TVÅ DROGSTUDIER STARTADE

VD Ulf Kindefält kommenterar:

I mars startade de två separata kliniska pilotstudierna som är en del i utvecklingen av en mobiltelefonbaserad applikation för att med ögonmonitorering detektera drognykterhet. Resultaten förväntas bli klara efter sommaren eller tidig höst. Möjlighet att addera denna funktionalitet till Previct® kommer ha stor betydelse för kommande expansion och tillväxt.

Nettoomsättningen i den befintliga verksamheten var 4,1% högre än samma kvartal föregående år men -1,1% lägre än föregående kvartal. Tillväxttakten av antal licenser i det första kvartalet 2023 var inte lika stark som i föregående kvartal. Totalt växte antal licenser till 956. 10 fler än vid årsskiftet. Medelpriset ökar dock varför MRR ökade i högre takt från 2,41 till 2,46. En prishöjning skedde i mars vilket kommer få genomslag allt eftersom abonnemangsperioder löper ut och nya priser börjar gälla.

Den svaga försäljningsutvecklingen i första kvartalet och fram till rapportdagen bör värderas i relation till samhällsklimatet och kommunernas osäkra ekonomi. Befintliga kunder ger en delad bild av nuläget. Längre beslutstider, osäkerhet om ekonomisk utveckling och stramare budget innebär svagare tillskott av nya licenser i kommunerna. Andra ser ökande behov av digitalt stöd till beroendevården och möjligheten till effektivare vård och besparingar.

Vårt fokus på nya kommunavtal ger parallellt effekt. Fyra nya avtal under de första tre månaderna förväntas att följas av ytterligare avtal under det kommande kvartalet. Intresset är positivt för att införa Previct® i beroendevården i de kommuner där aktiv bearbetning pågår.

Vår strategiska bearbetning av en om några år viktig regional marknad har givit oss mycket ny kunskap och utökade nätverk under perioden. Vårt deltagande i Psykiatridagarna i Göteborg i mars och i Stockholm i maj bekräftar att Previct® kommer kunna bli viktig i den regionala vården framöver.

Ett tätare samarbete har inletts med vår partner i Finland för att bistå i den utvecklingsfas som väntas under 2023. Kunskap och erfarenheter delas mellan de olika teamen i länderna avseende specifika marknadsinsatser och aktiviteter.

Antalet Previct® Family motsvarar ca 12% av alla licenser i Sverige och väntas fortsätta att öka successivt i absoluta tal. Möjlighet att även följa familjemedlemmars mående uppskattas inom socialtjänsten. Andelen 12-månaders abonnemang är nu 82% på den svenska marknaden. En ökning som delvis är resultat av den prishöjning som genomfördes i mars och som resulterade i att vissa kunder ändrade abonnemangstid från 3 till 12 månader. Detta innebär ett lägre pris per månad men stärker långsiktigheten och tillämpning av Previct® på sikt. Prishöjningen är totalt sett viktig för att kompensera för de senaste årens höjda kostnader. Slutlig effekt av prishöjningen på nettoomsättningen och resultat kan bedömas i slutet av 2023. Nya priser aktiveras successivt månad för månad.

Planerna tillsammans med vår samarbetspartner A-Klinikka att utöver Finland även adressera den tyska och senare baltiska marknaden kommer inte ske i närtid. A-Klinikka fokuserar under 2023 på den finska marknaden. Adressering av den tyska marknaden kommer därför ske genom andra kanaler och utforskas under året.

I Sverige fortsätter insatserna för ökad tillväxt till fler kommuner och inom befintliga kunder, samtidigt som dialog och samarbeten inletts med ett flertal regioner. Ambitionen är att starta ett mindre antal pilotprojekt inom regional vård under året.

Den viktiga transitionen från MDD till det regulatoriska regelverket inom MDR för vår medicintekniskt klassade lösning fortlöper enligt planerna. Trots att myndigheterna accepterar att MDD-registrerade produkter får fortsätta att användas till 2028, kommer projektet med att registrera Previct® enligt MDR fortgå som ursprungligen planerat.

Bolaget gör ett negativt resultat för första kvartalet 2023 på 0,5 miljoner kronor som en följd av att resultatet belastats med engångskostnader om 0,8 miljoner kronor för den obligatoriska anpassningen till det regulatoriska regelverket i MDR-kraven. Engångskostnader för transitionen till MDR väntas även under de kommande kvartalen.

Previct® Drugs – satsningen på den egenutvecklade AI-baserade tekniken för iris- och pupilldetektion för mobiltelefonbaserad drognykterhetsmonitorering har gått in i en intensiv och spännande fas under kvartalet. I mars inleddes de två planerade studierna. Dels den pilotstudie i Nederländerna vid Leidens universitetssjukhus som innebär att friska frivilliga får inta en kontrollerad dos av någon av de utvalda drogtyperna. Syftet är att utvärdera och skapa underlag för fortsatt utveckling av tekniken. I den andra studien på sprutbytesprogrammet inom Region Uppsala är syftet att utvärdera användargränssnittet. Preliminära resultat inkommer successivt, men slutliga resultat av studien väntas först efter sommaren 2023. Möjligheten att expandera inom befintlig marknad och till andra internationella marknader kommer stärkas när en produkt kan registreras och erbjudas beroendevården. Prognosen för en lansering är i slutet av 2024.

Vi är också stolta för att bli nominerade och finalister till Årets hållbara företag i Uppsala 2023. Prisutdelning 19 april. Våra insatser att på distans förstärka möjligheterna till en effektivare vård inom beroende och mental hälsa ger fler tillgång till en jämlik vård och bidrar samtidigt till lägre klimatpåverkan. Kontigo Care uppmärksammas även för den egenutvecklade medicintekniska hårdvaran som kan återanvändas och ger stor resurseffektivitet. Fokus på hållbarhet är av ökande betydelse hos våra kunder och som vi bedömer även hos våra investerare.

Att vara ett bolag inom sektorn för beroende och mental hälsa där resurserna i ökande omfattning inte räcker till för att erbjuda effektiv vård, är långsiktigt viktigt och affärsmässigt relevant. Digital teknik gör sitt intåg och fick en ökande betydelse under pandemiåren. Att AI och digital teknik är förutsättningar för att hantera utmaningarna inom vården generellt är en syn som delas av många i samhället. Möjligheterna för fortsatt expansion av digitala hjälpmedel i den sektor där Kontigo Care är aktivt är endast i sin linda. Hög skalbarhet – nya applikationsområden och nya marknader – i kombination med återkommande abonnemangsintäkter, ger Kontigo Care goda utsikter för framtiden.

Ulf Kindefält, VD, Kontigo Care AB (publ)

  • Monthly Recurring Revenue (MRR) uppgick till 2,46 (2,35) MSEK i slutet av kvartalet. Detta motsvarar en förändring jämfört med föregående kvartal på +2,1% och jämfört med samma kvartal föregående år på +4,7%.
  • Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 7,1 (6,8) MSEK, en förändring jämfört med föregående kvartal på -1,1% och jämfört med samma kvartal föregående år på +4,1%.
  • Rörelseresultatet (EBIT) för det första kvartalet uppgick till -0,4 (0,2) MSEK och EBIT-marginalen var -6,2 (2,5)%.
  • Nettoresultatet för det första kvartalet uppgick till -0,5 (0,2) MSEK eller -0,02 (0,01) SEK per aktie.
  • Två kliniska studier startades som del av utvecklingsprojektet för mobiltelefonbaserad monitorering av drognykterhet. Dels vid Leiden universitetssjukhus i Nederländerna, dels vid sprutbytesprogrammet i Region Uppsala.
  • Totalt antal licenser ökade från 946 till 956 under kvartalet. Ökningen skedde helt i Sverige.
  • MRR ökade från 2,41 MSEK till 2,46 MSEK under kvartalet.
  • Fyra nya kommunavtal tillkom under första kvartalet.
  • Under kvartalet togs lånekrediter upp från kreditinstitut om totalt 7,0 MSEK

Rapporten återfinns på bolagets hemsida, se https://ir.kontigocare.com/finansiella-rapporter-och-dokument/

För mer information, vänligen kontakta:  

Ulf Kindefält, Verkställande direktör

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ulf.kindefalt@kontigocare.com

Anja Peters Ohlsson, CFO och IR-ansvarig

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ir@kontigocare.com eller anja.peters@kontigocare.com

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 15 maj 2023, kl 08:45 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gamble, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.