STARK START PÅ 2020

VD Ulf Kindefält kommenterar: 

Det första kvartalet präglas av ett ökat intresse för Kontigo Care’s digitala eHälsoplattform Previct. Totalt nio nya kommuner har startat upp i första kvartalet 2020 och ett betydande antal av befintliga kommunkunder har utökat nyttjandet av Previct i beroendevården. Några kommuner har, som tidigare konstaterats, minskat antal aktiva licenser för att skapa kortsiktiga besparingar, medan majoriteten av våra kommunkunder istället bekräftar att de ser Previct som ett effektivt sätt att bedriva beroendevård och att det dessutom innebär besparingar i socialtjänstens utgiftsbudget.

Under första kvartalet 2020 uppgick Kontigo Cares nettoomsättning till 4,6 miljoner kronor vilket innebär en tillväxt med 14 % jämfört med samma period 2019. Det första kvartalet 2020 visade en ca 2% svagare nettoomsättning jämfört med sista kvartalet 2019 beroende på en minskning av antalet licenser i december vilket påverkade omsättningen negativt i början på det nya året. Omsättningen i första kvartalet 2020 är dock i nivå med föregående kvartal tack vare en stark tillväxt i antalet licenser under januari och februari och i synnerhet i slutet av perioden vilket väntas få större genomslag i omsättningen de kommande månaderna. Vi ser fram mot en fortsatt positiv resultatutveckling.

Vi har idag ca 450 licenser på den svenska marknaden och avtal med inte mindre än 123 av Sveriges 290 kommuner vilket ger en god grund för tillväxt. Den negativa utvecklingen av antal licenser i slutet av 2019 vändes till ett tydligt nettotillskott av nya licenser i kvartalet och speciellt i mars. Ökningen av antal kommunavtal i perioden och flera väntade nya kommunavtal gör att vi räknar med en fortsatt positiv tillväxt av antalet licenser även under andra kvartalet 2020. Den pågående utvecklingen i samhället och specifikt i kommunsektorn, som konsekvens av pågående pandemi, innebär dock en viss osäkerhet avseende den kommunala ekonomin. Sammantaget skapar dock utvecklingen mot färre fysiska möten ett ökat intresse för digitala vårdverktyg inom sjukvården, och vi märker tydligt ökat intresse för Previct som vi hoppas kommer generera en positiv stabil tillväxt i verksamheten i kontrast till många andra sektorer i samhällsekonomin.

I slutet av kvartalet började konsekvenser av den pågående Corona-pandemin märkas i vår verksamhet och speciellt i vår marknadsbearbetning.  Antalet fysiska kundmöten har minskat kraftigt fr o m mitten av mars men till största delen ersatts av digitala möten och utbildningsinsatser. Även våra kunders möten med klienter har minskat, vilket inneburit att vi utökat vårt serviceerbjudande att även omfatta teknisk support direkt till klienter när ansvarig behandlare så önskar. Vår egenproduktion av alkoholmätare säkrades tidigt i kvartalet och ger oss goda möjligheter att möta en ökad efterfrågan under det kommande halvåret, även för att täcka efterfrågan i våra internationella marknader i Norge och Finland och nyligen tillkommande Nederländerna. Affärsutvecklingen i dessa länder är i olika faser och påverkas på olika sätt av den pågående pandemin. Intresset för digitala vårdlösningar ökar dock i samtliga länder som effekt av de konsekvenser som Corona-krisen skapat. Sammanfattningsvis ser vi goda möjligheter att den digitala utvecklingen som accelererat i spåret av pandemin verkar positivt för eHälsolösningar inom sjukvården och även för Previct.

Samarbetet med konsultbolaget Acceptus fortgår med målsättning att tillsammans skapa breddinförande i utvalda kommuner under året. Möjligheterna och takten i detta samarbete påverkas dock av rådande samhällskris, men vi ser flera potentiella samarbetsprojekt framför oss där vår gemensamma kompetens stärker vårt totala erbjudande och skapar goda förutsättningar för ett breddinförande och uppskalning.

På den internationella marknaden har pilotprojektet i Finland med den rikstäckande aktören A-klinikka fortsatt på ett positivt sätt trots utmaningarna som Corona-krisen inneburit i slutet av perioden och som försvårat bearbetningen av marknaden. Intresset är fortfarande starkt och förhoppningarna om en positiv utveckling kvarstår. Förutsättningarna i Norge är liknande där dock marknadsintroduktionen inte hunnit lika långt som i Finland och som därför påverkas mer än i Finland av pandemin. Arbetet med att formalisera vårt samarbete i ett distributöravtal fortgår dock som planerat.

Intresset i andra marknader är fortsatt tydligt och vi ser fram mot att successivt sprida Previct till andra marknader under de kommande åren. I rådande läge sker detta selektivt avseende val av nya marknader och avvägt mot resurser och medel. I april (se Händelser efter periodens slut) har ett marknadsutvecklingssamarbete dock inletts med affärskonsultbolaget MedScaler i Nederländerna i syfte att introducera Previct på den nederländska marknaden. Corona-krisen sätter press på hälso- och sjukvården i alla drabbade länder. Psykiatri och beroendevården påverkas tydligt då fysiska möten mellan klient och terapeut minimerats eller inte är möjliga alls. Vi bedömer därför tillsammans med MedScaler att efterfrågan på eHälsolösningar i Nederländerna förstärkts som en konsekvens av rådande situation och i synnerhet för en lösning som Previct. Nederländerna har även en god digital mognad och ett ersättningssystem som underlättar att införa digitala vårdverktyg som Previct. Vi arbetar intensivt tillsammans med MedScaler i olika insatser och med de anpassningar som krävs för att nå ut i marknaden. Utöver arbetet med att addera ytterligare ett språk till de redan befintliga svenska, finska, norska och engelska är vi i slutfasen på den release som bland annat kommer hantera den administrativa delen av ett distributörsamarbete. En förutsättning för effektiv skalning av licenshantering i den molnbaserade licensmodellen. Under första kvartalet 2020 har även en IOS-version av Previct lanserats för att framöver även möjliggöra nyttjandet av Apple iPhone. Utvecklingsarbetet är i sin slutfas för en version som även tillåter nykterhetstest. Med detta på plats ges större möjlighet för vidare skalning av Previct till nya marknader och en annan kategori av användare.

Under perioden har investeringar skett i befintliga alkoholmätare för att stärka tillgången till hårdvara och samtidigt möjliggöra en justering av avskrivningstiden från 24 månader till 48 månader. Vidare har utvecklingsarbetet, utfört av en extern teknisk samarbetspartner, avseende anpassning av alkoholmätare för Apple iPhone pågått, vilket även det belastat resultatet i första kvartalet. Rensat för dessa engångsposter visar den underliggande löpande verksamheten positivt rörelseresultat.

Utvecklingen av bolagets försäljning och det positiva gensvaret vi får från marknaden på daglig basis, även under rådande kris, tillsammans med de nya möjligheter som den senaste produktutvecklingen innebär gör att jag, styrelsen och personalen i bolaget ser fram mot fortsättningen av 2020 med tillförsikt.

Ulf Kindefält, VD, Kontigo Care AB (publ)

 

  • Kontigo Cares omsättning för det första kvartalet 2020 uppgick till KSEK 4 561 (3 991). Tillväxttakten under kvartalet, jämfört med 2019 uppgick till 14%.

  • Rörelseresultatet för det första kvartalet 2020 var KSEK -690 (-779). Nettoresultatet för det första kvartalet 2020 uppgick till KSEK -716 (-816) eller SEK -0,03 (-0,04) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det första kvartalet 2020 till KSEK    1 088 (-895) eller SEK 0,05 (-0,04) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets slut till KSEK 5 846 (7 177) vilket motsvarar SEK 0,25 (0,31) per aktie.
  • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till KSEK 15 705 (16 903) eller SEK 0,68 (0,73) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 64 % (66 %).
  • Under första kvartalet 2020, slöt Kontigo Care avtal med sammanlagt 9 kommuner avseende leverans av Bolagets eHälsoplattform Previct®. Bolaget har efter detta, avtal med 42% av Sveriges kommuner – totalt 123 svenska kommuner – och omfattar cirka 3,7 miljoner invånare, d.v.s. cirka 37 % av Sveriges befolkning.
  • I mars publicerades en forskningsrapport baserat på tidigare studie utförd i samarbete med Uppsala Universitet som visar att tillämpning av Previct skapar ökad nykterhet.
  • Kontigo Care står liksom andra företag för närvarande inför utmaningen med spridningen av COVID-19 (Corona-viruset).  Vi ser spridningen av viruset i många länder och implementering av åtgärder runt om i världen har påbörjats för att minska påverkan på samhällen och affärsverksamheter. Per dagen för denna delårsrapport undertecknande har Kontigo Care sett vissa effekter. Leverans från Kina av vissa komponenter till bolagets i Sverige egenproducerade hårdvara försenades i februari och mars. I nuläget bedömer vi att ytterligare försening inte är aktuell som kan försena kommande planerad leverans av nyproduktion i andra kvartalet. Vidare vidtogs åtgärder tidigt för att säkra tillgång av hårdvara för att säkra Bolagets behov under de första kvartalen 2020. Kontigo Care arbetar aktivt för att dämpa effekterna genom distansarbete för Bolagets medarbetare för att minimera risken för spridning av smitta mellan personal. Vidare genom att t ex bistå våra kunder med extra distanssupport direkt till klient vid behov för att underlätta för kommunernas öppenvård. Bolagets licensmodell med löpande avtal och automatisk förlängning till svenska kommuner gör att vi hittills inte kunnat se någon minskning av intäkterna. Intresset för digitala eHälsolösningar inklusive Previct har stärkts i den svenska marknaden och delvis internationellt under de senaste månaderna. Möjligheten för bolaget att på sikt stärkas av detta ökade fokus på mobila digitala vårdverktyg är reellt, samtidigt som vi inte kan förutse hur marknaden och samhällsekonomin kommer utvecklas. Det är för närvarande omöjligt att uppskatta den slutliga påverkan på bolaget.
  • I april meddelades att ett samarbete inletts med affärsutvecklingsbolaget MedScaler för att introducera Previct på den nederländska marknaden.
  • I april 2020 beslutade styrelsen att flytta fram årsstämman till måndag 29 juni, 2020. Årsstämman var tidigare planerad att hållas den 25 maj, 2020. Skälet till beslutet att senarelägga årsstämman är att styrelsen bedömer att möjligheten att hålla en fysisk årsstämma därmed ökar.

Rapporten återfinns på bolagets hemsida, se http://ir.kontigocare.com/wp-content/uploads/kontigo-care-delarsrapport-q1-2020.pdf

För mer information, vänligen kontakta:  Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 15 maj 2020, kl. 08:30 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.