Kontigo Cares tillväxtresa fortsätter, ökar 48 %, VD Henrik Nordlindh kommenterar:  Det är med glädje vi nu lägger ytterligare ett rekordkvartal bakom oss. Vår försäljning ökade trots semestertider under det tredje kvartalet 2017 med mycket goda 48 % jämfört med det andra kvartalet 2017. Vi ser även fortsättningsvis en lång rad av kvartal framför oss […]

Kontigo Cares tillväxtresa fortsätter, ökar 48 %, VD Henrik Nordlindh kommenterar: 

Det är med glädje vi nu lägger ytterligare ett rekordkvartal bakom oss. Vår försäljning ökade trots semestertider under det tredje kvartalet 2017 med mycket goda 48 % jämfört med det andra kvartalet 2017. Vi ser även fortsättningsvis en lång rad av kvartal framför oss med fortsatt expansion, inledningsvis i Sverige men i förlängningen även på den mycket större internationella marknaden.   

Vi börjar bli kända i Sverige och att allt fler kunder känner till och är positiva till oss när vi kontaktar dem är ett gott betyg för vårt marknadsarbete och det visar att våra lösningar fyller ett stort behov. Vi arbetar för närvarande intensivt med att träffa nya kunder samtidigt som vi utbildar och utvecklar våra befintliga kunder. Utvecklingsarbetet innehåller en naturlig tröghet då våra lösningar ger våra kunder så många nya möjligheter, samtidigt som de många gånger kräver förändringar av kundernas befintliga arbetsprocesser. Ett exempel på en kund som lyckats väl med detta förändringsarbete är Motala kommun som är en föregångare i att använda eHälsa inom beroendevården och som medverkade i vårt uppmärksammade projekt inom Växtzon.

Vi har under en längre tid talat om vår unika eHälsoplattform och i oktober 2017 lanserades en utvecklad version med namnet Previct, vilket står för en kombination av prediktion och prevention. För våra kunder blir det tydligare att vi erbjuder verktyg för en mer framgångsrik behandling av ett flertal beroenden och att vi fortsätter att bygga på plattformen med fler applikationer utöver dagens Previct Alcohol och Gambling. På sikt kan plattformen också ge upphov till nya betalmodeller och partnerskap.

Även det internationella arbetet fortsätter och vi börjar få uppmärksamhet såväl i Europa som i mer avlägsna, större marknader. Ett flertal marknader har undersökts och inledande marknadsbesök, och även besök i Sverige av utländska representanter, genomfördes under hösten 2017. Då eHälsa i beroendevården globalt är en ny företeelse så saknas det ofta tydliga distributionskanaler i de olika länderna, vilket gör att processen med att etablera ett internationellt distributionsnätverk kan ta lite längre tid än i många andra branscher. En av våra många fördelar är att vi erbjuder en CE-märkt medicinskteknisk produkt som är godkänd för användning i hela Europa och att vidare europeiska tillstånd därmed generellt inte behövs.

Avslutningsvis så är det glädjande att vi fortsätter att bevisa bolagets skalbarhet inom volym, teknik och geografi och att vårt medarbetarteam kontinuerligt levererar mycket goda resultat. Som jag har sagt många gånger tidigare så det är sällan eller aldrig jag har sett ett företag med så goda förutsättningar att lyckas.

Henrik Nordlindh, VD, Kontigo Care AB (publ)

 • Kontigo Cares omsättning för det tredje kvartalet 2017 uppgick till KSEK 1 781 (230). Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till KSEK 3 861 (639). Tillväxttakten under det tredje kvartalet 2017, jämfört med det andra kvartalet 2017 uppgick till ca 48 %, och för den första niomånadersperioden 2017, jämfört med den första niomånadersperioden 2016, till ca 504 %.  
 • Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2017 var KSEK -2 155 (-3 728) och för niomånaders-perioden KSEK -10 620 (-14 647). Nettoresultatet för det tredje kvartalet 2017 uppgick till KSEK -2 213 (-3 996) och för niomånadersperioden till KSEK -10 926 (-15 013) eller SEK -0,65 (-2,00) per aktie.  
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det tredje kvartalet 2017 till KSEK -1 698 (-12 167) och för niomånadersperioden till KSEK -9 527 (-15 730) eller SEK -0,57     (-2,10) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till KSEK 9 954 (vid föregående årsskifte 10 241) vilket motsvarar SEK 0,50 (0,65) per aktie.
 • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till KSEK 18 677 (vid föregående årsskifte KSEK 18 218) eller SEK 0,94 (1,15) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 69 (71) procent.  
 • Under perioden januari till september 2017 slöt Kontigo Care avtal med 34 svenska kommuner avseende leverans av Bolagets eHälso-applikation Previct® Alcohol (tidigare TripleA, se ”händelser efter periodens slut”) för vård av alkoholberoende. Vid utgången av september 2017 hade Bolaget avtal med totalt 53 svenska kommuner som tillsammans omfattar ca 1,7 miljoner invånare, vilket motsvarar ca 17 % av Sveriges befolkning.
 • Avseende Kontigo Cares svenska, icke-kommunala kundsegment för Previct® Alcohol, så tecknade Bolaget i januari 2017 ett samarbetsavtal med behandlingsföretaget Stordala Vård & omsorg, och i april 2017 slöt Bolaget avtal om leverans till Nämndemansgården i Sverige AB, vilket är Nordens största behandlingsföretag inom beroende. Efter periodens slut offentliggjorde Bolaget vidare att man tecknat ett ramavtal för leverans av Previct® Alcohol med Avonova Hälsa AB, som är ett rikstäckande företag verksamt inom företagshälsan (se ”händelser efter periodens slut”).   
 • I maj 2017 lanserade Kontigo Care sin nya eHälso-applikation, Previct® Gambling (tidigare TripleG, se ”händelser efter periodens slut”), för vård av spelberoende. Previct® Gambling bygger på samma tekniska plattform som Previct® Alcohol och bedöms vara viktig för såväl Bolaget som samhället, inte minst p.g.a. Sveriges riksdags beslut i juni 2017 att de svenska kommunerna från och med den 1 januari 2018 kommer få ansvar för att förebygga spelmissbruk på motsvarande omfattande sätt som de idag har ett ansvar för att motverka alkohol- och drogmissbruk.
 • Kontigo Care genomförde i slutet av juni 2017, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 maj 2017, en riktad aktieemission om totalt fyra miljoner aktier till en mindre grupp strategiskt betydelsefulla investerare. Emissionen genomfördes till en teckningskurs om 3,00 kr per aktie och tillförde Bolaget KSEK 12 000 före emissionskostnader. 

Händelser efter periodens slut

 • Bolaget offentliggjorde vid inledningen av oktober 2017 att man tecknat ett ramavtal för leverans av Previct® Alcohol med Avonova Hälsa AB avseende Avonova Hälsas samtliga enheter och samarbetspartners. Ramavtalet innefattar inget kvantifierat ordervärde men Avonova Hälsas samtliga enheter på 120 orter i landet kan avropa Previct® från Kontigo Care, varpå Kontigo Care ansvarar för leverans och support av tjänsten. Avonova Hälsas kundkrets omfattar ca 12 000 företag och kommuner med totalt ca 850 000 anställda.  
 • Vid inledningen av oktober 2017 lanserade Bolaget sin nya eHälsoplattform Previct®, vars namn är  ett sammandrag av två viktiga faktorer för framgångsrik beroendevård; Prevention (Prevention) och Prediktion (Prediction). Previct® är en vidareutveckling av bolagets tidigare eHälsoplattform för beroendevård och består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol (tidigare ”TripleA”) och Previct® Gambling (tidigare ”TripleG”), för vård inom respektive beroendeområde. Med Previct® förstärkte Kontigo Care bl.a. ytterligare sin förmåga till återfallsprevention.
 • Vid slutet av oktober 2017 offentliggjorde Bolaget rapporten från samverkansprojektet Växtzon, där fyra kommuner i mellan-Sverige testat Kontigo Cares eHälso-plattform för en framgångsrik och kostnadseffektiv beroendevård. Förutom frågeställningar rörande upplevda resultat med behandlingen gjordes i rapporten en hälsoekonomisk beräkning där det fastslogs att en nykter dag i projektet kostat 143 kr per dag vilket kan ställas mot kostnaderna för behandlingshemsvistelser, avgiftningar och omhändertagande av barn, som uppgår till tusentals kronor per dygn.

Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida www.kontigocare.com under Investor Relations – Finansiella rapporter och dokument. 

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2017 klockan 08.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Jonas Saric, CFO och IR-ansvarig
Telefon: +46 (0) 18 – 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com