FORTSATT FOKUS PÅ TILLVÄXT

VD Ulf Kindefält kommenterar:

Året startade med fortsatt fokus på tillväxt i den svenska kommunmarknaden och med riktade marknadsinsatser mot arbetsgivare i Sverige med konceptet Previct® Work i samarbete med Oriola. Våra samarbeten i Finland och Nederländerna fortsatte som planerat och kommer fördjupas under året.

Under det första kvartalet 2022 uppgick nettoomsättningen till 6,8 miljoner kronor vilket är ca 4% bättre än föregående kvartal och motsvarar en tillväxt på 21% jämfört med samma period 2021. Sett till omsättningen är det första kvartalet 2022 det hittills bästa i Kontigo Cares historia och nionde kvartalet i följd med positiv tillväxt.

Nettotillväxten i antalet licenser blev totalt 6% under första kvartalet. Ett antal större kommunsamarbeten inleddes i slutet av kvartalet vilket fick viss effekt på nettoomsättningen men kommer få större genomslag längre fram. Jämfört med första kvartalet 2021 är tillväxten i antalet licenser 36%. Totalt antal aktiva licenser i slutet av första kvartalet var 922 och antalet kommunavtal 151 varmed Previct® nu erbjuds i 52% av Sveriges kommuner. Antalet nya kommunavtal och förnyade kommunsamarbeten via upphandling väntas fortsätta att öka under kommande kvartal. Intresset är fortsatt starkt för att addera och bredda införandet av digitala tjänster inom beroendevården. Att skala till flera användare och nya typer av klienter bland befintliga kunder är prioriterat i samarbetet med nya och gamla kunder.

Den höga skalbarheten med relativt låg kostnad för varje ny licens innebär fortsatt en betydande bruttomarginal vid försäljning av Previct® Alcohol och Previct® Family.

Antalet Previct® Family ökar i antal och motsvarar nu ca 6% av alla licenser och fortsätter att öka. Andelen 12-månaders abonnemang fortsätter också att växa och är nu ca 74%. Previct® ses alltmer som en naturlig del i kommunernas beroendevård. Andelen Family-licenser och den ökande andelen licenser utan vårdtelefon i kombination med ökande antal 12-månadersabonnemang innebär lägre genomsnittspris per licens och därmed en svagare tillväxt i MRR i relation till antalet nya licenser. Samtidigt sänks verksamhetens kostnader för administration, support, telefoner och abonnemang och externa mjukvarulicenser vilket skapar högre bruttomarginal.

Avtalet med Oriola med inriktning mot arbetsgivare har redan genererat klientlicenser och väntas växa i betydelse framöver. Flera olika marknadsaktiviteter har genomförts och fortsätter under året för att adressera detta segment med en långsiktig ambition att göra Previct® till ett naturligt nytt val i arbetslivet när en rehab-insats krävs till följd av alkoholmissbruk. Målgruppen är stor och vi ser betydande potential att Previct® kommer vara en lösning för många.

Samarbetet om utveckling och spridning av Previct® i Finland pågår samtidigt som vi parallellt planerar för samarbetet i den tyska marknaden och senare om projekt i de baltiska staterna. Tillsammans med det etablerade pilotprojektet i Nederländerna genereras intäkter från dessa länder som möjliggör fortsatt satsning i dessa och nya marknader.

Under inledningen av 2022 fortsatte analys och strategisk planering för att proaktivt bearbeta den regionala marknaden som väntas få större betydelse i framtiden. Rapporten från Samsjuklighetsutredningen som presenterades i slutet av 2021 pekar mot att regional vård kommer ta större helhetsansvar för beroende och psykisk hälsa. Detta skapar nya möjligheter att på sikt sprida Previct® till nya patientgrupper som idag inte nås via kommunernas socialtjänst som ju i nuläget är bolagets viktigaste intäktskälla. Detta kommer successivt innebära en breddning av marknadsbearbetningen för sälj- och marknadsaktiviteter.

Satsningen att investera i den egenutvecklade AI-baserade tekniken för iris- och pupilldetektion fortgår som planerat. En extra resurs inom mjukvaruutveckling förstärkte teamet i februari. Utvecklingstakten har därmed kunnat höjas och viktiga tekniska milstolpar har nåtts under årets första månader. Bolagets kompetens inom avancerad AI-utveckling och matematisk och statistisk databearbetning är tillsammans världsledande. Även regulatorisk planering och val av samarbetskliniker för pilotstudien under hösten 2022, har framskridit som önskat.

Möjligheter till fortsatt tillväxt i den svenska marknaden och i flera olika internationella marknader är fortsatt stor. Digitala eHälsolösningar som Previct® har stora möjligheter till lång och stabil tillväxt.

Ulf Kindefält, VD, Kontigo Care AB (publ)

  • Monthly Recurring Revenue (MRR) som visar totalt antal licenser på balansdagen multiplicerat med genomsnittligt pris per licens, uppgick till 2,35 (1,94) MSEK i slutet av kvartalet. Detta motsvarar en ökning jämfört med föregående kvartal på 4,4% och jämfört med samma kvartal föregående år på 21,1%.
  • Nettoomsättningen uppgick till 6,8 (5,7) MSEK, en ökning jämfört med föregående kvartal på 2,8% och jämfört med samma kvartal föregående år på 18,5%.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,2 (-0,4) MSEK och EBIT-marginalen var 2,5 (-6,7)%.
  • Nettoresultatet uppgick till 0,2 (-0,4) MSEK eller 0,01 SEK (-0,02) per aktie.
  • I första kvartalet 2022 tillkom ytterligare fyra ramavtal med svenska kommuner.
  • Totalt antal licenser ökade från 867 till 922 under kvartalet.
  • Förstärkt fokus på utveckling av drognykterhetsmonitorering. Mjukvaruavdelningen utökades med en senior utvecklare under kvartalet. Viktiga milstolpar i projektet har nåtts enligt plan.

Rapporten återfinns på bolagets hemsida, se https://ir.kontigocare.com/finansiella-rapporter-och-dokument/

För mer information, vänligen kontakta:  

Ulf Kindefält, Verkställande direktör

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ulf.kindefalt@kontigocare.com

Anja Peters Ohlsson, CFO och IR-ansvarig

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ir@kontigocare.com eller anja.peters@kontigocare.com

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 20 maj 2022, kl. 08:30 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, tel 08-121 576 90, e-post certifiedadviser@redeye.se.