Omsättningen fördubblas under det första kvartalet, VD Henrik Nordlindh kommenterar: Vår intensiva marknadsbearbetning fortsatte under det första kvartalet 2017, vilket ledde till att vår omsättning ökade med 99 % jämfört med föregående kvartal. Vår avtalsportfölj har under fem månader tredubblats till 37 svenska kommuner som tillsammans har en befolkningsmängd om nästan 1 100 000 invånare. Statistik visar […]

Omsättningen fördubblas under det första kvartalet, VD Henrik Nordlindh kommenterar:

Vår intensiva marknadsbearbetning fortsatte under det första kvartalet 2017, vilket ledde till att vår omsättning ökade med 99 % jämfört med föregående kvartal. Vår avtalsportfölj har under fem månader tredubblats till 37 svenska kommuner som tillsammans har en befolkningsmängd om nästan 1 100 000 invånare. Statistik visar att av dessa invånare är cirka 32 000 alkoholister och cirka 108 000 högriskkonsumenter. I januari tecknade vi ett viktigt avtal med Stordala vård och omsorg, som är en snabbt växande vårdgivare inom beroendeproblematik, och i april slöt vi ett samarbetsavtal med Nämndemansgården som är Nordens största behandlingsföretag inom beroende. Marknadsframgångarna återspeglades i vår resultaträkning, och det är andra kvartalet i följd som vår kvartalsomsättning ökar med över 90 %.

En av nycklarna till lönsamhet är att så snabbt som möjligt få våra befintliga kunder att öka sin användning av vår eHälsolösning. Idag använder till exempel våra kommunkunder i genomsnitt cirka 4 enheter per kommun, men långsiktigt uppskattar vi potentialen till cirka 20 enheter per kommun. Redan idag beräknas alltså vår befintliga avtalsportfölj på längre sikt räcka för att nå de 700 enheter som vi har kommunicerat innebär break-even för bolaget. Även om detta är en process som kommer att ta tid på grund av de naturliga trögheterna i våra kunders besluts- och implementeringsprocesser, så är det min tydliga uppfattning att det inte är en fråga om vi når detta mål, utan istället när vi når det. 

Det är självfallet också viktigt att vi fortsätter att ta in nya kunder. Vi hoppas på sikt att kunna täcka in en betydande andel av de 290 kommuner som finns i Sverige. Fortfarande återstår cirka 90 % av den kommunala marknaden, större delen av företagshälsovården, majoriteten av Sveriges drygt 200 behandlingshem och ett flertal privata vårdgivare. Det finns alltså förutsättningar för en längre period av tillväxt.

Vi har också påbörjat en kartläggning av ett flertal geografiska marknader och den kommer att ligga till grund för vår kommande internationella expansion. Vi är säkra på att våra lösningar kan rädda många liv även utanför Sverige.

I ett utvecklingsperspektiv präglas 2017 av en teknisk övergång från enbart en produkt för vård av alkoholberoende till leverans av en eHälsoplattform som består av lösningar för flera olika typer av beroenden. Centralt är våra molnbaserade algoritmer som i takt med att vi får in mer individdata med allt större precision kan förutsäga en individs återfall i god tid innan det inträffar. Vi är övertygade om att en eHälsoplattform som levererar avancerade prediktiva analyser understödda av artificiell intelligens, är en viktig faktor för att säkerställa Kontigo Cares långsiktiga framgång.

Med detta sagt så är det sällan jag har sett ett bolag med en så stor långsiktig potential och med en så stark vilja att förändra en hel sektor som Kontigo Care!

Henrik Nordlindh, VD, Kontigo Care AB (publ)


 • Kontigo Cares omsättning för det första kvartalet 2017 uppgick till KSEK 881 (193). Tillväxttakten under det första kvartalet 2017, jämfört med det fjärde kvartalet 2016 uppgick till 99 %.  
 • Rörelseresultatet för det första kvartalet 2017 var KSEK -4 059 (-4 933). Nettoresultatet för det första kvartalet 2017 uppgick till KSEK -4 099 (-4 972) eller SEK -0,26 (-1,12) per aktie.  
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det första kvartalet 2017 till KSEK -4 097 (-5 187) eller SEK -0,26 (-0,83) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets slut till KSEK 5 923 (vid föregående årsskifte 10 241) vilket motsvarar SEK 0,37 (0,65) per aktie.
 • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till KSEK 14 119 (vid föregående årsskifte 18 218) eller SEK 0,89 (1,15) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 65 (71) procent.  
 • I januari 2017 lämnade Kontigo Care en kommentar avseende den kommersiella utvecklingen i Bolaget. Bland annat informerades det om att Bolaget under december 2016 slutit avtal med tio nya kommuner om leverans av Kontigo Cares vårdsystem TripleA med ett icke definierat ordervärde, då avropen av TripleA sker löpande. I en separat pressrelease i januari 2017 informerade Bolaget vidare att man tecknat avtal om TripleA med Stordala Vård & omsorg, som är ett utbildnings- och vårdföretag.
 • I januari 2017 informerade Kontigo Care att man avslutat patientrekryteringsfasen avseende det Vinnovafinansierade forskningsprojektet som huvudsakligen syftar till att erhålla klinisk verifiering av Kontigo Cares vårdsystem TripleA, samt att en stor mängd data har och fortsätter att samlas in och bearbetas.
 • I februari 2017 informerade Kontigo Care om utvärderingen av det pilotprojekt som Socialförvaltningen i Uppsala kommun har genomfört under perioden februari – juli 2016 för platsobundna nykterhetstester i kommunal verksamhet. Sammantaget visade utvärderingen att TripleA uppfattas positivt av såväl handläggare som klienter, samt att systemet medför positiva samhällsekonomiska effekter för samhället i stort.
 • I februari, mars och efter periodens slut, i april och i inledningen av maj 2017 (se ”händelser efter periodens slut”), kommunicerade Kontigo Care i flera separata pressmeddelanden att 18 ytterligare kontrakt slutits med kommuner avseende leverans av TripleA. Inkluderat tidigare kommunkontrakt har Kontigo Care efter dessa avtal kontrakt med totalt 37 kommuner som tillsammans omfattar 1 080 000 invånare, motsvarande 10,8 % av Sveriges befolkning.
   

Händelser efter periodens slut

 • I april 2017 informerade Kontigo Care om en ändring av Bolagets finansiella kalender innebärande en tidigareläggning av de planerade rapportdatumen för bolagets kvartalsrapporter under 2017. Tidigareläggningen föranleddes av en önskan om att utöka transparensen gentemot aktiemarknaden och Bolagets övriga intressenter.
 • I april 2017 informerade Kontigo Care att man slutit avtal med Nordens största behandlingsföretag inom beroende, Nämndemansgården i Sverige AB (”Nämndemansgården”) om leverans av TripleA. Leveransen kommer bland annat att ske inom ramen för Nämndemansgårdens nya produkt Absolute Secure som Kontigo Care och Nämndemansgården har skapat tillsammans. Avtalet med Nämndemansgården löper tills vidare och antalet TripleA-enheter som kommer att avropas är avhängigt av hur Absolute Secure mottas på marknaden, varför de ordervärden avtalet innebär för Kontigo Care ännu inte kan kvantifieras.
 • I april 2017 informerade Kontigo Care om att Bolaget säkerställt finansiering för fortsatt expansion av bolagets verksamhet, i form av ett låneavtal om 6 MSEK med en liten grupp kvalificerade investerare. Lånet har en löptid om ett (1) år räknat fr.o.m. den 3 maj 2017 och löper till marknadsmässiga villkor.
   
 • I april och i inledningen av maj 2017 informerade Kontigo Care i tre pressmeddelanden att man tecknat avtal med ytterligare sju svenska kommuner för leverans av TripleA. De sju kommunerna har tillsammans 109 000 invånare och inkluderat tidigare kommunkontrakt har Kontigo Care efter dessa avtal kontrakt med totalt 37 kommuner som tillsammans omfattar 1 080 000 invånare.

 Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida www.kontigocare.com under Investor Relations – Finansiella rapporter och dokument. 


Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2017 klockan 08.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Annika Johansson, IR-ansvarig och bolagsjurist, Kontigo Care AB
Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post: ir@kontigocare.com