FORTSATT GOD LICENSTILLVÄXT UNDER FÖRSTA KVARTALET

VD Ulf Kindefält kommenterar: 

Starten på det nya året har varit intensiv med många och viktiga kundevent och en god utveckling av antalet aktiva licenser. Organisationen stärktes i slutet av 2020 med rekryteringen av ytterligare en säljare samt att en affärsutvecklingsroll tillsattes. Detta har inneburit att intensiteten i att bredda införandet av Previct hos befintliga kunder har kunnat ökas. Vidare har flera intressanta projekt aktiverats för att stärka penetrationen inom regional vård och att etablera nya segment och säljkanaler. Både skalningen av den befintliga marknaden och utvecklingen av nya marknader och segment löper på bra men har inte omedelbar effekt på säljresultat. Det är vår plan och förhoppning att det kommer ge tydliga resultat senare under året. 

Antalet aktiva licenser i slutet av första kvartalet ökade med 8% i Sverige och med 17% totalt. Jämfört med första kvartalet 2020 är tillväxten 33% i Sverige och 38% totalt. Totalt antal aktiva licenser i slutet av första kvartalet var ca 680. En bra tillväxt och med god förhoppning att fortsätta under året.

Tydliga tecken finns på att behovet av vårdinsatser för att hantera psykisk ohälsa kommer förstärkas som en effekt av pandemins konsekvenser för samhälle och individ. Sannolikt även för hjälp att behandla beroendeproblematik.

Förtjänsten med digitala vårdmöten och vårdverktyg uppmärksammas av allt fler. Våra webinarier och andra digitala kundmöten behandlar och sprider de goda erfarenheter som så många av våra kunder kan berätta om. Även tidigare Previct-brukare har vid ett flertal tillfällen bidragit med sina erfarenheter och vi hoppas att dessa typ av vittnesmål kommer förmedlas alltmer under de kommande månaderna och stärka befintliga och nya kunder i skalningen av digital beroendevård.

Pandemin har inneburit att efterfrågan på Kontigo Cares digitala eHälsoplattform stärkts. Under det första kvartalet har dock endast ett ytterligare kommunavtal tecknats. Antalet nya förhandlingar med nya kommuner har dock ökat men har tydligt påverkats av debatten kring Schrems II domen, inverkan av Cloud Act och till GDPR-efterlevnad i stort, och därmed pausat och försenat nya avtal. Under hösten ökade oron i offentlig sektor relaterat till dessa frågor. Därför inledde företaget en process för att flytta Previct till en svenskbaserad molntjänst utan exponering mot CloudAct och godkänd enligt tolkningen av Schrems II domen. Flytten till den svenska molntjänstleverantören Binero kunde planenligt ske i slutet av mars och har sedan dess påverkat flera kunddialoger i en positiv riktning. Vår tro är att vi inom kort kan se effekterna av denna investering i tillkommande nya kundavtal.

Under det första kvartalet 2021 uppgick nettoomsättningen till 5,7 miljoner kronor vilket är ca 1% bättre än föregående kvartal och motsvarar en tillväxt på 26% jämfört med samma period 2020.Sett till omsättningen är det första kvartalet det hittills bästa i Kontigo Cares historia. Beaktande rådande omständigheter som pandemin skapar och den påverkan som den publika sektorns oro kring datasäkerhet skapat under de senaste två kvartalet är utfallet stabilt. Tillskottet av nya licenser under kvartalet skedde i mars månad och påverkade därför inte fullt ut nettoomsättningen förkvartalet, men kommer dock att verka positivt för nettoomsättningen under fortsättningen av året.

Nettoresultatet för det första kvartalet påverkades av större personalkostnad hänförliga till de strategiska rekryteringar som skett till följd av den tillväxtplan som implementerades i slutet av2020. Det emissionskapital som tillfördes Bolaget i kvartalet säkerställer god likviditet under året och ger förutsättningar för att investera i vidare utveckling av Previct – för att stärka befintlig lösning riktat mot regional vård, möta internationella förväntningar och att fortsätta utvecklingen av den tidigare omnämnda applikationen för mäta drognykterhet via analys av ögats iris och pupill.

På den internationella marknaden fortsätter samarbetet i Finland enligt plan med avtalsreglerade garanterade intäkter under året. I Norge har marknadsintroduktionen i princip pausats i avvaktan på att samhället ska öppna upp och skapa förutsättningar för framåtriktade aktiviteter. Vi är i färd med att genomföra en förnyad analys den norska marknaden. Samarbetet i den nederländskamarknaden tillsammans med vår partner MedScaler fortgår. Ett mindre antal potentiella samarbeten har selekterats och prioriteras för att förhoppningsvis leda till pilotprojekt. Förutsättningarna för Previct i Nederländerna är goda tack vare välorganiserad beroendevård, utbyggd digital infrastruktur och utvecklade ersättningssystem vilket gynnar en etablering av digitala vårdverktyg inom beroendevården. 

Jag och Kontigos starka team ser fram mot att utveckla och skala upp nyttjandet av Previct inom svensk och internationell beroendevård och ser fram mot möjligheter och utmaningar under året som kommer.

Ulf Kindefält, VD, Kontigo Care AB (publ)

 • Kontigo Cares nettoomsättning för det första kvartalet 2021 uppgick till KSEK 5 736 (4 561). Tillväxttakten för kvartalet jämfört med samma period 2020 uppgick till 26 procent. Nettoomsättningen per land uppgår till KSEK 5 390 i Sverige, KSEK 340 i Finland och KSEK 6 i Norge. Bolaget har inte tidigare redovisat separat nettoomsättning för internationella intäkter.
 • Rörelseresultatet för det första kvartalet 2021 var KSEK -385 (-690). Nettoresultatet för det första kvartalet 2021 uppgick till KSEK -400 (-716) eller SEK -0,02 (-0,03) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det första kvartalet 2021 till KSEK 846 (1 088) eller SEK 0,04 (0,05) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets slut till KSEK 8 529 (5 846) vilket motsvarar SEK 0,36 (0,25) per aktie.
 • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till KSEK 19 099 (15 705) eller SEK 0,80 (0,68) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 67 % (64 %).
 • Licenstillväxten har varit god under det första kvartalet 2021. Största delen tillkom i slutet av kvartalet varför detta inte får större genomslag i nettoomsättningen för kvartalet. Licenstillväxten på den finska marknaden ökade i enlighet med avtalet under första kvartalet. Nettotillväxten av antalet licenser under kvartalet i den svenska marknaden är 8% högre jämfört med senaste kvartalsskifte. Jämfört med slutet av första kvartalet 2020 har licenstillväxten varit 33% i Sverige. Totalt var tillväxten i licenser 17% för första kvartalet och 38% över de senaste 12 månaderna.
 • De olika typerna av licenser och skiftande prisnivåer i den svenska marknaden beroende på typ av licens, volym och andra villkor, samt distributörprissättningen i Finland och Norge gör att vi från och med föregående delårsrapport, valt att rapportera MRR (MRR=monthly reccurring revenue/ månatliga återkommande intäkter som beräknas som genomsnittligt månadspris per licens multiplicerat med totala antalet aktiva licenser). Detta för att tydligare spegla den finansiella utvecklingen för Bolaget. Vid slutet av första kvartalet 2021 var MRR 1,94 MSEK att jämföra med slutet av 2020 då MRR var 1,86 MSEK (+4,3%). Motsvarande värde i slutet av kvartal 1 2020 var MSEK 1,64 vilket innebär en tillväxt i MRR på 18%. 
 • Under första kvartalet 2021 tillkom ytterligare ett ramavtal med en svensk kommun. Totalt 135 avtal motsvarande 46% av Sveriges kommuner och som tillsammans omfattar ca 3,9 miljoner invånare. Under april (se ”Händelser efter periodens slut”) tillkom ytterligare ett kommunavtal. Således totalt 136.
 • I februari meddelades att styrelsen för Kontigo Care AB, med stöd av bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman den 29 juni 2020, beslutat om en riktad nyemission av 750 000 aktier till en teckningskurs om 5,50 kronor per aktie, vilket innebar att Bolaget tillfördes ca 4,1 miljoner kronor före transaktionskostnader. Nyemissionen riktades till SQUAD Green Balance (Axxion S.A.), en fond förvaltad av Discover Capital GmbH, Augsburg, Tyskland. Discover Capital (https://discovercapital.de) vilket är en tysk kapitalförvaltare med ca €750 miljoner under förvaltning. Fonden ägde sedan tidigare 750 000 aktier i Kontigo Care.
 • Under det första kvartalet har en flytt av Bolagets eHälsolösning Previct skett till den svenska molntjänstleverantören Binero. Projektet har engagerat utvecklingsavdelningen under perioden december 2020 till mars 2021. Osäkerhet kring datasäkerhet och uppfyllelse av krav enligt t ex Schrems II domen och relaterat till Cloud Act och GDPR har eliminerats tack vare flytten.
 • Kontigo Care står liksom andra företag för närvarande inför utmaningen med spridningen av COVID-19 (Corona-viruset). Vi ser spridningen av viruset i många länder och implementering av åtgärder runt om i världen har införts i olika grad under året för att minska påverkan på samhällen och affärsverksamheter. Per dagen för denna rapports undertecknande har Kontigo Care sett vissa effekter. Leverans från Kina av vissa komponenter till bolagets i Sverige producerade hårdvara försenades i februari och mars och delvis under hösten 2020. Leverans av beställd hårdvara har kunnat ske endast med viss försening under perioden april till maj 2021. Samtidigt har intresset för digitala vårdverktyg och eHälsoplattformar, inklusive Previct, stärkts på den svenska marknaden och delvis internationellt under året. Möjligheten för bolaget att på sikt gynnas av detta ökade fokus på mobila digitala vårdverktyg inom psykisk ohälsa och missbruksvård är tydlig. Sammantaget har effekterna från pandemin inte haft någon väsentlig negativ inverkan på bolagets verksamhet men det är ännu inte möjligt att uppskatta den slutliga påverkan på bolaget.
 • Under april och maj 2021, slöt Kontigo Care avtal med ytterligare en kommun avseende leverans av Bolagets eHälsoplattform Previct®. Bolaget har efter detta, avtal med 46% av Sveriges kommuner – totalt 136 svenska kommuner – med cirka 3,9 miljoner invånare, d.v.s. cirka 39 % av Sveriges befolkning.

Rapporten återfinns på bolagets hemsida, se http://ir.kontigocare.com/investor-relations-2/finansiella-rapporter-och-dokument/

För mer information, vänligen kontakta:  Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 21 maj 2021, kl. 08:30 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.