Nederländerna och i Region Uppsala. De avslutas formellt i augusti och slutresultaten föreligger i september, varefter företaget beräknar att kunna fatta beslut om kommersiell lansering.
  • Totalt antal licenser minskade från 956 till 893 under kvartalet. Minskningen avsåg Sverige.
  • MRR minskade från 2,46 MSEK till 2,38 MSEK under kvartalet.
  • Fyra nya kommunavtal tillkom under andra kvartalet.

Rapporten återfinns på bolagets hemsida, se https://ir.kontigocare.com/finansiella-rapporter-och-dokument/

För mer information, vänligen kontakta:  

Ulf Kindefält, Verkställande direktör

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ulf.kindefalt@kontigocare.com

Anja Peters Ohlsson, CFO och IR-ansvarig

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ir@kontigocare.com eller anja.peters@kontigocare.com

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 22 augusti 2023, kl 08:30 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gamble, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.