FORTSATT STABIL TILLVÄXT I TREDJE KVARTALET 2020

VD Ulf Kindefält kommenterar: 
Intresset för Kontigo Cares digitala eHälsoplattform Previct var fortsatt starkt under tredje kvartalet. Inga nya kommunavtal tecknades i perioden men samarbetet med befintliga kommunkunder har lett till ett utökat bruk av Previct i beroendevården. Den pågående pandemin har ökat efterfrågan på digitaliserade vårdlösningar, så även för Previct. Trots få fysiska möten har de senaste månaderna varit intensiva med många digitala aktiviteter och möten i syfte att sprida kunskap om möjligheterna med Previct. Ett exempel är det nyligen genomförda webinariet i början av oktober där en mellansvensk större kommun delade sin positiva erfarenhet av ökad kvalitet i öppenvården men även i ekonomiska besparingar. Totalt deltog ca 40 andra kommuner i Sverige varav ca 15 som tidigare inte varit kund hos Kontigo Care. Vi ser positivt på ett tillskott av nya kunder under de kommande kvartalen men även en utökning bland befintliga kommunkunder som kan härledas till den ökade uppmärksamheten kring digitala verktyg i vården som präglar svensk sjukvård i spåren av pandemin.

Under tredje kvartalet passerade omsättningen för första gången 5 miljoner kronor och uppgick under det tredje kvartalet 2020 till 5,2 miljoner kronor vilket innebär en tillväxt med 14 % jämfört med samma period 2019. Det tredje kvartalet 2020 visade en nettoomsättningstillväxt på ca 6 % jämfört med det andra kvartalet. Sett till omsättningen är det tredje kvartalet det hittills bästa i Kontigo Cares historia.

Vi har idag fler än 530 licenser på den svenska marknaden och avtal med inte mindre än 131 (se händelser efter periodens slut) av Sveriges 290 kommuner vilket ger en fortsatt god grund för tillväxt. Den negativa utvecklingen av antal licenser i tredje kvartalet 2019 (-7) och fjärde kvartalet 2019 (-13) vände under det första halvåret 2020 med en jämn positiv tillväxt månad för månad vilket även fortsatt under det tredje kvartalet (+28).

Under hösten 2020 ser vi en helt ny inställning till möjligheterna att dels leverera vård med stöd av digitala hjälpmedel, men även till att inse de möjligheter till besparingar som Previct medför i kostsamma behandlingshemsplaceringar tillsammans med andra vinster inom den kommunala ekonomin.

Antalet kommunavtal ökade inte under det tredje kvartalet vilket dock inte skiljer sig nämnvärt från tredje kvartalet 2019 då endast ett avtal tillkom. Under hela perioden januari till september har 18 avtal tecknats vilket är i nivå med 2019 för samma period.

Ett viktigt fokus för bolaget är utökad försäljning till befintliga kunder/ kommuner.

Under det senaste kvartalet och även större delen av det andra kvartalet har all kundkontakt varit digital med endast ett fåtal undantag vilket har påverkat nykundsbearbetningen. Nya avtal som tillkommit i oktober (se händelser efter periodens slut) och förhoppningar om en fortsatt positiv tillväxt av antalet kommunkunder är tecken på en positiv trend för Bolaget. Den pågående utvecklingen i samhället och specifikt i kommunsektorn, som konsekvens av pågående pandemi, innebär dock en viss osäkerhet avseende den kommunala ekonomin framöver. Samhällskrisen med de följdverkningar som eventuellt uppkommer inom psykisk ohälsa och missbruk är samtidigt faktorer som förväntas öka efterfrågan för vårdinsatser och sannolikt digitala vårdverktyg inom beroendevården. Oron för utvecklingen av beroendevården i Sverige speglas bland annat i flera olika artiklar och debattinlägg i riksmedia under de senaste månaderna. För att skapa snabbare tillväxt i den befintliga kommunmarknaden rekryteras ytterligare en säljresurs under hösten 2020. Detta kommer öka våra möjligheter att skapa större breddning till flera kategorier av klienter och behandlare och ytterligare spridning till nya kommuner. Vi tror att merförsäljning till existerande kunder har stor potential.

Samarbetet med konsultbolaget Acceptus som inleddes för ca ett år sedan med målsättning att tillsammans skapa breddinförande i utvalda kommuner fortgår. Möjligheterna och takten i detta samarbete påverkas dock av rådande samhällskris, men vi ser fortsatt ett antal potentiella samarbetsprojekt framför oss där vår gemensamma kompetens har möjlighet att stärka vårt totala erbjudande och skapa ett breddinförande och uppskalning.

På den internationella marknaden har pilotprojektet i Finland med den rikstäckande aktören A-klinikka omvandlats till ett exklusivt distributörsavtal. Detta första internationella distributörs-avtal är en milstolpe för Kontigo Care. Avtalet innebär ett minsta antal licenser med gradvis ökad minimumnivå under det kommande året och därmed gradvis ökande garanterade intäkter under det kommande året. Vår gemensamma förhoppning är givetvis att efterfrågan i den finska marknaden kommer att vara större än de garanterade nivåerna.

I Norge har marknadsintroduktionen i princip omstartats som ett resultat av pandemin som stoppade all aktiv bearbetning av den norska marknaden under flera månader under våren. Aktiviteterna återupptogs före sommaren och fortsatte i augusti. Tillsammans med vår partner MDC e-care arbetar vi nu med bearbetningen av den kommunala och regionala beroendevården i Norge.

Samarbetet i den nederländska marknaden tillsammans med vår partner MedScaler fortgår. Ett mindre antal potentiella samarbeten har selekterats och prioriteras för att förhoppningsvis leda till pilotprojekt i den nederländska beroendevården.

För att förstärka utvecklingen av de befintliga internationella samarbetena och spridningen till nya marknader rekryteras en affärsutvecklingsroll i Bolaget. Samma funktion kommer även ansvara för etableringen av andra möjliga partnersamarbeten och för att leda Bolagets strategiska arbete inför det förväntade kommande gemensamma huvudmannaskapet för samsjuklighet som nu utreds av staten. Utvecklingen av de redan etablerade regionala samarbetena ingår i uppdraget.

Som en del i en satsning mot att accelerera utvecklingstakten inom bl a avancerad algoritmutveckling har en senior mjukvaruspecialist med dokumenterad och framgångsrik erfarenhet av maskininlärning rekryterats. Att ytterligare förstärka teamet gör att prediktionerna i Previct och annan värdehöjande funktionalitet kommer tillföras i snabbare takt. Detta kommer stärka vår position i samtliga marknader – kommun, region, företagshälsa och internationellt.

Tillväxtsatsningen avses att finansieras med egna medel och med banklån. De ökande intäkterna från den svenska kommunmarknaden och de förväntade ökande internationella intäkterna primärt från Finland, där distributörsavtal nu ingåtts, innebär nya förutsättningar för Bolaget. Mandatet från bolagsstämman i juni 2020 om emission avses i nuläget inte att utnyttjas.

Betydande intresse i marknaden i kombination med den pågående tillväxtsatsningen med nyrekryteringar och flera nya initiativ gör att jag, styrelsen samt Kontigo Cares personal ser fram mot nya landvinningar och positiv försäljningsutveckling under de närmaste kvartalen.

Ulf Kindefält, VD, Kontigo Care AB (publ)

  • Kontigo Cares nettoomsättning för det tredje kvartalet 2020 uppgick till KSEK 5 228 (4 598). Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till KSEK 14 711 (12 969). Tillväxttakten för niomånadersperioden 2020, jämfört med niomånadersperioden 2019 uppgick till 13%.
  • Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2020 var KSEK 197 (29) och för niomånaders-perioden KSEK -1 060 (-1 388). Nettoresultatet för det tredje kvartalet 2020 uppgick till KSEK 176 (-2) och för niomånadersperioden till KSEK -1 131 (-1 489) eller SEK -0,05 (-0,06) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det tredje kvartalet 2020 till KSEK 889 (346) och för niomånadersperioden till KSEK 2 519 (922) eller SEK 0,11 (0,04) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets slut till KSEK 4 546 (6 673) vilket motsvarar SEK 0,20 (0,29) per aktie.
  • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till KSEK 15 429 (16 498) eller SEK 0,67 (0,72) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 64 % (65 %).
  • Licenstillväxten har varit god under årets första nio månader med en jämn fördelning över de tre första kvartalen. Från årsskiftet har antalet licenser på den svenska marknaden ökat med 30% till ca 520 vid slutet av det tredje kvartalet.
  • I september meddelades att ett distributörsavtal tecknats med den finska samarbetspartnern A-Klinikka OY med exklusivitet under två år från 1 oktober 2020. Avtalet inkluderar en struktur med stegvis ökande minsta antal Previct-licenser till ett fast månadspris per enhet. Det innebär en i nuläget minsta månatliga ersättning om 75 000 kr till garanterat minst en fördubbling om ca 12 månader.
  • Vid den extra bolagsstämman i augusti beslutades att erbjuda teckningsoptioner till styrelse och anställda i två separata, men identiska optionsprogram.
  • Kontigo Care står liksom andra företag för närvarande inför utmaningen med spridningen av COVID-19 (Corona-viruset). Vi ser spridningen av viruset i många länder och implementering av åtgärder runt om i världen har införts i olika grad under de senaste sex månaderna för att minska påverkan på samhällen och affärsverksamheter. Per dagen för denna delårsrapports undertecknande har Kontigo Care sett vissa effekter. Leverans från Kina av vissa komponenter till bolagets i Sverige producerade hårdvara försenades i februari och mars. Försörjning av komponenter till planerad produktion är dock säkrad. Intresset för digitala vårdverktyg och eHälsoplattformar, inklusive Previct, har stärkts på den svenska marknaden och delvis internationellt under det senaste halvåret, också detta en följd av Covid19. Möjligheten för bolaget att på sikt gynnas av detta ökade fokus på mobila digitala vårdverktyg inom psykisk ohälsa och missbruksvård är tydlig. Sammantaget har effekterna från pandemin inte haft någon väsentlig negativ inverkan på bolagets verksamhet men det är ännu inte möjligt att uppskatta den slutliga påverkan på bolaget.
  • Under oktober 2020, slöt Kontigo Care avtal med ytterligare tre kommuner avseende leverans av Bolagets eHälsoplattform Previct®. Bolaget har efter detta, avtal med 45% av Sveriges kommuner – totalt 131 svenska kommuner – med cirka 3,8 miljoner invånare, d.v.s. cirka 38 % av Sveriges befolkning.
  • I oktober meddelade Bolaget att beslut om en plan för tillväxt tagits och att rekryteringar redan påbörjats. Förstärkningen innebär rekrytering av ytterligare en säljare för befintlig kommunmarknad, en ny roll som affärsutvecklare för internationella samarbeten och andra segment i den svenska marknaden samt en senior mjukvaruspecialist för vidareutveckling av eHälsoplattformen. Tillväxtsatsningen kommer finansieras av egen tillväxt samt banklån. Mandatet från bolagsstämman i juni 2020, avseende en aktieemission, planeras inte att utnyttjas i nuläget.

Rapporten återfinns på bolagets hemsida, se http://ir.kontigocare.com/wp-content/uploads/kontigo-care-delarsrapport-q3-2020.pdf

För mer information, vänligen kontakta:  Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80
Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com


Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 13 november 2020, kl. 08:30 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.